Aktualności

Teraz Polskie Konie!

9 listopada 2018 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, ·

Serdecznie zapra­sza­my do odwie­dza­nia odświe­żo­ne­go ser­wi­su terazpolskiekonie.pl na któ­rym pro­mo­wać będzie­my rodzi­mą hodow­lę poprzez poka­zy­wa­nie suk­ce­sów pol­skich koni zarów­no na are­nie kra­jo­wej, jak i mię­dzy­na­ro­do­wej!

Stronę współ­two­rzyć będzie Polski Związek Hodowców Koni — jako jej zało­ży­ciel i pro­mo­tor hasła „Teraz Polskie Konie”, ale do współ­pra­cy zapro­si­li­śmy rów­nież Okręgowe / Wojewódzkie Związki Hodowców Koni zrze­szo­ne z PZHK.

Dodatkowo na stro­nie PZHK doda­li­śmy nowy panel z aktu­al­no­ścia­mi ze stro­ny Teraz Polskie Konie – mamy nadzie­ję, że oka­że się on przy­dat­ny dla odwie­dza­ją­cych naszą stro­nę.

 

Hodowca i Jeździec