Aktualności

Kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do hodowli i treningu oraz wierzchowa próba dzielności ogierów szlachetnych

27 września 2019 · Kategoria: Polowe próby ogierów, ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,,,

W dniach 28 – 31 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w JKS Przybyszewo w Lesznie odbę­dzie się kwa­li­fi­ka­cja 2,5 let­nich ogie­rów ras szla­chet­nych do hodow­li i polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go i zaprzę­go­we­go. Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zosta­ną wyłącz­nie ogie­ry, któ­rych zgło­sze­nie zosta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie. W przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie będzie zwra­ca­na.
W tym samym ter­mi­nie odbę­dzie się rów­nież Polowa Próba Dzielności ogie­rów ras szla­chet­nych po 100-dniowym tre­nin­gu wierz­cho­wym.

Zgłoszenia ogie­rów 2,5‑letnich na kwa­li­fi­ka­cję oraz ogie­rów po alter­na­tyw­nych pró­bach użyt­ko­wo­ści przyj­mo­wa­ne są do 14 paź­dzier­ni­ka 2019.
Opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­ne nale­ży uiścić na kon­to PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 do dnia 14 paź­dzier­ni­ka 2019 w kwo­tach 400 zł za ogie­ra w przy­pad­ku wła­ści­cie­li tzw MŚP oraz 800 zł od ogie­ra w przy­pad­ku wła­ści­cie­li nie będą­cych tzw MŚP oraz 200 zł za ogie­ra po alter­na­tyw­nych pró­bach użyt­ko­wo­ści. Po tym ter­mi­nie opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na wzra­sta dwu­krot­nie i musi zostać uisz­czo­na do 23 paź­dzier­ni­ka 2019.

Stajnie dla ogie­rów 2,5‑letnich będą otwar­te w ponie­dzia­łek w godz. 15:00 – 22:00 oraz we wto­rek w godzi­nach 7:30 – 9:00.
Nie ma moż­li­wo­ści przy­jaz­du z ogie­rem mię­dzy 22:00 a 7:30.
Ogiery przed wjaz­dem na teren ośrod­ka będą mia­ły spraw­dza­ny sche­mat szcze­pień. Jeśli sche­ma­cie szcze­pień będzie nie­pra­wi­dło­wy ogier nie zosta­nie wpusz­czo­ny na teren ośrod­ka.

W opła­tach zgło­sze­nio­wych został uwzględ­nio­ny koszt pierw­szej ściół­ki. Większą ilość sło­my oraz sia­no będzie moż­na zaku­pić na miej­scu.

Po przy­jeź­dzie pro­si­my o wsta­wie­nie koni do ozna­czo­nych bok­sów, a następ­nie zgło­sze­nie się do biu­ra PZHK (hala głów­na) w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści:

 • odbiór kata­lo­gu i nume­ru star­to­we­go ogie­ra
 • pod­pi­sa­nie zle­ce­nia na wyko­na­nie bada­nia krta­ni i RTG bez­po­śred­nio po kwa­li­fi­ka­cji wraz ze zgo­dą na seda­cję ogie­ra (bada­nia opła­ca­ne będą bez­po­śred­nio u leka­rza wete­ry­na­rii)
 • wpła­ta zalicz­ki za oce­nę badań w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy w kwo­cie 246 zł (w przy­pad­ku ogie­rów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych zalicz­ka będzie zwra­ca­na)
  UWAGA!! Prosimy o przy­go­to­wa­nie odpo­wied­niej kwo­ty – biu­ro będzie przyj­mo­wać wpła­ty wyłącz­nie w gotów­ce!
 • prze­ka­za­nie pły­ty CD ze zdję­cia­mi RTG koń­czyn – w przy­pad­ku gdy wła­ści­ciel posia­da już zdję­cia RTG koń­czyn konia wyko­na­ne po 28.10.2018 r., może prze­ka­zać je w dniu kwa­li­fi­ka­cji lub prze­słać do biu­ra PZHK naj­póź­niej do 31 grud­nia b.r. W przy­pad­ku dostar­cze­nia zdjęć unie­moż­li­wia­ją­cych jed­no­znacz­ną oce­nę stop­nia oste­ochon­dro­zy, wła­ści­ciel jest zobo­wią­za­ny dostar­czyć ponow­nie wyko­na­ne zdję­cia oraz uiścić kosz­ty powtór­nej oce­ny zdjęć w kwo­cie 240 zł.

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czą­ce:

Stajnie dla ogie­rów bio­rą­cych udział w pró­bie będą otwar­te we wto­rek w godz. 15:00 – 22:00 oraz w śro­dę w godzi­nach 7:30 – 12:00.
Nie ma moż­li­wo­ści przy­jaz­du z ogie­rem mię­dzy 22:00 a 7:30.
Ogiery przed wjaz­dem na teren ośrod­ka będą mia­ły spraw­dza­ny sche­mat szcze­pień. Jeśli sche­ma­cie szcze­pień będzie nie­pra­wi­dło­wy ogier nie zosta­nie wpusz­czo­ny na teren ośrod­ka.

W opła­tach zgło­sze­nio­wych został uwzględ­nio­ny koszt pierw­szej ściół­ki. Większą ilość sło­my oraz sia­no będzie moż­na zaku­pić na miej­scu.

Harmonogram kwalifikacji i próby dzielności:

Poniedziałek 28.10.2019 r.

 • 15:00 – 22:00
  1. Otwarcie staj­ni dla ogie­rów mło­dych
  2. Badanie wete­ry­na­ryj­ne oraz pomia­ry – na wjeź­dzie do ośrod­ka lekarz wete­ry­na­rii PZHK spraw­dza pra­wi­dło­wy sche­mat szcze­pień ogie­ra i wyko­nu­je bada­nie kli­nicz­ne. Ogiery, któ­re mają nie­pra­wi­dło­wy sche­mat szcze­pień nie zosta­ną wpusz­czo­ne na teren ośrod­ka. Następnie ogier zosta­je ziden­ty­fi­ko­wa­ny oraz zmie­rzo­ny
  3. Rozliczenie doku­men­tów, wyda­wa­nie pakie­tów dla wła­ści­cie­li
 • 19:00 – 20:00 – Otwarta hala dla ogie­rów mło­dych.

UWAGA! Nie ma moż­li­wo­ści dowie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję lub pró­bę pomię­dzy godzi­ną 22:00 a 7:30 rano.

Wtorek 29.10.2019 r.

 • 8:00 – 9:00
  1. Badanie wete­ry­na­ryj­ne oraz pomia­ry – na wjeź­dzie do ośrod­ka lekarz wete­ry­na­rii PZHK spraw­dza pra­wi­dło­wy sche­mat szcze­pień ogie­ra i wyko­nu­je bada­nie kli­nicz­ne. Ogiery, któ­re mają nie­pra­wi­dło­wy sche­mat szcze­pień nie zosta­ną wpusz­czo­ne na teren ośrod­ka. Następnie ogier zosta­je ziden­ty­fi­ko­wa­ny oraz zmie­rzo­ny
  2. Rozliczenie doku­men­tów, wyda­wa­nie pakie­tów dla wła­ści­cie­li
 • 9:00 – 13:00 – Ocena na twar­dej nawierzch­ni – oce­na punk­to­wa oraz linio­wa (spraw­dza­ją­ca popraw­ność cho­du – oce­na posta­wy koń­czyn przed­nich i tyl­nych)
 • 13:00 – 14:00 – Przerwa obia­do­wa
 • 14:00 – 18:00 – Ocena ruchu luzem po ósem­ce i sko­ków „w kory­ta­rzu” (w hali) meto­dą punk­to­wą i oraz linio­wą
 • 15:00 – 22:00
  1. Otwarcie staj­ni dla ogie­rów star­szych
  2. Badanie wete­ry­na­ryj­ne oraz pomia­ry – na wjeź­dzie do ośrod­ka lekarz wete­ry­na­rii PZHK spraw­dza pra­wi­dło­wy sche­mat szcze­pień ogie­ra i wyko­nu­je bada­nie kli­nicz­ne. Ogiery, któ­re mają nie­pra­wi­dło­wy sche­mat szcze­pień nie zosta­ną wpusz­czo­ne na teren ośrod­ka. Następnie ogier zosta­je ziden­ty­fi­ko­wa­ny oraz zmie­rzo­ny
 • 18:30 – 20:00 – Otwarta hala dla ogie­rów star­szych

UWAGA! Nie ma moż­li­wo­ści dowie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję lub pró­bę pomię­dzy godzi­ną 22:00 a 7:30 rano.

Środa 30.10.2019 r.

 • 8:00 – 12:00 – Druga oce­na ruchu luzem po ósem­ce i sko­ków „w kory­ta­rzu” ogie­rów mło­dych
 • 10:30 – 12:00 – Identyfikacja i prze­gląd wete­ry­na­ryj­ny ogie­rów star­szych c.d.
 • 12:00 – 13:30 – Ocena na twar­dym i korek­ta boni­ta­cji ogie­rów star­szych
 • 13:30 – 14:30 – Przerwa obia­do­wa
 • 14:30 – 16:00 – Ocena eks­te­rie­ru i ruchu w ręku (boni­ta­cja i oce­na linio­wa) ogie­rów mło­dych
 • 16:00 – 19:00 – Wykonanie bada­nia w kie­run­ku pora­że­nia krta­ni oraz zdjęć RTG koń­czyn (ogie­ry zakwa­li­fi­ko­wa­ne)
  *wła­ści­ciel ogie­ra ma pra­wo dostar­czyć pra­cow­ni­ko­wi PZHK wynik badań RTG koń­czyn (w odpo­wied­nim for­ma­cie). Ważność zdjęć wyko­na­nych przed kwa­li­fi­ka­cją to 1 rok.
 • 16:30 – 18:30 – Skoki pod jeźdź­cem ogie­rów star­szych
 • 19:00 – 20:00 – Ujeżdżenie pod jeźdź­cem ogie­rów star­szych

Czwartek 31.10.2019 r.

 • 8:00 – 10:00 – Skoki pod obcym jeźdź­cem ogie­rów star­szych
 • 10:30 – 11:30 – Ujeżdżenie pod obcym jeźdź­cem ogie­rów star­szych
 • 11:30 – 13:30 – Przerwa obia­do­wa
 • 13:30 – 14:00 – Wyniki Polowej Próby Dzielności
 • 14:30 – 15:30 – Ocena na trój­ką­cie oraz na twar­dym ogie­rów po alter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści

Ogiery po próbach alternatywnych

 • iden­ty­fi­ka­cja, pomia­ry, bada­nia wete­ry­na­ryj­ne – czwar­tek 31.10.2019 od godzi­ny 12:30
 • oce­na na twar­dej nawierzch­ni oraz oce­na pokro­ju i ruchu – czwar­tek 31.10.2019 od godzi­ny 14:30 (bez­po­śred­nio po ogło­sze­niu wyni­ków Polowej Próby Dzielności)

Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji.

Adres JKS Przybyszewo:
64 – 100 Leszno, ul. Ostroroga 9a
www.jksprzybyszewo.com

Hotele w Lesznie:

Hodowca i Jeździec