Aktualności

Festiwal Małych Koni na Służewcu – działo się!

7 maja 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

5 maja 2019 roku Tor Wyścigów Konnych na Służewcu zapro­sił miło­śni­ków spor­tu wyści­go­we­go, a tak­że Warszawiaków, któ­rzy chcie­li spę­dzić miłe popo­łu­dnie na inau­gu­ra­cję obcho­dów 80-lecia słu­że­wiec­kie­go toru. Z tej oka­zji Polski Związek Hodowców Koni i kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec” przy­go­to­wa­li wyda­rze­nie dla naj­młod­szych gości – Festiwal Małych Koni! Mimo że pogo­da od rana nie zapo­wia­da­ła się spek­ta­ku­lar­nie, to po połu­dniu poja­wi­ło się słoń­ce, a na nasz plac tuż za try­bu­na­mi przy­by­li mali miło­śni­cy koni wraz ze swo­imi rodzi­ca­mi.

Festiwal Małych Koni 2019Dzieciakom i ich opie­ku­nom zapre­zen­to­wa­li­śmy poka­zo­wy sko­ko­wy i ujeż­dże­nio­wy tre­ning kuców spor­to­wych pod uty­tu­ło­wa­ny­mi zawod­nicz­ka­mi z Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego.

Młoda publicz­ność mogła od razu spró­bo­wać swo­ich sił pod­czas opro­wa­dza­nek na kucy­kach z Akademii Kucania z Dawid. Kolejka usta­wi­ła się napraw­dę impo­nu­ją­ca. Młodzi arty­ści mogli tak­że zaj­rzeć do nasze­go namio­tu, gdzie cze­ka­ły na nich far­by, kred­ki i fan­ta­stycz­ne pła­sko­rzeź­by z gip­su, któ­re mogli poko­lo­ro­wać na wszyst­kie kolo­ry tęczy.

Oczywiście żaden festi­wal nie może się odbyć bez kon­kur­su! Paweł Kleszcz, nasz pro­wa­dzą­cy, prze­eg­za­mi­no­wał młod­sze i star­sze dzie­ci z wie­dzy o koniach. Wszyscy uczest­ni­czą­cy w quizie otrzy­ma­li nagro­dy. Zwycięzców nagro­dzi­li­śmy tajem­ni­czy­mi tor­ba­mi, w któ­rych znaj­do­wa­ły się poda­run­ki od Toru Wyścigów Konnych oraz Polskiego Związku Hodowców Koni.

Imprezę zakoń­czy­li­śmy wyda­rze­niem nie­zwy­kłym – wszy­scy uda­li­śmy się na tor głów­ny, aby obej­rzeć coś zupeł­nie nie­zwy­kłe­go – wyścig koni zim­no­krwi­stych. Na star­cie sta­nę­ło pięć ogie­rów z Kętrzyna (Nowe Jankowice) dosia­da­nych przez pra­cow­ni­ków stad­ni­ny: Franciszka Jaszczołta, Kazimierza PilkiewiczaWojciecha Bruzdewicza oraz zawod­nicz­ki z klu­bu Rywal: Natalię WitkowskąMonika Chyłę. Ziemia drża­ła, gdy Tasak, Jorel, Rafael, Wiraf, Label galo­po­wa­ły do mety. Wyścig sko­men­to­wał i opo­wie­dział o koniach zim­no­krwi­stych i miej­scu ich pocho­dze­nia Paweł Kleszcz.

To był bar­dzo uda­ny dzień.

Dziś zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć, nato­miast już wkrót­ce poka­że­my fil­mo­wą impre­sję z tego wyda­rze­nia.

Zdjęcia: Sandra Wardecka

Hodowca i Jeździec