Aktualności

Zmiana zasad kwalifikacji do skokowych i ujeżdżeniowych MPMK 2019!

1 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, ·

W związ­ku z coraz częst­szy­mi wypad­ka­mi odwo­ły­wa­nia zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do sko­ko­wych i ujeż­dże­nio­wych MPMK 2019 z powo­du arte­ri­tis, Komisja Koordynacyjna PZJ/PZHK zade­cy­do­wa­ła o zmniej­sze­niu wyma­gań kwa­li­fi­ka­cyj­nych dla koni sta­ra­ją­cych się o start w tego­rocz­nych sko­ko­wych oraz ujeż­dże­nio­wych MPMK.

Konie z pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi pasz­por­ta­mi, we wszyst­kich kate­go­riach wie­ko­wych w dys­cy­pli­nach ujeż­dże­nie i sko­ki przez prze­szko­dy, będą kwa­li­fi­ko­wa­ne na pod­sta­wie jed­ne­go prze­jaz­du. Poniżej zasa­dy tego­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji do MPMK 2019:

Skoki przez przeszkody

  • Konie 4‑letnie – min. 1x7,5 pkt. w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych na styl konia
  • Konie 5‑letnie – min. 1x7,5 pkt. w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych na styl konia lub 1x czy­sty prze­jazd w kon­kur­sach dla koni z tej kate­go­rii wie­ko­wej na zawo­dach w kra­ju lub zagra­ni­cą w kon­kur­sach dla mło­dych koni lub uzy­ska­nie kwa­li­fi­ka­cji na ZO w Finale Małej Rundy,
  • Konie 6‑letnie – min. 1x7,5 pkt. w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych na styl konia lub 1x0 pkt. w kon­kur­sach dokład­no­ści, zwy­kłym, dwu­naw­ro­to­wym (pierw­szy zero­wy nawrót liczo­ny jest do kwa­li­fi­ka­cji) i dwu­fa­zo­wym (obie fazy bez punk­tów kar­nych) roz­gry­wa­nych w cza­sie zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych, ogól­no­pol­skich lub regio­nal­nych w kla­sie C,
  • Konie 7‑letnie – 1x0 pkt. w kon­kur­sach C1 (135 cm) i wyż­szych na zawo­dach ogól­no­pol­skich oraz wyż­szej ran­gi w kon­kur­sach: dokład­no­ści, zwy­kłym, dwu­naw­ro­to­wym (pierw­szy zero­wy nawrót liczo­ny jest do kwa­li­fi­ka­cji) i dwu­fa­zo­wym (do kwa­li­fi­ka­cji liczo­ny jest zero­wy prze­jazd II fazy).

Ujeżdżenie

  • Konie 4,5‑letnie – min. 1x7,0 pkt. na zawo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych,
  • Konie 6‑letnie – min. 1x6,5 pkt. w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych lub min. 1x min. 65% w kon­kur­sie kla­sy C1, C2, C3 pod­czas zawo­dów ZO lub wyż­szej ran­gi.

W każ­dym przy­pad­ku muszą być speł­nio­ne pozo­sta­łe wyma­ga­nia kwa­li­fi­ka­cji koni do MPMK.

MPMK 2019 – opłaty

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu 2019 będzie obo­wią­zy­wa­ła opła­ta orga­ni­za­cyj­na (w tym za boks) w dwóch wyso­ko­ściach:

  1. 450 zł za konie wła­sno­ści mikro­przed­się­biorstw, małych przed­się­biorstw, lub śred­nich przed­się­biorstw (tzw. MŚP*). W przy­pad­ku wła­ści­cie­li koni, któ­rzy dotych­czas nie zło­ży­li oświad­cze­nia MŚP w OZHK/WZHK lub PZHK, wyma­ga­ne prze­sła­nie oświad­cze­nia ze zgło­sze­niem do orga­ni­za­to­ra MPMK,
  2. 600 zł za konie wła­sno­ści dużych przed­się­biorstw w rozu­mie­niu prze­pi­sów ww. roz­po­rzą­dze­nia oraz w przy­pad­ku wła­ści­cie­li, któ­rzy nie zło­ży­li oświad­cze­nia w OZHK/WZHK/ lub PZHK, lub nie prze­ślą oświad­cze­nia ze zgło­sze­niem konia do orga­ni­za­to­ra MPMK).

MŚP* w rozu­mie­niu prze­pi­sów roz­po­rzą­dze­nia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerw­ca 2014 r., MŚP jest rów­nież oso­ba fizycz­na, któ­ra pro­wa­dzi dzia­łal­ność zwią­za­ną z hodow­lą koni, w tym z oce­ną ich war­to­ści użyt­ko­wej, m.in. w spo­rcie jeź­dziec­kim (MPMK).

Plakat Mistrzostw Polski Młodych Koni, Strzegom 2019

Hodowca i Jeździec