Aktualności

Ulotka informacyjna dla rolników od MRiRW

15 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

W imie­niu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­ną ulot­ką infor­ma­cyj­ną skie­ro­wa­ną do rol­ni­ków pt. „Praktyczne wska­zów­ki dla rol­ni­ków w przy­pad­ku koniecz­no­ści ubo­ju zwie­rząt gospo­dar­skich kopyt­nych poza rzeź­nią”, zaak­cep­to­wa­ną przez Pana Szymona Giżyńskiego, Sekretarza Stanu w MRiRW.


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z koniecz­no­ści zwie­rząt gospo­dar­skich kopyt­nych poza rzeź­nią doty­czy sytu­acji, gdy zdro­we zwie­rzę, np. świ­nia, owca, koza, kro­wa, czy koń, ule­gnie wypad­ko­wi, np. zła­mie koń­czy­nę, krę­go­słup, lub też ule­gnie inne­mu ura­zo­wi, któ­ry unie­moż­li­wia mu natu­ral­ne poru­sza­nie się i tym samym trans­port do rzeź­ni. W takiej sytu­acji ist­nie­je moż­li­wość ura­to­wa­nia war­to­ści rzeź­nej zwie­rzę­cia.

Pytanie 1.
Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

W pierw­szej kolej­no­ści nale­ży jak naj­szyb­ciej wezwać leka­rza wete­ry­na­rii zaj­mu­ją­ce­go się lecze­niem zwie­rząt gospo­dar­skich, któ­ry stwier­dzi czy zwie­rzę powin­no być leczo­ne, pod­da­ne ubo­jo­wi z koniecz­no­ści, czy też uśmier­co­ne.

Pytanie 2.
Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?

 1. Należy skon­tak­to­wać się z naj­bliż­szą rzeź­nią celem usta­le­nia, czy ist­nie­je moż­li­wość przy­ję­cia tuszy i narzą­dów wewnętrz­nych zwie­rzę­cia pod­da­ne­go ubo­jo­wi z koniecz­no­ści.
  Tusza zwie­rzę­cia wraz z przy­na­leż­ny­mi do niej narzą­da­mi wewnętrz­ny­mi musi być prze­wie­zio­na do rzeź­ni, gdzie urzę­do­wy lekarz wete­ry­na­rii doko­na bada­nia poubo­jo­we­go i wyda oce­nę przy­dat­no­ści mię­sa do spo­ży­cia przez ludzi. Wydanie takiej oce­ny jest warun­kiem koniecz­nym wpro­wa­dze­nia mię­sa na rynek, tj. ofe­ro­wa­nia do sprze­da­ży i tym samym ura­to­wa­nia war­to­ści rzeź­nej zwie­rzę­cia.
 2. Należy pod­dać zwie­rzę ubo­jo­wi z koniecz­no­ści.

Pytanie 3.
Kto może dokonać uboju z konieczności?

Ubój z koniecz­no­ści powi­nien być doko­na­ny przez oso­by posia­da­ją­ce odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje, tj. takie same jak w przy­pad­ku ubo­ju zwie­rząt w rzeź­ni.

Pytanie 4.
W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności?

W przy­pad­ku ubo­ju zwie­rząt z koniecz­no­ści poza rzeź­nią posia­dacz zwie­rząt jest zobo­wią­za­ny do pod­ję­cia wszel­kich koniecz­nych dzia­łań, aby jak naj­szyb­ciej doko­nać ubo­ju zwie­rzę­cia, w tym doło­żyć sta­rań, aby pod­czas ubo­ju i dzia­łań z nim zwią­za­nych oszczę­dzić zwie­rzę­tom wszel­kie­go nie­po­trzeb­ne­go bólu, nie­po­ko­ju i cier­pie­nia.
Należy speł­nić wyma­ga­nia doty­czą­ce ochro­ny zwie­rząt pod­czas ubo­ju. Zwierzę powin­no być ogłu­szo­ne i wykrwa­wio­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi okre­ślo­ny­mi w roz­po­rzą­dze­niu Rady nr 1099/2009 przez oso­bę posia­da­ją­cą odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje.
Po ubo­ju tusza powin­na być wykrwa­wio­na. W miej­scu doko­na­nia ubo­ju moż­na rów­nież, pod nad­zo­rem wezwa­ne­go leka­rza wete­ry­na­rii, usu­nąć z tuszy żołą­dek oraz jeli­ta zwie­rzę­cia. Usunięte narzą­dy nale­ży ozna­ko­wać (w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy ich iden­ty­fi­ka­cję z daną tuszą) i wraz z tuszą prze­wieźć do rzeź­ni.

Pytanie 5.
Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia?

Do rzeź­ni wraz z tuszą i narzą­da­mi wewnętrz­ny­mi zwie­rzę­cia muszą być dostar­czo­ne nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:

 1. oświad­cze­nie rol­ni­ka – stwier­dza­ją­ce toż­sa­mość zwie­rzę­cia oraz zawie­ra­ją­ce infor­ma­cje na temat wete­ry­na­ryj­nych pro­duk­tów lecz­ni­czych lub innych środ­ków, jakie poda­wa­no zwie­rzę­ciu lub wobec nie­go sto­so­wa­no, z wyszcze­gól­nie­niem dat poda­wa­nia i okre­sów karen­cji;
 2. zaświad­cze­nie leka­rza wete­ry­na­rii – stwier­dza­ją­ce korzyst­ny wynik bada­nia przed­ubo­jo­we­go, datę i czas prze­pro­wa­dze­nia tego bada­nia, przy­czy­nę doko­na­nia ubo­ju z koniecz­no­ści oraz infor­ma­cję na temat lecze­nia, jakie­mu pod­da­ne było to zwie­rzę.

Pytanie 6.
W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni?

Tusza zwie­rzę­cia wraz z przy­na­leż­ny­mi do niej narzą­da­mi wewnętrz­ny­mi powin­na być prze­wie­zio­na do rzeź­ni w warun­kach higie­nicz­nych i naj­szyb­ciej jak to moż­li­we. Jeżeli trans­port potrwa dłu­żej niż 2 godzi­ny od chwi­li doko­na­nia ubo­ju zwie­rzę­cia, nale­ży zapew­nić warun­ki chłod­ni­cze dla prze­wo­żo­nej tuszy i narzą­dów wewnętrz­nych. W przy­pad­ku, gdy warun­ki kli­ma­tycz­ne na to pozwo­lą, nie ma koniecz­no­ści pod­da­wa­nia chło­dze­niu tusz i narzą­dów wewnętrz­nych.

Pytanie 7.
Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności?

Lekarz wete­ry­na­rii może stwier­dzić, że zwie­rzę powin­no być leczo­ne, albo uśmier­co­ne.

W przy­pad­ku gdy pod­ję­ta jest decy­zja o uśmier­ce­niu zwie­rzę­cia, to:

 1. uśmier­ca­nie prze­pro­wa­dza lekarz wete­ry­na­rii przez poda­nie środ­ka usy­pia­ją­ce­go,
 2. tusza może być:
  1. pod­da­na uty­li­za­cji lub
  2. za zgo­dą urzę­do­we­go leka­rza wete­ry­na­rii prze­zna­czo­na do skar­mia­nia mię­so­żer­nych zwie­rząt futer­ko­wych (jeże­li chce się uzy­skać taką zgo­dę, nale­ży skon­tak­to­wać się z powia­to­wym leka­rzem wete­ry­na­rii).

Ponadto, w przy­pad­ku zdro­wych zwie­rząt kopyt­nych, któ­re ule­gły wypad­ko­wi, takich jak świ­nia, owca, koza lub cie­lę do 6 mie­sią­ca życia, moż­li­we jest prze­pro­wa­dze­nie ubo­ju zwie­rzę­cia w celu pozy­ska­nia mię­sa na wła­sne potrze­by. Przy prze­pro­wa­dza­niu takie­go ubo­ju nie jest koniecz­na obec­ność leka­rza wete­ry­na­rii, nie­mniej jed­nak pozy­ska­ne mię­so nie może być ofe­ro­wa­ne do sprze­da­ży.

Pytanie 8.
Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, która zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności?

W tej sytu­acji rol­nik może zde­cy­do­wać się na lecze­nie zwie­rzę­cia, uśmier­ce­nie go bądź prze­pro­wa­dze­nie ubo­ju w celu pozy­ska­nia mię­sa na wła­sne potrze­by. Jeśli nastą­pi śmierć zwie­rzę­cia, zwło­ki nale­ży pod­dać uty­li­za­cji, w tym przy­pad­ku kosz­ty uty­li­za­cji pokry­wa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pytanie 9.
Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia?

Mięso pozy­ska­ne ze zwie­rzę­cia pod­da­ne­go ubo­jo­wi z koniecz­no­ści, w każ­dym przy­pad­ku pod­da­wa­ne jest bada­niu poubo­jo­we­mu prze­pro­wa­dzo­ne­mu przez urzę­do­we­go leka­rza wete­ry­na­rii w rzeź­ni. Badanie to ma na celu doko­na­nie oce­ny, czy mię­so jest zdat­ne, czy też nie­zdat­ne do spo­ży­cia przez ludzi, zanim zosta­nie wpro­wa­dzo­ne na rynek.
Wartość rzeź­na zwie­rzę­cia zosta­nie ura­to­wa­na w przy­pad­ku, gdy tusza zosta­nie oce­nio­na jako zdat­na do spo­ży­cia przez ludzi.
Natomiast gdy tusza zosta­nie oce­nio­na jako nie­zdat­na do spo­ży­cia przez ludzi, pod­da­wa­na jest uty­li­za­cji (kto pono­si koszt uty­li­za­cji zale­ży od umo­wy jaka zosta­ła zawar­ta pomię­dzy rol­ni­kiem a pod­mio­tem pro­wa­dzą­cym rzeź­nię) bądź za zgo­dą urzę­do­we­go leka­rza wete­ry­na­rii prze­zna­czo­na jest do skar­mia­nia mię­so­żer­nych zwie­rząt futer­ko­wych.

Pytanie 10.
Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

W każ­dym przy­pad­ku prze­pro­wa­dze­nia ubo­ju z koniecz­no­ści zwie­rząt z gatun­ku bydło, owce, kozy lub świ­nie, koniecz­ne jest powia­do­mie­nie o tym zda­rze­niu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamię­tać, że ubój bydła, owcy lub kozy nale­ży zgło­sić w ter­mi­nie 7 dni od dnia doko­na­nia ubo­ju z koniecz­no­ści. Ubój świ­ni nale­ży zgło­sić rów­nież w ter­mi­nie 7 dni od dnia doko­na­nia ubo­ju z koniecz­no­ści (art. 12 ust. 3 usta­wy z dnia 2 kwiet­nia 2004 r. o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt – Dz. U. z 2017r. poz. 546 z późn.zm.). Natomiast na tere­nach obję­tych restryk­cja­mi w związ­ku z afry­kań­skim pomo­rem świń ter­min na prze­ka­za­nie infor­ma­cji wyno­si 2 dni w przy­pad­ku ubo­ju z koniecz­no­ści świń (art. 12 ust. 3a usta­wy z dnia 2 kwiet­nia 2004 r. o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt – Dz. U. z 2017 r. poz. 546 z późn.zm.).

Opracowano w:
Departamencie Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Hodowca i Jeździec