Aktualności

UWAGA! Kwalifikacja ogierów śląskich do treningu w ZT Książ

12 lipca 2019 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa:

W imie­niu Komisji Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej infor­mu­je­my, że w związ­ku ze stwier­dze­niem przy­pad­ków wykry­cia wiru­so­we­go zapa­le­nia tęt­nic EVA (arte­ri­tis), Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Stado Ogierów Książ w chwi­li obec­nej nie wyra­ża zgo­dy na prze­pro­wa­dze­nie kwa­li­fi­ka­cji i tre­nin­gu ogie­rów rasy ślą­skiej i pozo­sta­łych ras szla­chet­nych na tere­nie SO Książ w pla­no­wa­nym ter­mi­nie 13 – 14 sierp­nia br. Świadoma odpo­wie­dzial­no­ści za cięż­ką pra­cę hodow­ców, któ­rzy ogie­ry te wyho­do­wa­li i przy­go­to­wa­li do zapre­zen­to­wa­nia, Komisja roz­wa­ży­ła róż­ne alter­na­tyw­ne opcje prze­pro­wa­dze­nia tego­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej do hodow­li i przy­ję­ła nastę­pu­ją­ce moż­li­wo­ści do reali­za­cji:

  1. Pozostawienie kwa­li­fi­ka­cji i tre­nin­gu sta­cjo­nar­ne­go w SO Książ z prze­su­nię­ciem ter­mi­nu nabo­ru na 11 – 12 wrze­śnia 2019 r. Zgodnie z usta­le­nia­mi z dnia 6 lip­ca br., decy­zję w tej kwe­stii podej­mie kie­row­nic­two OHZ Kamieniec Ząbkowicki w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 12 sierp­nia br.,
  2. W przy­pad­ku decy­zji odmow­nej ze stro­ny OHZ Kamieniec Ząbkowicki – SO Książ prze­pro­wa­dze­nie polo­wej pró­by dziel­no­ści o pro­fi­lu zaprzę­go­wym z kwa­li­fi­ka­cją w dniach 11 – 12 wrze­śnia 2019 r. w Strzegomiu – Morawie, zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi w Załączniku Nr 1. Programu hodow­li koni rasy ślą­skiej,
  3. W tro­sce o dobro i bez­pie­czeń­stwo koni w przy­pad­ku dal­sze­go roz­prze­strze­nia­nia się cho­ro­by, Komisja Księgi Stadnej bie­rze pod uwa­gę rezy­gna­cję z prze­pro­wa­dze­nia tre­nin­gu i pró­by dziel­no­ści w bie­żą­cym roku.

W związku z powyższym termin opłaty kwalifikacyjnej również ulega zmianie.

Właściciele ogie­rów zobli­go­wa­ni są do uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 30 sierp­nia 2019 r. opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na kon­to PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wyso­ko­ści 400 zł w przy­pad­ku mikro‑, małych i śred­nich przed­się­biorstw oraz 800 zł w przy­pad­ku dużych przed­się­biorstw za każ­de­go ogie­ra zgło­szo­ne­go do ZT. Na prze­le­wie nale­ży nanieść adno­ta­cję „Zgłoszenie ogie­ra do ZT”. W przy­pad­ku wyco­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję (bez wzglę­du na przy­czy­nę) opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na nie będzie zwra­ca­na.
UWAGA!!! Możliwe jest zgło­sze­nie ogie­ra i ure­gu­lo­wa­nie opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 30 sierp­nia 2019 r. W takim przy­pad­ku opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na wyno­si 800 zł w przy­pad­ku mikro‑, małych i śred­nich przed­się­biorstw oraz 1600 zł w przy­pad­ku dużych przed­się­biorstw i musi być wpła­co­na naj­póź­niej do 6 wrze­śnia 2019 r. do godz. 14:00 (decy­du­je data zaksię­go­wa­nia wpła­ty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK potwier­dze­nia wpła­ty). Zgłoszenia i/lub wpła­ty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­nia­ne.
Brak wpła­ty spo­wo­du­je nie­do­pusz­cze­nie ogie­ra do kwa­li­fi­ka­cji.

W przy­pad­ku cał­ko­wi­te­go odwo­ła­nia tego­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji, opła­ta zosta­nie zwró­co­na wła­ści­cie­lo­wi.

Prosimy o prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji hodow­com oraz śle­dze­nie komu­ni­ka­tów na stro­nach inter­ne­to­wych PZHK oraz OZHK/WZHK.

Hodowca i Jeździec