Aktualności

Pokaz Ogierów Licencjonowanych w SO Bogusławice

7 stycznia 2020 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,,,,,,

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi – biu­ro w Bogusławicach ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich hodow­ców, wła­ści­cie­li i dzier­żaw­ców ogie­rów do uczest­nic­twa w Pokazie Ogierów Licencjonowanych, któ­ry odbę­dzie się 26.01.2020 r. na tere­nie Stada Ogierów w Bogusławicach.

Regulamin pokazu

 • Miejsce: teren Stada Ogierów w Bogusławicach k. Wolborza
 • Data i godzi­na roz­po­czę­cia: 26.01.2020 (nie­dzie­la), godz. 12:00

Pokaz prze­zna­czo­ny jest dla ogie­rów wszyst­kich ras posia­da­ją­cych Wpis do Księgi Głównej i dopusz­czo­nych do roz­ro­du przez Polski Związek Hodowców Koni. Na pokaz zapra­sza­my właścicieli/dzierżawców ogie­rów z tere­nu całej Polski, któ­rzy chcą zapre­zen­to­wać swo­je ogie­ry hodow­com kla­czy przed sezo­nem roz­pło­do­wym w 2020 r.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne będą w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 19.01.2020 r. tyl­ko w for­mie pisem­nej:

 • e‑mailem na adres ozhklodz@o2.pl lub
 • listow­nie na adres:
  Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi – biu­ro w Bogusławicach
  Bogusławice 58
  97 – 320 Wolbórz
 • oso­bi­ście w biu­rze OZHK w Bogusławicach

W zgło­sze­niu nale­ży podać nazwę ogie­ra, nr pasz­por­tu oraz nr licen­cji. Prosimy rów­nież o dołą­cze­nie krót­kie­go tek­stu rekla­mu­ją­ce­go ogie­ra (osią­gnię­cia spor­to­we, hodow­la­ne, punkt roz­pło­do­wy, użyt­ko­wa­nie itp.)

UWAGA! Zgłoszenia ogie­rów wysła­ne listow­nie pocz­tą zwy­kłą, któ­re dotrą po 20.01.2020 nie będą umiesz­czo­ne w kata­lo­gu wysta­wy (ale ogier może brać udział w poka­zie).

Opłaty:

 • Do dys­po­zy­cji wła­ści­cie­li ogie­rów są bok­sy w cenie 50 zł za boks (ilość bok­sów ogra­ni­czo­na, liczy się kolej­ność zgło­szeń)
 • Wystawcy – człon­ko­wie OZHK Łódź nie pono­szą opłat zwią­za­nych z poka­zem. Pozostali wystaw­cy (nie nale­żą­cy do OZHK w Łodzi) pono­szą opła­tę w wyso­ko­ści 50 zł za 1 ogie­ra.

Wystawcy mogą zapre­zen­to­wać swo­je ogie­ry w pró­bach użyt­ko­wych: pod sio­dłem w sko­kach lub ujeż­dże­niu oraz w zaprzę­gu (nale­ży mieć wła­sną uprząż oraz brycz­kę). Szczegółowy pro­gram poka­zu (wysta­wo­wy i użyt­ko­wy) zosta­nie usta­lo­ny i zamiesz­czo­ny na stro­nie www OZHK w Łodzi po zakoń­cze­niu przyj­mo­wa­nia zgło­szeń po 20.01.2020.

Każdy z wystaw­ców będzie miał do dys­po­zy­cji ok. 3 min. na pokaz ogie­ra w ręku oraz 5 – 7 min. na pokaz użyt­ko­wy.

Bardzo pro­si­my o zgło­sze­nia w ter­mi­nie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Hodowca i Jeździec