Aktualności

Kwalifikacje skokowe do MPMK 2019

5 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Przedstawiamy uzu­peł­nio­ne kwa­li­fi­ka­cje sko­ko­we do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2019.

Przypominamy, że wszyst­kie konie któ­re mają wystar­to­wać w MPMK muszą zostać ziden­ty­fi­ko­wa­ne przez odpo­wied­ni OZHK/WZHK oraz być zare­je­stro­wa­ne w bazie PZHK a ich wła­ści­cie­le powin­ni wypeł­nić oświad­cze­nie MŚP/DP (w załącz­ni­ku). Brak oświad­cze­nia MŚP skut­ku­je koniecz­no­ścią wyż­szych opłat orga­ni­za­cyj­nych z 450 na 600 zło­tych. Jak poda­wa­li­śmy już wcze­śniej, z powo­du arte­ri­tis zosta­ły zmniej­szo­ne wyma­ga­nia star­to­we – z dwóch oczek, na jed­no.

Plik dostęp­ny jest na pod­stro­nie z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi MPMK 2019.
Kolor zie­lo­ny ozna­cza, że koń speł­nia wyma­ga­nia rodo­wo­do­we star­tu w tych zawo­dach. Kolor czer­wo­ny ozna­cza kło­po­ty!

W razie pytań pro­si­my o kon­takt:

  • mailo­wy: cuber@pzhk.pl
  • tele­fo­nicz­ny: 503 – 123-654 lub 22 628 – 03-61.

MPMK 2019 plakat

Hodowca i Jeździec