Aktualności

Przegląd hodowlany SK Nad Wigrami, czyli daj szansę koniom sportowym z polskimi paszportami

31 grudnia 2019 · Kategoria: Przeglądy hodowlane, · Rasa:

Idea prze­glą­dów hodow­la­nych się­ga dale­ko wstecz, kie­dy jesz­cze pań­stwo­we stad­ni­ny sta­no­wi­ły trzon pol­skiej hodow­li czy to koni peł­nej czy pół­krwi. Organizowane dwa razy do roku były bar­dzo waż­nym wyda­rze­niem na hodowlano-selekcyjnej mapie Polski. Czym były prze­glą­dy hodow­la­ne? Przede wszyst­kim sta­no­wi­ły moż­li­wość obej­rze­nia, a więc i oce­ny źre­biąt z dane­go rocz­ni­ka czy­li nowo naro­dzo­ne­go mate­ria­łu hodow­la­ne­go, a poprzez potom­stwo oce­nie pod­le­gał zarów­no repro­duk­tor, jak i mat­ka. Podczas takich prze­glą­dów decy­do­wa­no o dal­szych losach repro­duk­to­ra czy klaczy-matki z danej linii czy rodzi­ny. Hodowla to nie tyl­ko dobór, czy­li wybór naj­lep­sze­go ogie­ra dla kla­czy, ale przede wszyst­kim jakość potom­stwa, któ­re nie zabły­śnie na hipo­dro­mach, jeże­li nie będzie dobrze odcho­wa­ne, żywio­ne czy nauczo­ne obco­wa­nia z czło­wie­kiem. I te ele­men­ty tak­że moż­na było oce­niać pod­czas prze­glą­dów. Kolejnym ele­men­tem takich spo­tkań była moż­li­wość dys­ku­sji z kole­ga­mi hodow­ca­mi z innych stad­nin o hodow­li koni, czy nowin­kach z tym zwią­za­nych. To tak­że było świę­to hodow­la­ne – stad­ni­na była spe­cjal­nie przy­go­to­wy­wa­na, ogie­ry czo­ło­we, źre­bię­ta, mło­dzież oraz ich mat­ki czysz­czo­ne, grzy­wy prze­rwa­ne a pod­czas tra­dy­cyj­ne­go obia­du oma­wia­no wynik dane­go prze­glą­du.

Twórca Stadniny Koni Nad Wigrami śp. Wojciech Fabiński doce­niał rolę prze­glą­dów hodow­la­nych i od lat orga­ni­zo­wał takie spo­tka­nia w swo­jej stad­ni­nie. W tym roku prze­gląd odbył się pod koniec listo­pa­da, a pro­wa­dzą­cy­mi był zna­ny selek­cjo­ner oraz hodow­ca KWPN – Daan Nanning oraz Marek Orłoś, któ­ry na co dzień nie tyl­ko tre­nu­je wigier­skie konie, ale kie­ru­je, wigier­ską stad­ni­ną tak­że pod wzglę­dem hodow­la­nym. Przybyłym zapre­zen­to­wa­no mło­dzież oraz mło­de konie w sko­kach luzem i pod sio­dłem. Nie wszyst­kie z 214 sztuk koni z tej stad­ni­ny znaj­du­ją się na miej­scu, czy­li w Mikołajewie (konie spor­to­we) czy Czerwonym Krzyżu (kla­cze hodow­la­ne). Konie spor­to­we sta­cjo­nu­ją tak­że w innych czę­ściach kra­ju, gdzie są tre­no­wa­ne. Zawodnikiem fir­mo­wym w tej stad­ni­nie jest zna­ny szer­szej publicz­no­ści Łukasz Troszczyński, ale wigier­skie konie dosia­da­ne są tak­że przez Krzysztofa Praska, Jacka Zagora, Andrzeja Głoskowskiego oraz Piotra Morsztyna.

Czwartek – pierw­szy dzień prze­glą­du zaczy­nał się od obej­rze­nia mło­dych kla­czy uro­dzo­nych w 2017 roku w sko­kach luzem, a Daan Nanning pod­dał je oce­nie linio­wej. Piątek był zare­zer­wo­wa­ny dla koni spor­to­wych oraz kolej­nych kla­czy uro­dzo­nych w 2017 roku. Klacze były pre­zen­to­wa­ne zarów­no w sko­kach luzem, jak i pod sio­dłem, a po połu­dniu nastą­pi­ła pre­zen­ta­cja źre­biąt w licz­bie 29 sztuk.  Wigierskie źre­bię­ta rodzą się w dużej czę­ści na dro­dze embrio­trans­fe­ru, a doko­nu­je tego i doglą­da, zaan­ga­żo­wa­na w swo­ją pra­cę, Izabela Laszczyńska. Sobota to ciąg dal­szy pre­zen­ta­cji koni spor­to­wych, kla­czy i ogie­rów uro­dzo­nych w 2018 oraz wała­chów z lat 2016 i 2017. Bez wzglę­du na wiek koni, były one pre­zen­to­wa­ne w gru­pach po danym ogie­rze, tak, aby na potom­stwie oce­nić „pra­cę” dane­go repro­duk­to­ra. Konie oce­nia­ne były w sko­ku według nastę­pu­ją­cych cech: galop, refleks, tech­ni­ka przed­nich koń­czyn, tech­ni­ka zadu, moż­li­wo­ści oraz ogól­ne wra­że­nie.

Bardzo cie­ka­wie i rze­tel­nie pro­wa­dzo­na jest doku­men­ta­cja wszyst­kich koni z tej stad­ni­ny. Każda klacz hodow­la­na ma „swo­ją” stro­nę w gru­bym kata­lo­gu wraz z oce­ną potom­stwa po danym ogie­rze. Tak pre­cy­zyj­nie i przej­rzy­ście pro­wa­dzo­na doku­men­ta­cja hodow­la­na znacz­nie uła­twia pra­cę hodow­cy i sta­no­wi nie lada cie­ka­wą lek­tu­rę dla każ­de­go zain­te­re­so­wa­ne­go danym sta­dem. Wszystkim podo­bał się syn fla­go­wej, jak okre­ślił ją Marek Orłoś, wigier­skiej kla­czy Claudia sp (po Action-Breaker BWP), ogier Classic sp ur. 2016 (po Quality Time hol.). Obecni na hali zgod­nie uzna­li, że z nie­cier­pli­wo­ścią będą cze­kać na jego start w Mistrzostwach Polski Młodych Koni. W gru­pie kla­czy mło­dych naszą uwa­gę zwró­ci­ła cór­ka wspo­mnia­ne­go już ogie­ra Action-Breaker, klacz Casabella sp (m. po Carrico hol.), a tak­że staw­ka mło­dzie­ży po ogie­rze Emir R KWPN (po Colman hol.).   

Z całą pew­no­ścią każ­dy kto zawi­ta do Stadniny Koni Nad Wigrami znaj­dzie konia dla sie­bie. Jak kie­dyś powie­dział Daan Nanning, każ­dy jeź­dziec ma okre­ślo­ne pre­fe­ren­cje – jeden kocha szyb­kie konie jak Quick Star, a inny marzy o star­tach na koń­skim gigan­cie Calvaro. Zanim zawod­ni­cy wraz z tre­ne­ra­mi wyru­szą na poszu­ki­wa­nie koni do Niemiec czy Holandii, war­to zwró­cić się do tej stad­ni­ny. Każdy otrzy­ma rze­tel­ną infor­ma­cję od Marka Orłosia, któ­ry odpo­wie szcze­rze co sądzi o danym koniu, żeń­skiej stro­nie rodo­wo­du czy rodzeń­stwie. Dajmy szan­se wszyst­kim koniom z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi, bo to nie jego kolor świad­czy o jako­ści wierz­chow­ca.

Anna Cuber, Katarzyna Wiszowaty

Foto galeria

Konie na zdjęciach:

  • Casabella sp, 2017 (Action-Breaker BWP – Carrara old. (OS) / Carrico hol.) pod Julią Regucką
  • Colombina sp, 2012 (Action-Breaker BWP – C Dalandro-Retto KWPN / Colandro hol.) pod Julią Regucką
  • Cora sp, 2017 (Action-Breaker BWP – Contessa hol. / Coriano Z hol.) pod Julią Regucką
  • Corazon sp, 2017 (Vingino KWPN – Cornelia sp / Eldorado vd Zeshoek BWP)
  • Epikur sp, 2016 (Emir R KWPN – Epoka sp / Quality Time hol.)
  • Epopeja sp, 2013 (Quasimodo vd Molendreef BWP – Erynia sp / Palegro westf.) pod Łukaszem Troszczyńskim
  • Val Gardena sp, 2017 (Carrera VDL KWPN – Valencia sp / Quasimodo vd Molendreef BWP) pod Dangisem Rakauskasem
  • Zabawa sp, 2015 (Biscayo old. – Z Farina KWPN / Zacharov hol.) pod Dangisem Rakauskasem

© Zdjęcia: Katarzyna Wiszowaty.

Wszelkie kopio­wa­nie, dys­try­bu­cja, elek­tro­nicz­ne prze­twa­rza­nie oraz prze­sy­ła­nie zawar­to­ści bez zezwo­le­nia jest zabro­nio­ne. 

Hodowca i Jeździec