Aktualności

Jesienna kwalifikacja ogierów ardeńskich 2019

5 sierpnia 2019 · Kategoria: Przeglądy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że jesien­na mię­dzy­na­ro­do­wa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ardeń­skich do wpi­su do księ­gi odbę­dzie się w dniach 3 – 4 paź­dzier­ni­ka 2019 r.

  • dnia 3 paź­dzier­ni­ka w KJ Aromer Józefin od godz. 11:00
  • dnia 4 paź­dzier­ni­ka w SO w Kętrzynie od godz. 9:00

Zgłoszenia od OZHK/WZHK przyj­mo­wa­ne są na adres mailo­wy: wozbinska@pzhk.pl do dnia 10 wrze­śnia 2019 roku. Wpisowe w kwo­cie 150 zł od ogie­ra (opła­ta orga­ni­za­cyj­na, w tym m.in. opła­ta za boks, obsłu­gę komi­sji mię­dzy­na­ro­do­wej; nie doty­czy opłat za pró­bę dziel­no­ści oraz wpis do księ­gi) nale­ży wpła­cać na kon­to PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 wpi­su­jąc w tytu­le: „Aukcja ogie­rów ardeń­skich, ogier …” do dnia 30 wrze­śnia 2019 r.

Kwalifikacja ogierów ardeńskich

Hodowca i Jeździec