Aktualności

Znamy nazwisko zagranicznego sędziego ujeżdżeniowego podczas MPMK – Strzegom 2019

6 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

W tym roku do gro­na sędziów oce­nia­ją­cych konie w kon­kur­sach ujeż­dże­nio­wych w MPMK 2019 dołą­cza dr Carsten Munk.

Dr Carsten Munk

Zdjęcie: www.psv-hessen.de

Carsten Munk z wykształ­ce­nia jest geo­lo­giem, ale już od 1988 roku sędziu­je zawo­dy na pozio­mie Grand Prix. Przez ostat­nie 12 lat sędzio­wał mło­de konie trzy- i czte­ro­let­nie na Bundeschampionacie.

Dr Carsten Munk jest człon­kiem zarzą­du ds. roz­wo­ju w nie­miec­kim klu­bie sędziów. Przewodniczy tak­że komi­sji ds. sędzio­wa­nia mło­dych koni. Prowadzi rów­nież semi­na­ria i szko­le­nia dla sędziów ujeż­dże­nio­wych spe­cja­li­zu­ją­cych się w oce­nie mło­dych koni w Niemczech.

Doktorze, wita­my na pokła­dzie!

Plakat Mistrzostw Polski Młodych Koni, Strzegom 2019

Hodowca i Jeździec