Aktualności

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2019 – zgłoszenia

29 lipca 2019 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, ·

Od kil­ku­na­stu lat, nie­zmien­nie w Lanaken roz­gry­wa­ne są Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. W tym roku zawo­dy te odbę­dą się w ter­mi­nie 19 – 22. wrze­śnia. Konie 5‑, 6- i 7‑letnie wal­czą o zaszczyt­ny tytuł Mistrza Świata w danej kate­go­rii wie­ko­wej. W tym cza­sie w Lanaken odby­wa­ją się tak­że Mistrzostwa Belgii Seniorów w sko­kach, kon­kur­sy dla ogie­rów uzna­nych „Sires of the World” oraz uzna­wa­nie ogie­rów, któ­re mają być wpi­sa­ne do księ­gi Zangersheide.

Prosimy zgła­szać konie i zawod­ni­ków, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia spor­to­we oraz hodow­la­ne na adres: cuber@pzhk.pl do dnia 02.08. (pią­tek). W zgło­sze­niu pro­szę podać szcze­gó­ło­we dane konia (nazwa, rocz­nik, księ­gę do któ­rej jest wpi­sa­ny, ojca, mat­kę, ojca mat­ki) oraz osią­gnię­te wyni­ki spor­to­we (kla­sa kon­kur­su, data, miej­sce).

Informujemy tak­że, że zarów­no zawod­nik, jak i koń muszą posia­dać aktu­al­ną licen­cję FEI waż­ną na rok 2019. Wyboru koni doko­nu­je Komisja Koordynacyjna PZJ/PZHK.

Prosimy tak­że o zapo­zna­nie się z wyma­ga­nia­mi Komisji Koordynacyjnej PZJ/PZHK sta­wia­ny­mi przed wszyst­ki­mi poten­cjal­nym uczest­ni­ka­mi tych zawo­dów:

Regulaminy MPMK 2019:

 1. Do Mistrzostw Świata Młodych Koni w trzech olim­pij­skich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, w ramach limi­tu przy­zna­ne­go PZHK przez WBFSH, zgła­sza­ne będą konie z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi, wpi­sa­ne do ksiąg koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi oraz peł­nej krwi angiel­skiej, czy­stej krwi arab­skiej. Podstawą kwa­li­fi­ka­cji są wyni­ki osią­gnię­te w całym sezo­nie, zgod­nie z nor­ma­mi kwa­li­fi­ka­cyj­ny­mi okre­ślo­ny­mi dla każ­dej z dys­cy­plin. Składy pol­skich repre­zen­ta­cji na MŚMK są każ­do­ra­zo­wo zatwier­dza­ne przez Komisję Koordynacyjną PZJ/PZHK (KK), w poro­zu­mie­niu z Komisjami poszcze­gól­nych dys­cy­plin PZJ. W przy­pad­ku nie­wy­star­cza­ją­cej licz­by koni z ww. pol­skich ksiąg, jeże­li pozwa­la­ją na to prze­pi­sy orga­ni­za­to­rów MŚMK, KK w poro­zu­mie­niu z Komisjami PZJ może pod­jąć decy­zję o zgło­sze­niu koni kla­czy i ogie­rów, innych ras dopusz­czo­nych do dosko­na­le­nia pol­skich ras pół­krwi, któ­re zosta­ły wpi­sa­ne do pol­skich ksiąg stad­nych, co ozna­cza, że ogier musi posia­dać zgo­dę na uży­cie w roz­ro­dzie w pol­skich księ­gach pół­krwi (sp, wlkp lub m), a klacz posia­dać licen­cję hodow­la­ną wyda­ną przez OZHK/WZHK. Z limi­tu PZHK nie mogą być zgła­sza­ne wała­chy ras zagra­nicz­nych. Konie wpi­sa­ne do innych ksiąg stad­nych, któ­re sta­ra­ją się o start w MŚMK na pod­sta­wie tzw. dzi­kich kart nie są kwa­li­fi­ko­wa­ne przez KK.

Start w Mistrzostwach Świata Młodych Koni
oraz Sires of the World 2019

O ewen­tu­al­nym star­cie w MŚMK koni zarów­no pol­skiej, jak i zagra­nicz­nej hodow­li decy­du­je Komisja Koordynacyjna w poro­zu­mie­niu z Komisją Dyscypliny przy PZJ (patrz Regulamin Ogólny 2019).

Przedstawiamy mini­mal­ne wyma­ga­nia (kry­te­ria) sta­wia­ne kla­czom i ogie­rom, wpi­sa­nym do pol­skich ksiąg, któ­re z puli PZHK mia­ły­by star­to­wać na MŚMK 2019 w sko­kach przez prze­szko­dy (pierw­szeń­stwo mają konie z pasz­por­ta­mi PZHK):

 • Konie 5 let­nie (MŚMK – 125 cm, 125 cm, 130 cm – finał)
  Minimum to 3xN1 w kon­kur­sach kla­sycz­nych (125 cm) na trzech róż­nych zawo­dach ogól­no­pol­skich ZO** lub wyż­szej ran­gi do 4 punk­tów kar­nych w każ­dym kon­kur­sie.
 • Konie 6 let­nie (MŚMK – 130 cm, 130 cm, 135 cm – finał)
  Minimum to 3xC1 (135 cm) na trzech róż­nych zawo­dach bez punk­tów kar­nych na prze­szko­dach.
 • Konie 7 let­nie (MŚMK – 140 cm, 140 cm, 145 cm – finał)
  Zawodnik – upraw­nie­nia spor­to­we B1, start 2xGP na zawo­dach mini­mum CSI** lub wyż­szej ran­gi do 4 punk­tów kar­nych na prze­szko­dach w prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym lub 2xGP na zawo­dach ZO** o wys. 145 cm.
 • Sires of the World
  Zawodnik – upraw­nie­nia spor­to­we B1.
  Start 2xGP na zawo­dach CSI** lub wyż­szej ran­gi z 0 pkt. kar­nych w prze­bie­gu pod­sta­wo­wym
  lub
  start 2xGP na zawo­dach CSI*** do 4 punk­tów kar­nych w prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym
  lub
  1xGP na zawo­dach CSI** – 0 pkt. kar­nych i 1xGP na zawo­dach CSI***do 4 pkt. na prze­szko­dach w prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym.
Hodowca i Jeździec