Aktualności

Zbigniew Chrzanowski nie żyje

18 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Dnia 15 lute­go zmarł dłu­go­let­ni dyrek­tor Stada Ogierów w Starogardzie Gdańskim oraz Sierakowie – Zbigniew Chrzanowski. Jako, że hodow­la jest ści­śle zwią­za­na ze spor­tem dyrek­tor Chrzanowski peł­nił tak­że funk­cję Prezesa Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego.

Wszyscy któ­rzy chcą oddać cześć jego pamię­ci infor­mu­je­my, że pogrzeb odbę­dzie się dzi­siaj w Sierakowie o godzi­nie 12:00.

Rodzinie i bli­skim skła­da­my wyra­zy współ­czu­cia.

Hodowca i Jeździec