Aktualności

Kwalifikacje skokowe do MPMK 2019

6 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Jak w roku ubie­głym Mistrzostwa Polski Młodych Koni w trzech olim­pij­skich dys­cy­pli­nach odbę­dą się na tere­nie ośrod­ka Stragona Strzegom we wrze­śniu (19 – 22.09.). Dzięki MPMK możesz obej­rzeć w jed­nym miej­scu i cza­sie naj­lep­sze mło­de konie sko­ko­we, ujeż­dże­nio­we i WKKW w Polsce. Podobnie jak w roku ubie­głym odbę­dzie się wie­czór hodow­ców, a miła atmos­fe­ra będzie towa­rzy­szyć we wszyst­kich dniach trwa­nia zawo­dów.

W kwe­stii for­mal­nej przy­po­mi­na­my, że wszyst­kie konie któ­re mają wystar­to­wać w MPMK muszą zostać ziden­ty­fi­ko­wa­ne przez odpo­wied­ni OZHK/WZHK oraz zare­je­stro­wa­ne w bazie PZHK a ich wła­ści­cie­le powin­ni wypeł­nić oświad­cze­nie MŚP/DP (w załącz­ni­ku). Jak poda­wa­li­śmy już wcze­śniej, z powo­du arte­ri­tis zosta­ły zmniej­szo­ne wyma­ga­nia star­to­we – z dwóch oczek, na jed­no.

Na pod­stro­nie z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi MPMK 2019 publi­ku­je­my wyni­ki kwa­li­fi­ka­cji sko­ko­wych.
Kolor zie­lo­ny ozna­cza, że koń speł­nia wyma­ga­nia rodo­wo­do­we star­tu w tych zawo­dach.
Kolor czer­wo­ny ozna­cza kło­po­ty!

W razie pytań pro­si­my o kon­takt:

  • mailo­wy: cuber@pzhk.pl
  • tele­fo­nicz­ny: 503 – 123-654 lub 22 628 – 03-61.

Plakat Mistrzostw Polski Młodych Koni, Strzegom 2019

Hodowca i Jeździec