Aktualności

Kwalifikacje do MPMK 2019

9 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Przypominamy, że do dnia 13 wrze­śnia moż­na zgła­szać konie do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu.

Skoki przez przeszkody

Obecnie zosta­ło gło­szo­nych 12 koni 7‑letnich, z któ­rych jed­no zagra­nie czy­li czy­sty prze­jazd w kon­kur­sie 135 cm posia­da 10 sztuk, co ozna­cza, że po uisz­cze­niu opła­ty ta kate­go­ria wie­ko­wa zosta­nie roze­gra­na pod­czas tego­rocz­nych MPMK.

Ponadto infor­mu­je­my, że do sko­ko­wych kwa­li­fi­ka­cji koni 4- i 5‑letnich zosta­ną zali­czo­ne wyni­ki z XI Sportowego Czempionatu Młodych Koni, któ­ry odbył się w Olszy w ostat­ni week­end.

Przypominamy rów­nież, że do MPMK kwa­li­fi­ku­ją się konie, któ­re w tym sezo­nie zdo­by­ły 1 „oczko” w kon­kur­sach dla koni 4- i 5‑letnich, a tak­że czy­sty prze­jazd 1x130 cm w przy­pad­ku koni 6‑letnich oraz 1x135 cm dla koni 7‑letnich.

Hodowca i Jeździec