Aktualności

Powrót Newslettera

16 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Szanowni Państwo, usłu­ga wysy­ła­nia Newsletterów zosta­ła ponow­nie uru­cho­mio­na na naszej stro­nie. Baza mailo­wa zosta­ła przy­wró­co­na, nie uda­ło się jed­nak przy­wró­cić indy­wi­du­al­nie wybra­nych przez Państwa list, dla­te­go domyśl­nie dla wszyst­kich dotych­cza­so­wych i aktyw­nych sub­skry­ben­tów uru­cho­mio­ny został Tygodniowy new­slet­ter.

Jeżeli życzą sobie Państwo zmia­nę sub­skryp­cji na jed­ną z pozo­sta­łych opcji (new­slet­ter dzien­ny lub new­slet­ter „żywie­nio­wy”) pro­si­my o klik­nię­cie w odpo­wied­ni odno­śnik na dole wia­do­mo­ści.

Za powsta­łe utrud­nie­nia jesz­cze raz prze­pra­sza­my.

Hodowca i Jeździec