Aktualności

Reklama stanówki 2019 w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

9 listopada 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

To już po raz trze­ci przy­go­to­wu­je­my kata­log, w któ­rym będzie­my pro­mo­wać ogie­ry z licen­cją PZHK.
Od same­go począt­ku ceny się nie zmie­ni­ły, nadal są bar­dzo atrak­cyj­ne, szcze­gól­nie dla człon­ków OZHK, WZHK i związ­ków raso­wych, któ­rzy regu­lar­nie opła­ca­ją skład­ki.

Akcja będzie mia­ła dodat­ko­we wspar­cie pro­mo­cyj­ne, aby Państwa ofer­ta dotar­ła do jak naj­licz­niej­szej gru­py zain­te­re­so­wa­nych. Katalog zamie­ści­my na stro­nie inter­ne­to­wej PZHK, „Hodowcy i Jeźdźca”.

Jak zamówić reklamę?

 • Wypełnij załą­czo­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.
 • Do for­mu­la­rza dołącz zdję­cia koni.
 • Wypełniony for­mu­larz wraz ze zdję­cia­mi wyślij:
  • mailem pod adres jakubowska@pzhk.pl lub
  • pocz­tą pod adre­sem:
   Polski Związek Hodowców Koni
   ul. Koszykowa 60/62 m. 16
   00 – 673 Warszawa
   z dopi­skiem STANÓWKA

Po uka­za­niu się kwar­tal­ni­ka otrzy­masz od nas fak­tu­rę.
Termin nad­sy­ła­nia reklam upły­wa dnia 7 grud­nia 2018 r.

Cennik

  Cena
dla człon­ków PZHK
Cena
dla pozo­sta­łych hodow­ców
Cała stro­na 300 zł net­to 450 zł net­to
1/2 stro­ny 150 zł net­to 210 zł net­to
1/4 stro­ny 80 zł net­to 120 zł net­to

Hodowca i Jeździec