Aktualności

Kwalifikacja ogierów w Lesznie

21 maja 2019 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,

W dniach 28 – 29 maja 2019 r. w JKS Przybyszewo w Lesznie odbę­dzie się kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras szla­chet­nych do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go. Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zosta­ną wyłącz­nie ogie­ry, któ­rych zgło­sze­nie zosta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie. W przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie będzie zwra­ca­na.

Stajnie będą otwar­te w ponie­dzia­łek od godz. 14:00. Również w ponie­dzia­łek będzie moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z hali w godzi­nach 18:00 – 20:00.

W opła­tach zgło­sze­nio­wych został uwzględ­nio­ny koszt pierw­szej ściół­ki. Większą ilość sło­my oraz sia­no będzie moż­na zaku­pić na miej­scu.

Po przy­jeź­dzie pro­si­my o wsta­wie­nie koni do ozna­czo­nych bok­sów.
We wto­rek od rana pro­si­my o zgło­sze­nie się do biu­ra PZHK (hala głów­na) w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści:

 • odbiór kata­lo­gu i nume­ru star­to­we­go ogie­ra
 • pod­pi­sa­nie zle­ce­nia na wyko­na­nie bada­nia krta­ni i RTG bez­po­śred­nio po kwa­li­fi­ka­cji wraz ze zgo­dą na seda­cję ogie­ra
 • wpła­ta zalicz­ki za oce­nę w/w badań (w przy­pad­ku ogie­rów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych zalicz­ka będzie zwra­ca­na)
  UWAGA!! Prosimy o przy­go­to­wa­nie odpo­wied­niej kwo­ty (246 zł) – biu­ro będzie przyj­mo­wać wpła­ty wyłącz­nie w gotów­ce!
 • prze­ka­za­nie pły­ty CD ze zdję­cia­mi RTG koń­czyn – w przy­pad­ku gdy wła­ści­ciel posia­da już zdję­cia RTG koń­czyn konia wyko­na­ne po 27.05.2018 r., może prze­ka­zać je w dniu kwa­li­fi­ka­cji lub prze­słać do biu­ra PZHK naj­póź­niej do 15 czerw­ca b.r. W przy­pad­ku dostar­cze­nia zdjęć unie­moż­li­wia­ją­cych jed­no­znacz­ną oce­nę stop­nia oste­ochon­dro­zy, wła­ści­ciel jest zobo­wią­za­ny dostar­czyć ponow­nie wyko­na­ne zdję­cia oraz uiścić kosz­ty powtór­nej oce­ny zdjęć w kwo­cie 246 zł.

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czą­ce:

Harmonogram kwalifikacji:

Wtorek 28.05.2019 r.

Godz. 8:00 – 11:00

 1. Identyfikacja, pomia­ry, bada­nia wete­ry­na­ryj­ne
  - kolej­ność ogie­rów dowol­na. UWAGA! koniecz­ne oka­za­nie pasz­por­tu konia!

Godz. 11:00 – 13:30

 1. Ocena na twar­dej nawierzch­ni
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz. 13:30 – 14:30

Godz. 14:30

 1. Ocena ruchu i sko­ków luzem w kory­ta­rzu (I)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Środa 29.05.2019 r.

Start – godz. 8:00

 1. Ocena ruchu i sko­ków luzem w kory­ta­rzu (I)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz. 12:00 – 14:00

Godz. 14:00 

 1. Ocena eks­te­rie­ru i ruchu w ręku (boni­ta­cja)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)
 2. Badania ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych (RTG, krtań)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (bez­po­śred­nio po ogło­sze­niu wyni­ku kwa­li­fi­ka­cji)

Ogiery po próbach alternatywnych

 • iden­ty­fi­ka­cja, pomia­ry, bada­nia wete­ry­na­ryj­ne – 14:00
 • oce­na na twar­dej nawierzch­ni oraz oce­na pokro­ju i ruchu – bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu oce­ny pły­to­wej ogie­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu polo­we­go

Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji.

Adres JKS Przybyszewo:
64 – 100 Leszno, ul. Ostroroga 9a
www.jksprzybyszewo.com

Hodowca i Jeździec