KOMUNIKAT dotyczący świadectw zootechnicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt z dnia 8 czerwca 2016 r.

świadectwa zootechniczne powinny towarzyszyć zwierzętom hodowlanym lub ich materiałowi biologicznemu wykorzystywanemu do rozrodu, w przypadku gdy są one przedmiotem handlu lub są wprowadzane na terytorium Unii z myślą o wpisaniu tych zwierząt lub potomstwa pochodzącego z ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu do innych ksiąg hodowlanych lub o zarejestrowaniu w innych rejestrach hodowlanych. Ze świadectw zootechnicznych hodowca powinien móc uzyskać informacje o jakości genetycznej i rodowodzie nabytego zwierzęcia.

W związku z otrzymanymi informacjami o trudnościach z uzyskaniem takich świadectw, obecnie oczekujemy na odpowiedź kilku europejskich związków hodowlanych w kwestii stosowanych procedur wydawania świadectw zootechnicznych, a do czasu otrzymania odpowiedzi honorujemy dane zawarte w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym sprowadzanego konia (paszport konia). Jeżeli informacje zawarte w paszporcie konia będą niewystarczające w myśl ww. przepisów dotyczących świadectw zootechnicznych, PZHK będzie wnioskował do związku hodowlanego, który wystawił paszport konia o uzupełnienie tych danych, co może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat przez właściciela konia wnioskującego o jego wpis do księgi stadnej.

UWAGA! W przypadku rejestracji nasienia ogierów hodowlanych, przedstawienie świadectwa zootechnicznego jest konieczne. Świadectwo zootechniczne nasienia zawiera m.in. informacje dotyczące zwierzęcia hodowlanego, od którego pozyskano nasienie, jak również informacje umożliwiające identyfikację nasienia, liczbę dawek nasienia, które mają zostać wysłane, miejsce i datę jego pozyskania, nazwę, adres i numer zatwierdzenia centrum pozyskiwania lub przechowywania nasienia, imię i nazwisko (nazwę) oraz adres odbiorcy. Wzór świadectwa zootechnicznego na potrzeby handlu nasieniem zwierząt hodowlanych czystorasowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu. Brak świadectwa zootechnicznego dla nasienia spowoduje odmowę jego rejestracji, a w przypadku zastosowania zabiegu sztucznej inseminacji urodzone źrebię może być uznane za hodowlane jedynie po potwierdzeniu pochodzenia po wskazanej parze rodzicielskiej badaniem markerów genetycznych DNA, na podstawie Uchwały Nr 7/2019 Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykonywanie czynności związanych z realizacją programów hodowli.

Informujemy, że w kwestii stosowania druku świadectwa zootechnicznego dla rejestrowanego nasienia skierowaliśmy wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zastosowanie odstępstwa od wymogów dotyczących wydawania, treści i formatu świadectw zootechnicznych dla handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu, na podstawie art. 31 wspomnianego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012.

Scroll to Top