Aktualności

I Zjazd Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich

10 stycznia 2020 · Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa:

W imie­niu Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku infor­mu­je­my o I Zjeździe Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich. Walny Zjazd wybor­czy odbę­dzie się 25.01.2020 r. (sobo­ta) w Sztumie, ul. Reja 12 (teren szpi­ta­la) w pierw­szym ter­mi­nie 10:30, dru­gi ter­min 11:00.

Porządek Zjazdu

 1. Otwarcie Zjazdu – powo­ła­nie Przewodniczącego Sekretarza Prezydium oraz przy­ję­cie porząd­ku obrad i regu­la­mi­nu Zjazdu.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrótacyjnej i Wnioskowej Koni Sztumskich.
 3. Przedstawienie potrzeb zało­że­nia Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 4. Wybór Prezesa Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 5. Wybór Zarządu Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego wnio­sku o przy­ję­cie Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich do struk­tur dzia­ła­nia PZHK.
 8. Przedstawienie Wniosków na Walny Zjazd PZHK.
 9. Wolne wnio­ski.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie Zjazdu.
Hodowca i Jeździec