Aktualności

Kwalifikacja ogierów w Lesznie

13 listopada 2018 · Kategoria: Polowe próby ogierów, ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,,,

W dniach 19 – 20 listo­pa­da 2018 r. w JKS Przybyszewo w Lesznie odbę­dzie się kwa­li­fi­ka­cja 2,5 let­nich ogie­rów ras szla­chet­nych do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go. Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zosta­ną wyłącz­nie ogie­ry, któ­rych zgło­sze­nie zosta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie. W przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie będzie zwra­ca­na.

Stajnie będą otwar­te w nie­dzie­lę od godz. 19:00.
W opła­tach zgło­sze­nio­wych został uwzględ­nio­ny koszt pierw­szej ściół­ki. Większą ilość sło­my oraz sia­no będzie moż­na zaku­pić na miej­scu.

Po przy­jeź­dzie pro­si­my o wsta­wie­nie koni do ozna­czo­nych bok­sów, a następ­nie zgło­sze­nie się w ponie­dzia­łek, w godz. 11:00 – 12:00 do biu­ra PZHK (hala głów­na) w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści:

 • odbiór kata­lo­gu i nume­ru star­to­we­go ogie­ra
 • pod­pi­sa­nie zle­ce­nia na wyko­na­nie bada­nia krta­ni i RTG bez­po­śred­nio po kwa­li­fi­ka­cji wraz ze zgo­dą na seda­cję ogie­ra
 • wpła­ta zalicz­ki za w/w bada­nia (w przy­pad­ku ogie­rów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych zalicz­ka będzie zwra­ca­na)
  UWAGA!! Prosimy o przy­go­to­wa­nie odpo­wied­niej kwo­ty (MŚP – 240 zł, DP – 800 zł w przy­pad­ku zdjęć RTG oraz 130 zł – w przy­pad­ku bada­nia krta­ni) – biu­ro będzie przyj­mo­wać wpła­ty wyłącz­nie w gotów­ce!
 • prze­ka­za­nie pły­ty CD ze zdję­cia­mi RTG koń­czyn – w przy­pad­ku gdy wła­ści­ciel posia­da już zdję­cia RTG koń­czyn konia wyko­na­ne po 19.11.2017 r., może prze­ka­zać je w dniu kwa­li­fi­ka­cji lub prze­słać do biu­ra PZHK naj­póź­niej do 10 grud­nia b.r. W przy­pad­ku dostar­cze­nia zdjęć unie­moż­li­wia­ją­cych jed­no­znacz­ną oce­nę stop­nia oste­ochon­dro­zy, wła­ści­ciel jest zobo­wią­za­ny dostar­czyć ponow­nie wyko­na­ne zdję­cia oraz uiścić kosz­ty powtór­nej oce­ny zdjęć w kwo­cie 200 zł.

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czą­ce:

Harmonogram kwalifikacji:

Poniedziałek 19.11.2018 r.

Start – godz. 12:30

 1. Identyfikacja, pomia­ry, bada­nia wete­ry­na­ryj­ne
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C). ogie­rów dowol­na. UWAGA! koniecz­ne oka­za­nie pasz­por­tu konia!
 2. Ocena na twar­dej nawierzch­ni
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)
 3. Ocena ruchu i sko­ków luzem w kory­ta­rzu (I)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz. 15:00

Wtorek 20.11.2018 r.

Start – godz. 8:00

 1. Ocena ruchu i sko­ków luzem w kory­ta­rzu (II)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz.12:30

 1. Ocena eks­te­rie­ru i ruchu w ręku (boni­ta­cja)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)
 2. Badania ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych (RTG, krtań)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (bez­po­śred­nio po ogło­sze­niu wyni­ku kwa­li­fi­ka­cji)

Ogiery po próbach alternatywnych

 • iden­ty­fi­ka­cja, pomia­ry, bada­nia wete­ry­na­ryj­ne – 14:30
 • oce­na na twar­dej nawierzch­ni oraz oce­na pokro­ju i ruchu – bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu oce­ny pły­to­wej ogie­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu polo­we­go

Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji.

Adres JKS Przybyszewo:
64 – 100 Leszno, ul. Ostroroga 9a
www.jksprzybyszewo.com

Hotele w Lesznie:

Hodowca i Jeździec