Aktualności

KOMUNIKAT dotyczący świadectw zootechnicznych

27 marca 2019 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w spra­wie hodow­li zwie­rząt z dnia 8 czerw­ca 2016 r.

świa­dec­twa zoo­tech­nicz­ne powin­ny towa­rzy­szyć zwie­rzę­tom hodow­la­nym lub ich mate­ria­ło­wi bio­lo­gicz­ne­mu wyko­rzy­sty­wa­ne­mu do roz­ro­du, w przy­pad­ku gdy są one przed­mio­tem han­dlu lub są wpro­wa­dza­ne na tery­to­rium Unii z myślą o wpi­sa­niu tych zwie­rząt lub potom­stwa pocho­dzą­ce­go z ich mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go wyko­rzy­sty­wa­ne­go do roz­ro­du do innych ksiąg hodow­la­nych lub o zare­je­stro­wa­niu w innych reje­strach hodow­la­nych. Ze świa­dectw zoo­tech­nicz­nych hodow­ca powi­nien móc uzy­skać infor­ma­cje o jako­ści gene­tycz­nej i rodo­wo­dzie naby­te­go zwie­rzę­cia.

W związ­ku z otrzy­ma­ny­mi infor­ma­cja­mi o trud­no­ściach z uzy­ska­niem takich świa­dectw, obec­nie ocze­ku­je­my na odpo­wiedź kil­ku euro­pej­skich związ­ków hodow­la­nych w kwe­stii sto­so­wa­nych pro­ce­dur wyda­wa­nia świa­dectw zoo­tech­nicz­nych, a do cza­su otrzy­ma­nia odpo­wie­dzi hono­ru­je­my dane zawar­te w uni­kal­nym doży­wot­nim doku­men­cie iden­ty­fi­ka­cyj­nym spro­wa­dza­ne­go konia (pasz­port konia). Jeżeli infor­ma­cje zawar­te w pasz­por­cie konia będą nie­wy­star­cza­ją­ce w myśl ww. prze­pi­sów doty­czą­cych świa­dectw zoo­tech­nicz­nych, PZHK będzie wnio­sko­wał do związ­ku hodow­la­ne­go, któ­ry wysta­wił pasz­port konia o uzu­peł­nie­nie tych danych, co może wią­zać się z koniecz­no­ścią uisz­cze­nia dodat­ko­wych opłat przez wła­ści­cie­la konia wnio­sku­ją­ce­go o jego wpis do księ­gi stad­nej.

UWAGA! W przy­pad­ku reje­stra­cji nasie­nia ogie­rów hodow­la­nych, przed­sta­wie­nie świa­dec­twa zoo­tech­nicz­ne­go jest koniecz­ne. Świadectwo zoo­tech­nicz­ne nasie­nia zawie­ra m.in. infor­ma­cje doty­czą­ce zwie­rzę­cia hodow­la­ne­go, od któ­re­go pozy­ska­no nasie­nie, jak rów­nież infor­ma­cje umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję nasie­nia, licz­bę dawek nasie­nia, któ­re mają zostać wysła­ne, miej­sce i datę jego pozy­ska­nia, nazwę, adres i numer zatwier­dze­nia cen­trum pozy­ski­wa­nia lub prze­cho­wy­wa­nia nasie­nia, imię i nazwi­sko (nazwę) oraz adres odbior­cy. Wzór świa­dec­twa zoo­tech­nicz­ne­go na potrze­by han­dlu nasie­niem zwie­rząt hodow­la­nych czy­sto­ra­so­wych zamiesz­czo­ny jest w Rozporządzeniu wyko­naw­czym Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwiet­nia 2017 r. usta­na­wia­ją­cym zasa­dy sto­so­wa­nia roz­po­rzą­dze­nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odnie­sie­niu do wzo­rów for­mu­la­rzy świa­dectw zoo­tech­nicz­nych doty­czą­cych zwie­rząt hodow­la­nych i ich mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go wyko­rzy­sty­wa­ne­go do roz­ro­du. Brak świa­dec­twa zoo­tech­nicz­ne­go dla nasie­nia spo­wo­du­je odmo­wę jego reje­stra­cji, a w przy­pad­ku zasto­so­wa­nia zabie­gu sztucz­nej inse­mi­na­cji uro­dzo­ne źre­bię może być uzna­ne za hodow­la­ne jedy­nie po potwier­dze­niu pocho­dze­nia po wska­za­nej parze rodzi­ciel­skiej bada­niem mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA, na pod­sta­wie Uchwały Nr 7/2019 Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 8 mar­ca 2019 r. w spra­wie usta­le­nia wyso­ko­ści opłat za wyko­ny­wa­nie czyn­no­ści zwią­za­nych z reali­za­cją pro­gra­mów hodow­li.

Informujemy, że w kwe­stii sto­so­wa­nia dru­ku świa­dec­twa zoo­tech­nicz­ne­go dla reje­stro­wa­ne­go nasie­nia skie­ro­wa­li­śmy wnio­sek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zasto­so­wa­nie odstęp­stwa od wymo­gów doty­czą­cych wyda­wa­nia, tre­ści i for­ma­tu świa­dectw zoo­tech­nicz­nych dla han­dlu zwie­rzę­ta­mi hodow­la­ny­mi i ich mate­ria­łem bio­lo­gicz­nym wyko­rzy­sty­wa­nym do roz­ro­du, na pod­sta­wie art. 31 wspo­mnia­ne­go roz­po­rzą­dze­nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012.

Hodowca i Jeździec