Aktualności

Waregem dla Nevadosa!

3 października 2018 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Gregoremu Watheletowi i ogie­ro­wi MJT NEVADOS S sp (CALVADOS Z Z – NESTIA S sp / ROMUALDO KWPN), hod. Stanisław Szurik, wł. MJT Marcelewo nie dane było wystar­to­wać pod­czas WEG w Tryon, gdzie poje­cha­li jako para rezer­wo­wa. Jednak po powro­cie do Europy poka­za­li, że ich for­ma jest zna­ko­mi­ta, mimo odby­tej dłu­giej podró­ży i tyl­ko dwóch dni, któ­re dzie­li­ły ich powrót od roz­po­czę­cia zawo­dów Waregem Horse Week (CSI5*). Po pierw­szym nawro­cie MJT Nevados S zna­lazł się w gru­pie 12 koni, któ­re poko­na­ły par­kur bez­błęd­nie. W dru­gim bez­błęd­nym nawro­cie z cza­sem 51,79 s wywal­czył sobie zwy­cię­stwo.
Gregory Wathelet ode­brał nagro­dę – samo­chód BMW plus 3000 € na pali­wo.

Hodowca i Jeździec