Aktualności

Zasadnicza Wierzchowa Próba Dzielności koni rasy huculskiej – Regietów, 8.10.2019

25 września 2019 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w Zasadniczej Wierzchowej Próbie Dzielności koni rasy hucul­skiej, któ­ra odbę­dzie się na tere­nie SKH Gładyszów w Regietowie dnia 8.10.2019 r.

Zgłoszenia koni do próby:

Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne są do dnia: 1.10.2019 na spe­cjal­nym for­mu­la­rzu zamiesz­czo­nym wraz z szcze­gó­ło­wy­mi infor­ma­cja­mi na stro­nie MZHK.

Hodowca i Jeździec