Aktualności

Korekta wyników Polowej Próby Dzielności Ogierów – Leszno 2018

17 grudnia 2018 · Kategoria: Polowe próby ogierów, · Rasa: ,,,,,,

Szanowni Państwo, Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że ule­gły korek­cie tego­rocz­ne wyni­ki polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów.
Od dłuż­sze­go cza­su dys­ku­to­wa­ne było roz­sze­rze­nie oce­ny jeźdź­ca testo­we­go o oce­nę przy­dat­no­ści ogie­ra do wska­za­nej dys­cy­pli­ny. Październikowa pró­ba dziel­no­ści zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi zapi­sa­mi pro­gra­mów hodow­li koni ras szla­chet­nych, nato­miast wyni­ki zosta­ły poli­czo­ne rów­nież za pomo­cą nowe­go arku­sza (roz­sze­rzo­ne­go o cechę przy­dat­no­ści do dys­cy­pli­ny), któ­ry słu­żył do ana­li­zy i porów­na­nia obu sys­te­mów oce­ny. Pomyłkowo do publicz­nej wia­do­mo­ści zosta­ły poda­ne wyni­ki testo­we­go arku­sza.

Po doko­na­niu korek­ty, w wyni­kach pró­by dziel­no­ści nastą­pi­ły mini­mal­ne róż­ni­ce punk­to­we oraz prze­su­nię­cia w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej ogie­rów, któ­re jed­nak nie zmie­nia­ją decy­zji o wpi­sie bądź bra­ku moż­li­wo­ści wpi­su do księ­gi ogie­rów, z wyjąt­kiem og. Penito (oce­na koń­co­wa obni­żo­na o 10% ze wzglę­du na zda­wa­nie pró­by po raz dru­gi).

Od przy­szłe­go roku w regu­la­mi­nie polo­wej pró­by ogie­rów obo­wią­zy­wać będzie zapis uwzględ­nia­ją­cy dwie oce­ny jeźdź­ca testo­we­go – jezd­no­ści i przy­dat­no­ści do dys­cy­pli­ny.

Za powsta­łą sytu­ację naj­moc­niej prze­pra­sza­my.

Hodowca i Jeździec