Aktualności

II Konferencja naukowa, pt. „Hodowla i użytkowanie koni zimnokrwistych w Polsce”

15 lutego 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, · Rasa:

Stadnina Koni Nowe Jankowice, Polski Związek Hodowców Koni, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni uprzej­mie zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Hodowla i użyt­ko­wa­nie koni zim­no­krwi­stych w Polsce”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 14 – 15 maja 2019 r. Konferencja ma być oka­zją do spo­tka­nia i sze­ro­kiej dys­ku­sji przed­sta­wi­cie­li róż­nych śro­do­wisk zain­te­re­so­wa­nych przy­szło­ścią hodow­li koni zim­no­krwi­stych w Polsce.

Do udzia­łu w kon­fe­ren­cji oraz zgła­sza­nia donie­sień (komu­ni­ka­tów nauko­wych), doty­czą­cych koni ras zim­no­krwi­stych, zapra­sza­my zarów­no przed­sta­wi­cie­li hodow­ców, jak i śro­do­wisk nauko­wych (uczel­ni wyż­szych, insty­tu­tów badaw­czych) oraz sym­pa­ty­ków koni tych ras.

W skład Komitetu Organizacyjnego, jaki zawią­zał się pod­czas zebra­nia orga­ni­za­cyj­ne­go w dniu 22 listo­pa­da 2018 roku, w SK Nowe Jankowice, weszli:

 • Andrzej Mandecki – Przewodniczący (Prezes SK Nowe Jankowice)
 • Ewa Jastrzębska – Sekretarz (Asystent w KHKiJ UWM)

oraz człon­ko­wie:

 • Paweł Mazurek (Prezes PZHK)
 • Zbigniew Jaworski (Kierownik KHKiJ UWM)
 • Ryszard Pietrzak (Prezes Zarządu ZHKRZ)
 • Jacek Soborski (Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZHK)

Miejscem Konferencji w Grudziądzu jest Restauracja Leśniczówka, ul. Aleja Wigury 1 (w Parku Miejskim)

Miejscem noc­le­gów jest Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa w Grudziądzu, ul. Hallera 37, tel. 56  643 – 55-40.


Szczegółowy program Konferencji przedstawia się następująco:

14.05.2019 r. (wtorek):

 • reje­stra­cja uczest­ni­ków w godz. 830 – 930 w Restauracji Leśniczówka
 • sesja refe­ra­to­wa (Restauracja Leśniczówka):
  1000 – otwar­cie kon­fe­ren­cji i pierw­sza część obrad, pod­czas któ­rych refe­ra­ty (czas jed­ne­go wystą­pie­nia ok. 20 min) wygło­szą:
  • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): „Organizacja i stan hodow­li koni zim­no­krwi­stych w Polsce”
  • prof. dr hab. Marian Tischner (Akademia Rolnicza w Krakowie): „Tradycyjny i współ­cze­sny roz­ród koni”
  • prof. dr hab. Andrzej Raś (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): „Profilaktyka i naj­częst­sze scho­rze­nia koni”
 • prze­rwa kawo­wa ok. 1200 – 1230,
 • po prze­rwie dal­szy ciąg obrad:
  • Anna Pięta (Equine Nutriplan – ofi­cjal­ny part­ner PZHK): „Żywienie koni hodow­la­nych”
  • dr inż. Ewa Jastrzębska, dr inż. Magdalena Drewka, Marko Fantini: „Różne kie­run­ki użyt­ko­wa­nia koni zim­no­krwi­stych”
  • dr inż. Grażyna Polak (Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie): „Programy ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni zim­no­krwi­stych w typie sztum­skim i sokól­skim. Stan i per­spek­ty­wy”
  • prof. dr hab. Marta Wincewicz-Bosy (Wrocław): „Analiza strukturalno-funkcjonalna biz­ne­su koń­skie­go”
 • obiad ok. 1500 (Restauracja Leśniczówka)
 • sesja pla­ka­to­wa ok. 1600 (Restauracja Leśniczówka)
 • wyjazd do muzeum w Grudziądzu i zwie­dza­nie wysta­wy o kawa­le­rii ok. 1700
 • uro­czy­sta kola­cja godz. 2000 (Restauracja Leśniczówka)

15.05.2019 r. (środa):

 • 830 – śnia­da­nie (Restauracja Leśniczówka)
 • 930 – wyjazd auto­ka­ra­mi do SK Nowe Jankowice oraz SK Anmiros P. Andrzeja Derleckiego (Kierwałd, woj. pomor­skie) – zwie­dza­nie stad­nin, pre­zen­ta­cja koni, poka­zy
 • ok. godz. 1400 – obiad i zakoń­cze­nie Konferencji (pod­su­mo­wa­nie Konferencji), powrót do Grudziądza ok. godz. 1700

Uprzejmie informujemy, że:

 • udział w Konferencji wyno­si 200 zł od oso­by (dla człon­ków PZHK/OZHK/WZHK, pra­cow­ni­ków Uczelni i Instytutów Badawczych) lub 400 zł (od osób pozo­sta­łych), a kosz­ty obej­mu­ją: wyży­wie­nie (prze­rwę kawo­wą, obiad i uro­czy­stą kola­cję w dniu 14 maja, śnia­da­nie i obiad w dniu 15 maja), mate­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne, wyna­ję­cie sali i sprzę­tu mul­ti­me­dial­ne­go, wyna­ję­cie auto­ka­rów i inne kosz­ty orga­ni­za­cyj­ne
 • noc­le­gi w Bursie (o stan­dar­dzie aka­de­mi­ka lub inter­na­tu), każ­dy z uczest­ni­ków pła­ci indy­wi­du­al­nie lub zbio­ro­wo dany zwią­zek wojewódzki/okręgowy:
  • w poko­ju 2 i 3 oso­bo­wym: 24 zł od oso­by
  • w poko­ju 1 oso­bo­wym: 36 zł

  Uwaga: Bursa nie zapew­nia w ramach wyna­ję­te­go poko­ju ręcz­ni­ka (ręcz­nik nale­ży zabrać ze sobą).


Uprzejmie prosimy o terminowe dopełnienie poniższych zaleceń organizacyjnych:

 1. Opłaty za uczest­nic­two w Konferencji, w kwo­cie 200 zł lub 400 zł od oso­by, pro­si­my doko­ny­wać w ter­mi­nie do 15.04.2019 r. i kie­ro­wać na:
  kon­to Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Nowe Jankowice:
  62 1020 5040 0000 6902 0122 1001
  z dopi­skiem „Konferencja” oraz poda­niem imie­nia i nazwi­ska oso­by wpła­ca­ją­cej lub może być to opła­ta zbio­ro­wa doko­na­na przez dany zwią­zek wojewódzki/okręgowy (z wyszcze­gól­nie­niem osób, któ­rych ona doty­czy).
  Faktury za udział w Konferencji wysta­wiać będzie Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych w cza­sie trwa­nia Konferencji (oso­by lub insty­tu­cje, któ­re chcą fak­tu­rę otrzy­mać pro­si­my o przy­go­to­wa­nie danych potrzeb­nych do wysta­wie­nia fak­tu­ry, tak by jej przy­go­to­wa­nie było spraw­ne).
 2. Informujemy, że dla każ­de­go uczest­ni­ka Konferencji zare­zer­wo­wa­li­śmy wstęp­nie 2 noc­le­gi, tj. 13/14 i 14/15 maja (od ponie­dział­ku do śro­dy), za któ­re nale­ży zapła­cić po przy­by­ciu do Bursy. Prosimy o spre­cy­zo­wa­nie licz­by noc­le­gów i infor­ma­cję tą pro­si­my prze­ka­zać na adres Sekretarza Komitetu Organizacyjnego.
  Faktury za noc­le­gi wysta­wiać będzie Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa w cza­sie trwa­nia Konferencji.
 3. Osoby, któ­re nie będą korzy­sta­ły z auto­ka­ru pod­czas sesji wyjaz­do­wej (wyjazd do SK Nowe Jankowice i Kierwałdu) pro­si­my o prze­ka­za­nie tej infor­ma­cji do Sekretarza Komitetu Organizacyjnego. Pozwoli nam to zamó­wić auto­ka­ry na kon­kret­ną licz­bę miejsc i unik­nąć nie­po­trzeb­nych kosz­tów.
 4. Udział w Konferencji jest obo­wiąz­ko­wy dla wszyst­kich Inspektorów z upraw­nie­nia­mi do wpi­su koni zim­no­krwi­stych do Ksiąg.
 5. Zgłoszenia na Konferencję na załą­czo­nym dru­ku pro­si­my nad­sy­łać w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 22.03.2019 r. na niżej poda­ny adres.
 6. Streszczenia refe­ra­tów oraz zgło­szo­nych donie­sień (na wzo­rze for­ma­tek, któ­rą załą­cza­my dla osób, któ­re zade­kla­ru­ją ich zgło­sze­nie) pro­si­my nad­sy­łać w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 22.03.2019 r. na niżej poda­ny adres:
  dr inż. Ewa Jastrzębska,
  Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa,
  Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM,
  ul. Prawocheńskiego 2,
  10 – 719 Olsztyn,
  Kontakt: tel. 89 523 – 44-94 lub 89 523 – 33-96 lub elek­tro­nicz­nie, e‑mail: e.jastrzebska@uwm.edu.pl.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Ewa Jastrzębska

Hodowca i Jeździec