Aktualności

Kwalifikacje ujeżdżeniowe do MPMK 2019

13 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Poniżej przed­sta­wia­my kla­sy­fi­ka­cję koni do tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK, któ­re mają się odbyć w Strzegomiu 19 – 22.09.

W kwe­stii for­mal­nej przy­po­mi­na­my, że wszyst­kie konie któ­re mają wystar­to­wać w MPMK muszą zostać ziden­ty­fi­ko­wa­ne przez odpo­wied­ni OZHK/WZHK oraz zare­je­stro­wa­ne w bazie PZHK a ich wła­ści­cie­le powin­ni wypeł­nić oświad­cze­nie MŚP/DP (w załącz­ni­ku).

Na pod­stro­nie z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi MPMK 2019 publi­ku­je­my wyni­ki kwa­li­fi­ka­cji ujeż­dże­nio­wych.
Kolor zie­lo­ny ozna­cza zakwa­li­fi­ko­wa­ne konia do MPMK pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym, czer­wo­ny ozna­cza brak infor­ma­cji lub nie­moż­ność star­tu.

W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber:

  • mailo­wy: cuber@pzhk.pl
  • tele­fo­nicz­ny: 503 – 123-654 lub 22 628 – 03-61.

Plakat Mistrzostw Polski Młodych Koni, Strzegom 2019

Hodowca i Jeździec