Aktualności

Klacze huculskie bez próby dzielności

20 grudnia 2018 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie uprzej­mie infor­mu­je, że zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cym „Programem hodow­li koni rasy hucul­skiej”, kla­cze wpi­sy­wa­ne są do księ­gi stad­nej po zali­cze­niu mini­mum wstęp­nej pró­by polo­wej, jed­nak obli­ga­to­ryj­nie do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym koń­czą 7 lat muszą zali­czyć pró­bę zasad­ni­czą (wierz­cho­wą lub zaprzę­go­wą). Zapis ten obo­wią­zu­je wszyst­kie kla­cze rasy hucul­skiej wpi­sa­ne do księ­gi stad­nej od dnia 1 stycz­nia 2014 r., bez wzglę­du na fakt, czy uczest­ni­czą one w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, czy nie.

Jednocześnie PZHK infor­mu­je, iż zgod­nie z pismem PZHK.IV.1.1/2017-W-518/PP z dnia 20 grud­nia 2017 r., Komisja Księgi Stadnej koni rasy hucul­skiej pod­ję­ła jed­no­ra­zo­wą decy­zję, iż wszyst­kie kla­cze 8‑letnie i star­sze wpi­sy­wa­ne do księ­gi stad­nej od 2014 r. mia­ły obo­wiąz­ko­wo zali­czyć z wyni­kiem pozy­tyw­nym zasad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści w ter­mi­nie do 31 grud­nia 2018 r. Po tym ter­mi­nie wszyst­kie ww. kla­cze , któ­re nie zali­czy­ły pró­by zasad­ni­czej pozba­wio­ne są pra­wa użyt­ko­wa­nia w hodow­li koni rasy hucul­skiej, a ostat­nim źre­bię­ciem hodow­la­nym takich kla­czy będzie źre­bię uro­dzo­ne z kry­cia w 2018 r. Przypominamy rów­nież, iż kla­cze 8‑letnie i star­sze zgło­szo­ne do wpi­su do księ­gi stad­nej muszą zali­czyć zasad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści (wierz­cho­wa lub zaprzę­go­wą) przed uzy­ska­niem tego wpi­su.

W poniż­szym komu­ni­ka­cie publi­ku­je­my listę kla­czy, któ­re do dnia 31 grud­nia 2018 r. nie zali­czy­ły pró­by zasad­ni­czej wyma­ga­nej zapi­sa­mi pro­gra­mu hodow­li (nie posia­da­ją w bazie danych PZHK wpi­su poświad­cza­ją­ce­go zali­cze­nie takiej pró­by), przez co tra­cą pra­wo użyt­ko­wa­nia w roz­ro­dzie, a ich potom­stwo uro­dzo­ne z kry­cia po 1 stycz­nia 2019 r. nie ma pra­wa wpi­su do księ­gi ogie­rów bądź księ­gi kla­czy. Decyzja Komisji Księgi Stadnej jest osta­tecz­na, a odpo­wied­nia adno­ta­cja zosta­nie rów­nież zamiesz­czo­na w bazie konio­wa­tych PZHK.

Klacze takie utrzy­mu­ją dotych­cza­so­wy wpis do księ­gi, jed­nak ich potom­stwo będzie iden­ty­fi­ko­wa­ne jako nie­ho­do­wa­ne (bez pra­wa wpi­su do księ­gi stad­nej koni rasy hucul­skiej).

Lista klaczy rasy huculskiej, które ze względu na brak zaliczonej zasadniczej próby dzielności zostały z dniem 1 stycznia 2019 r. wycofane z rozrodu w rasie huculskiej:

1. KANKA (GORAL) 616012510312210 33 G Bł BL
2. ODWAGA (OUSOR) 616012510394010 29 G Bł BL
3. POLINEZJA (GORAL) 616012510312110 32 G Bł BL
4. PRERIA (PRISLOP) 616012590172309 31 G Bł BL
5. WINNA-CBR (GORAL) 616012520085510 35 G Bł BL
       
6. GAZELA (HROBY) 616012520037810 34 G By BY
7. TOWARZYSZKA (PIETROSU) 616012660532410 77 G Gd BY
8. ZAFIRA (PIETROSU) 616012540066408 31 G By BY
       
9. KADARKA (PRISLOP) 616012550113010 127 G Kl KL
10. PIANOLA Z BRANICY (GURGUL) 616012660261710 173 G Lb KL
       
11. KITAJKA (GURGUL) 616012630168011 633 G Rz KR
12. OKSIS (GURGUL) 616012570007510 763 G Kr KR
13. PARYŻANKA (GORAL) 616012570081208 715 G Kr KR
14. PLAGA (HROBY) 616012570103910 699 G Kr KR
15. SKALA (HROBY) 616012570007810 730 G Kr KR
16. WALERIANA (PIETROSU) 616012570075611 815 G Kr KR
17. WERWA (PIETROSU) 616012630051111 772 G Kr KR
18. WINOVERWA-JUNOSZA (PIETROSU) 616012570066710 816 G Kr KR
19. WIOSNA (PIETROSU) 616012540004708 696 G Kr KR
20. WUZETKA Z ŁĘKAWKI (PIETROSU) 616012570141909 779 G Kr KR
21. ZENITA Z ŁĘKAWKI (PIETROSU) 616012570142009 778 G Kr KR
       
22. GRAFINI (OUSOR) 616012540005611 241 G Kt KT
23. ORBISA (GURGUL) 616012570197810 234 G Kt KT
24. ZOLICA (OUSOR) 616012540011111 244 G Kt KT
       
25. BAZIA (PIETROSU) 616012630271109 182 G Lb LB
26. BEGONIA‑W (GORAL) 616012630063611 145 G Lb LB
27. GRATKA (GURGUL) 616012580094911 143 G Lb LB
28. LETISIA (OUSOR) 616012590107407 232 G Wr LB
29. OSTOJA‑W (GORAL) 616012630064011 144 G Lb LB
30. PEREŁKA (GORAL) 616012580628210 154 G Lb LB
31. POKUSA (HROBY) 616012570090711 717 G Kr LB
32. R‑PIGWA (OUSOR) 616012580519310 159 G Lb LB
33. SKIBKA (GORAL) 616012580272011 153 G Lb LB
34. TAJGA (GURGUL) 616012660216107 170 G Lb LB
35. WIKA (PRISLOP) 616012580248407 161 G Lb LB
36. WIKTORIA (PIETROSU) 616012580721609 155 G Lb LB
       
37. FETA-TABUN (GURGUL) 616012630168611 86 G Wł LD
38. KORWETA (GURGUL) 616012590013911 30 G By (Łd) LD
39. ODESSA (GORAL) 616012550077910 121 G Wr LD
40. PODOLANKA (GORAL) 616012580627910 163 G Lb LD
41. TARNINA (PIETROSU) 616012590071511 121 G Łd LD
42. WIĆ (PIETROSU) 616012540038910 120 G Łd LD
43. WIKLINA (PIETROSU) 616012540113410 119 G Łd LD
44. WYDERKA (PIETROSU) 616012570107010 773 G Kr LD
       
45. FANTA (PIETROSU) 616012530118409 70 G Gd ML
46. KONICZYNA (OUSOR) 616012610132811 71 G Gd ML
47. NORMA (PIETROSU) 616012520093011 33 G By ML
48. PIANKA (GORAL) 616012530001711 73 G Gd ML
       
49. ARKA (OUSOR) 616012600165811 83 G Ol OL
50. BETTY (PIETROSU) 616012530036009 67 G Gd OL
51. OAZA (OUSOR) 616012600267811 88 G Ol OL
52. PRIMA (GURGUL) 616012600336709 85 G Ol OL
53. SAWANA (HROBY) 616012600320607 86 G Ol OL
       
54. AISZA (HROBY) 616012590061310 165 G Pz PN
55. AMANDA (HROBY) 616012550122110 112 G Kl PN
56. BESORKA-SM (OUSOR) 616012630080910 164 G Pz PN
57. CZARA (POLAN) 616012610176211 157 G Pz PN
58. NOWINKA (GORAL) 616012660112907 195 G Pz PN
59. OLIMPIA (POLAN) 616012610229410 142 G Pz PN
60. PANAMA (HROBY) 616012610108010 161 G Pz PN
61. POSTRA (GORAL) 616012670071511 160 G Pz PN
62. PRERIA (HROBY) 616012610142008 172 G Pz PN
63. RAFA (GURGUL) 616012610056711 156 G Pz PN
64. WAKA (PIETROSU) 616012630168911 151 G Pz PN
65. WANESSA (OUSOR) 616012610232305 197 G Pz PN
66. WEGA (HROBY) 616012661054209 158 G Pz PN
67. WIOSNA (GORAL) 616012600244909 73 G Ol PN
68. ZUZA (HROBY) 616012610154811 166 G Pz PN
       
69. KORSA OLI (POLAN) 616012660028910 119 G Wr RM
70. PROSNA OLI (PIETROSU) 616012660210111 125 G Wr RM
       
71. ALPE LUSJA (PRISLOP) 616012630140010 723 G Rz RZ
72. BATALIA Z IZB (PIETROSU) 616012570114211 763 G Rz RZ
73. BIRMA (OUSOR) 616012630174011 774 G Rz RZ
74. CHORKA (PIETROSU) 616012630118811 769 G Rz RZ
75. CIRKA (PIETROSU) 616012630051210 665 G Rz RZ
76. FAMILIA-SM (OUSOR) 616012630196709 616 G Rz RZ
77. GAWĘDA (HROBY) 616012630098011 667 G Rz RZ
78. LORENA (HROBY) 616012630051610 594 G Rz RZ
79. NEWADA-TABUN (GURGUL) 616012630100710 619 G Rz RZ
80. ORDA (OUSOR) 616012630149211 651 G Rz RZ
81. OTOKA (OUSOR) 616012630182911 581 G Rz RZ
82. PACYNKA (GURGUL) 616012630099711 625 G Rz RZ
83. PATAGONIA (OUSOR) 616012630167411 760 G Rz RZ
84. PIOSENKA-SM (OUSOR) 616012630196609 618 G Rz RZ
85. PISANKA (HROBY) 616012630096311 639 G Rz RZ
86. PRINCESSA (HROBY) 616012630224910 681 G Rz RZ
87. PUSZCZA (GURGUL) 616012630099511 634 G Rz RZ
88. SAMOA (OUSOR) 616012630183011 582 G Rz RZ
89. SONIA (HROBY) 616012630254809 686 G Rz RZ
90. STRZAŁA (HROBY) 616012630249709 678 G Rz RZ
91. WISTRA‑O (GORAL) 616012630261508 630 G Rz RZ
92. ZALOTNA (GORAL) 616012630146707 675 G Rz RZ
       
93. CYRANKA (HROBY) 616012680018311 20 G Sz (Zg) SZ
94. PASJA (HROBY) 616012600253210 22 G Sz SZ
95. WARTKA (OUSOR) 616012530127811 26 G Sz SZ
96. WEGA (PIETROSU) 616012540027307 36 G By SZ
       
97. NADZIEJA II (HROBY) 616012670014909 89 G Wł WR
       
98. LIMONKA (OUSOR) 616012610132911 141 G Pz WS
99. PAŁANKA (GORAL) 616012661414009 178 G Wr WS
100. ROSA (PIETROSU) 616012661158811 220 G Wr WS
101. SARNA (HROBY) 616012661142211 256 G Wr WS
102. WERSALA (GORAL) 616012661484208 190 G Wr WS
103. WIECHA-SM (OUSOR) 616012630197109 617 G Rz WS
104. WRZOSA (GORAL) 616012661441610 192 G Wr WS
       
105. CHMURKA (GURGUL) 616012630236409 16 G Zg ZG
106. NARA (PIETROSU) 616012520093111 32 G By ZG

Hodowca i Jeździec