Aktualności

Wirusowe zapalenie tętnic u koni – co warto wiedzieć o EVA?

12 lipca 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ulot­ką infor­ma­cyj­ną doty­czą­cą wiru­so­we­go zapa­le­nia tęt­nic (łac. arte­ri­tis viro­sa equ­orum, ang. equ­ine viral arte­ri­tis – EVA) – sze­ro­ko roz­po­wszech­nio­ną, zakaź­ną i zaraź­li­wą cho­ro­bą koni, powo­do­wa­ną przez wirus EAV (ang. equ­ine arte­ri­tis virus).

Do pobra­nia: ulot­ka infor­ma­cyj­na.

Wirusowe zapalenie tętnic u koni - ulotka

 

Hodowca i Jeździec