Aktualności

EUAEL Equine Law Congress 2019

15 lutego 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W imie­niu Kancelarii praw­nej Lex Hippica oraz mię­dzy­na­ro­do­we­go Stowarzyszenia zrze­sza­ją­ce­go kan­ce­la­rie spe­cja­li­zu­ją­ce się w obsłu­dze praw­nej pod­mio­tów z bran­ży jeź­dziec­kiej – European US Asian Equine Lawyers, pra­gnie­my ser­decz­nie zapro­sić Państwa do udzia­łu w Międzynarodowym Kongresie Prawa Jeździeckiego, któ­ry odbę­dzie się w dniu 15 mar­ca 2019 r. pod­czas pre­sti­żo­we­go kon­kur­su 5* the Dutch Masters – Indoor Brabant – Rolex Grand Slam of Show Jumping.

W trak­cie Kongresu zosta­ną sze­ro­ko omó­wio­ne m.in. zagad­nie­nia zwią­za­ne z bada­niem kup­no – sprze­daż konia. Swoje pre­lek­cje wygło­szą rów­nież wete­ry­na­rze: Mette UldahlMalcolm Morley z Europejskiej Federacji Weterynarzy – Federation of Veterinarians of Europe (FVE).

Kancelaria Lex Hippica – pol­ski czło­nek European US Asian Equine Lawyers – jest współ­or­ga­ni­za­to­rem tego wyda­rze­nia.

Linki do wydarzenia:

euael-equine-law-congress-2019

Jeśli chcesz, możesz pobrać pro­gram kon­fe­ren­cji.

Hodowca i Jeździec