Regulamin rozgrywania MPMK w 2010 r. – postanowienia ogólne

 1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni (MPMK) jako próby dzielności mają na celu:
  • ocenę użytkowości własnej startujących koni oraz wartości hodowlanej ich rodziców,
  • nagrodzenie i uhonorowanie hodowców i właścicieli najlepszych koni,
  • zachęcenie hodowców i właścicieli koni do powierzenia najlepszego „materiału” utalentowanym jeźdźcom i najlepszym szkoleniowcom.
 2. Prawo startu w MPMK mają konie polskiej hodowli, następujących ras:
  • małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia szlachetnego półkrwi, śląskiej, na które dokument identyfikacyjny lub hodowlany wydał PZHK
  • pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, na które dokument identyfikacyjny wydał PKWK
  • trakeńskie, na które dokument identyfikacyjny wydał Związek Trakeński w Polsce

  Konie te muszą być wpisane do księgi głównej lub spełniać warunki wpisu do księgi głównej oraz zostać zakwalifikowane zgodnie z regulaminami poszczególnych dyscyplin.

 3. Konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych za granicą. Decyzję o ich uczestnictwie w MPMK podejmuje Komisja Koordynacyjna.
 4. Koń może startować w kwalifikacjach w różnych regionach PZJ, natomiast w jednym regionie nie może się odbyć więcej niż 8 przejazdów kwalifikacyjnych (dot. koni 4-letnich w skokach przez przeszkody oraz ujeżdżenia we wszystkich kategoriach wiekowych).
 5. Właściciele koni startujących w kwalifikacjach do MPMK muszą przedstawić komisji sędziowskiej „Paszport konia”. Konie hodowli zagranicznej winny legitymować się paszportem wystawionym przez właściwe władze kraju pochodzenia. Żaden koń hodowli zagranicznej nie będzie dopuszczony do kwalifikacji MPMK, jeżeli nie zostanie wcześniej zarejestrowany przez podmiot prowadzący księgę. Rejestracji dokonuje się na podstawie dokumentów przesłanych przez właściciela. Należy pamiętać, iż w paszporcie zagranicznym winien być wpisany polski właściciel, a dokonać tego powinien związek rodzimy (czyli zagraniczny), w którym dany koń był zarejestrowany.
 6. Podczas MPMK pracownik PZHK lub OZHK/WZHK sprawdza „Paszport konia”, m.in. zgodność opisu konia w dokumencie hodowlanym z rzeczywistym jego wizerunkiem, poprawność wpisywania nazw przodków w rodowodzie oraz potwierdza rasę i pochodzenie startującego konia.
 7. Wyniki zawodów kwalifikacyjnych, na których zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu PZJ widnieje pochodzenie startującego konia, podpisane przez przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, są przesyłane do Polskiego Związku Hodowców Koni (PZHK). Biuro PZHK kwalifikując młode konie do MPMK nie będzie brało pod uwagę wyników sportowych z zawodów kwalifikacyjnych (regionalnych i ogólnopolskich), jeżeli w tych wynikach nie będzie uwzględnione pochodzenie konia (ojciec, matka, ojciec matki), hodowca i właściciel. Za zamieszczanie na wynikach zawodów danych o pochodzeniu, rasie, roczniku, hodowcy i właścicielu danego konia odpowiada Przewodniczący Komisji Sędziowskiej przed Kolegium Sędziów PZJ. Za przesłanie do PZHK wyników kwalifikacyjnych podpisanych przez sędziego głównego odpowiada organizator zawodów kwalifikacyjnych. Wyniki te winny zawierać pełną listę koni uczestniczących w danych kwalifikacjach, bez względu na osiągnięty wynik. Wyniki mogą być także przesłane w formie elektronicznej z podpisem osoby, która je przesłała z upoważnienia organizatora. Wyniki te muszą zostać wysłane do biura PZHK najpóźniej w ciągu tygodnia od daty zakończenia zawodów kwalifikacyjnych.
 8. Kwalifikacje do MPMK we wszystkich dyscyplinach muszą być uzyskane w roku rozgrywania MPMK, najpóźniej na 14 dni (skoki) oraz 21 dni (ujeżdżenie, WKKW i powożenie) przed terminem MPMK.
 9. Konie 5, 6 i 7 letnie, które zakwalifikują się do MPMK, muszą być zarejestrowane w Polskim Związku Jeździeckim, posiadać autoryzowany przez PZJ paszport oraz aktualną licencję w danej dyscyplinie (nie dotyczy koni wymienionych w ust. 3, które muszą uzyskać każdorazowo zgodę PZJ na start w MPMK). Konie 4-letnie, zakwalifikowane do MPMK, muszą posiadać paszport identyfikacyjny wydany przez OZHK/WZHK oraz być zarejestrowane w Wojewódzkim Związku Jeździeckim (WZJ). Rejestracja w PZJ nie jest obligatoryjna.
 10. Lista koni zakwalifikowanych do Mistrzostw Polski Młodych Koni winna być zweryfikowana i zatwierdzona przez PZHK i PZJ.
 11. Właściciel konia lub klub na 2 tygodnie (skoki) i 3 tygodnie (ujeżdżenie, WKKW i powożenie) przed terminem MPMK musi przesłać na adres organizatora zgłoszenie wstępne z podaniem planowanej liczby zawodników i koni. Zgłoszonym klubom organizator przesyła propozycje, zatwierdzone przez biura PZJ oraz PZHK. Po otrzymaniu propozycji zawodów właściciel konia lub klub na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem zawodów musi przesłać do organizatora MPMK zgłoszenie ostateczne na specjalnym druku (patrz załącznik nr 1). Termin przesyłania tych zgłoszeń organizator podaje w propozycjach. W przypadku nie zgłoszenia konia, nie opłacenia wpisowego i boksu w terminie organizator MPMK ma prawo nie przyjąć konia na zawody lub wyznaczyć karę pieniężną za przesłanie spóźnionego zgłoszenia.
 12. Konie urodzone w IV kwartale (1.X. – 31.XII.) zaliczamy do rocznika roku następnego. Decyzją Komisji Ksiąg Stadnych koni ras szlachetnych od dnia 01.01. 2009 konie urodzone w IV kwartale zaliczane są do rocznika roku urodzenia.
 13. Na podstawie art. 1011 (2.5.3) przepisów weterynaryjnych FEI (obowiązujących w PZJ) klacze od 4. miesiąca ciąży do 9. miesiąca po wyźrebieniu nie mogą startować w MPMK. Właściciele klaczy startujących w MPMK są zobowiązani do złożenia oświadczenia oficjalnemu lekarzowi zawodów. Brak oświadczenia spowoduje niedopuszczenie klaczy do startu. Konie z tracheotomią (2.5.4) nie mogą brać udziału w zawodach. Zabronione jest wiązanie języka (w przypadku stwierdzenia takiej sytuacji koń będzie wyeliminowany z zawodów).
 14. Konie uczestniczące w MPMK nie mogą startować w długich ochraniaczach. W zawodach kwalifikacyjnych i MPMK w dyscyplinie skokach przez przeszkody oraz próbie skokowej WKKW podczas MPMK dopuszcza się ochraniacze na tylnych kończynach, których wysokość w najszerszym miejscu nie przekracza 17 cm.
 15. Podczas MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi dopuszczone są ochraniacze na tylne kończyny osłaniające staw pęcinowy i nadpęcie.
 16. Jeźdźcy winni posiadać licencję Polskiego Związku Jeździeckiego, odpowiednią do klasy konkursu, w którym startują, zgodnie z regulaminem danej dyscypliny.
 17. Zgodnie z programami hodowlanymi dla poszczególnych ras koni, wyniki uzyskane w MPMK (bez oceny na trójkącie) dają prawo wpisu do odpowiedniej księgi lub rejestru hodowlanego po spełnieniu pozostałych warunków wpisu. O wpis do księgi mogą się ubiegać tylko ogiery uczestniczące we wszystkich próbach/konkursach MPMK.
 18. Kolegium Sędziów PZJ, w porozumieniu z Komisją Koordynacyjną PZJ-PZHK i Komisjami dyscyplin PZJ, wyznacza sędziów na MPMK w poszczególnych dyscyplinach. W komisjach MPMK dopuszcza się obecność sędziów zagranicznych, którzy posiadają uprawnienia oceny młodych koni w swoim kraju. Wniosek o zaproszenie sędziów zagranicznych składa biuro PZHK lub PZJ do Komisji Koordynacyjnej.
 19. We wszystkich dyscyplinach MPMK należy rozdzielić konkursy dla koni hodowli polskiej od zawodów dodatkowych organizowanych dla koni zagranicznej hodowli. Jako pierwsze startują konie polskiej hodowli w danej kategorii wiekowej, następnie zakwalifikowane konie hodowli zagranicznej.
 20. We wszystkich dyscyplinach pokaz w ręku na trójkącie dotyczy tylko koni 4-letnich.
  Konie są prezentowane w stępie, w pozycji stój oraz w kłusie i ponownie w stępie, na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m. Bez względu na dyscyplinę prezentacja na trójkącie jest oceną eksterieru, sprawdzeniem predyspozycji ruchowych konia oraz stopnia posłuszeństwa i zaufania do człowieka. W pokazie na trójkącie oprócz prezentera może uczestniczyć dodatkowa osoba, która ma prawo popędzać i pilnować konia, tak, aby jak najlepiej się zaprezentował. Oceny konia na trójkącie dokonuje 3-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Wynik końcowy podawany jest publicznie wraz z komentarzem przewodniczącego. Konie 5-, 6- i 7-letnie obowiązkowo uczestniczą w przeglądzie weterynaryjnym, w czasie którego winny być sprawdzane paszporty PZJ (lekarz weterynarii) i paszporty PZHK (pracownik PZHK lub OZHK/WZHK).
  Ocena obejmuje:
  typ i pokrój
 • najwyżej oceniany jest koń w typie nowoczesnego, szlachetnego konia sportowego, który sprosta stawianym mu wymaganiom sportowym danej dyscypliny;
 • w przypadku, gdy jest to klacz lub ogier, musi posiadać wyraźny typ płciowy, ponieważ w przyszłości może być wykorzystany w hodowli;
 • koń powinien być także oceniany pod kątem przydatności do dalszego treningu z punktu widzenia prawidłowości budowy (cechy budowy, które przeszkadzają w późniejszym treningu powinny powodować obniżenie noty)
  • ogólna harmonia budowy,
  • poprawność i harmonia budowy głowy;
  • odpowiednie osadzenie, długość i kształt szyi, lekkie i ruchome połączenie między szyją a głową (tzw. lekka potylica);
  • wyraźny, głęboko usytuowany kłąb;
  • długa skośna łopatka;
  • prawidłowa górna linia (płynne przejścia);
  • ocena postawy przednich i tylnych kończyn (widok z boku, z przodu, z tyłu) w pozycji stój, stępie i kłusie;
  • wielkość, wyrazistość i skątowanie stawów;
  • skątowanie zadu;

kondycja i pielęgnacja (w tym kopyta)

 • odpowiednio rozwinięte partie mięśni w zależności od wieku konia i stopnia wytrenowania;
 • koń powinien mieć błyszczącą sierść, być w kondycji świadczącej o prawidłowym żywieniu, pielęgnacji i treningu;
 • grzywa powinna być zapleciona tak, aby podkreślić linię szyi;
 • kopyta twarde, mocne, odpowiedniej wielkości, symetrycznie uformowane, o odpowiednich kątach, zaleca się, aby konie były kute na cztery kopyta (głównie w dyscyplinie WKKW, skoków przez przeszkody i zaprzęgów);

ocena konia w kłusie, pozycji stój i stępie

 • w pozycji stój prowadzący przedstawia konia: jego nazwę, ojca, matkę, ojca matki, hodowcę (spokój konia w pozycji stój świadczy o jego zrównoważeniu i zaufaniu do prowadzącego);
 • podczas prezentacji prowadzący konia nie może posiadać bata, ale osoba dodatkowa – pomocnik − może mieć w ręku bat lub specjalną grzechotkę;
 • w prawym ręku prowadzący powinien trzymać wodze, a pokonywać narożniki wskazując koniowi kierunek lewą ręką trzymaną na wysokości oczu konia;
 • w stępie i kłusie koń prezentowany jest na trójkącie (30 x 30 x 30 m);
 • narożniki należy pokonywać kłusem bez przechodzenia do stępa;
 • stęp – regularny czterotakt, kroki stępa winny być stawiane w linii prostej, widoczna jest wyraźna obszerność i energiczne kroczenie, zaangażowana praca zadu, bardzo istotna jest swoboda łopatek, równowaga, elastyczność, praca grzbietu;
 • kłus – ma to być sprężysty, dwutaktowy chód, obszerny, swobodny, w równowadze, koń powinien się „sam nieść”, z widoczną dążnością do ruchu naprzód, stawiać kroki w linii prostej, istotna jest symetryczność kroków i energiczna praca (zginanie) stawów.
 • Do Mistrzostw Świata Młodych Koni (MŚMK) w trzech olimpijskich dyscyplinach z puli zagwarantowanych miejsc dla PZHK będą kwalifikowane konie hodowli polskiej. Podstawą kwalifikacji są wyniki osiągnięte w całym sezonie, którego zwieńczeniem są MPMK. W przypadku dyscypliny ujeżdżenia podstawą są wyniki zawodów kwalifikacyjnych. Składy polskich reprezentacji na MŚMK są zatwierdzane przez Komisję Koordynacyjną PZJ/PZHK w porozumieniu z komisjami poszczególnych dyscyplin przy PZJ. Konie hodowli zagranicznej, które starają się o start na Mistrzostwach Świata Młodych Koni na podstawie tzw. dzikich kart są także kwalifikowane przez Komisję Koordynacyjną w porozumieniu z komisjami poszczególnych dyscyplin przy PZJ.
 • Sprawy, których nie porusza ten regulamin, będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym regulaminem PZJ.

Warunki uczestnictwa ogierów i klaczy hodowli zagranicznej w Mistrzostwach Polski Młodych Koni hodowli zagranicznej w dyscyplinach: ujeżdżenie i skoki przez przeszkody

 1. MPMK hodowli zagranicznej rozgrywane są na warunkach MPMK hodowli polskiej i w czasie ich trwania. Dla koni startujących w tych zawodach prowadzi się odrębną klasyfikację. Konie te startują w danej kategorii wiekowej po konkursach z udziałem koni polskiej hodowli.
 2. Do udziału w MPMK hodowli zagranicznej mogą być dopuszczone wyłącznie ogiery i klacze ras wierzchowych przewidzianych w programach hodowlanych do doskonalenia krajowych ras koni.
 3. Konie te kwalifikują się do MPMK zgodnie z regulaminem kwalifikacyjnym obowiązującym w MPMK hodowli polskiej.
 4. Konie hodowli zagranicznej nie mają prawa do nagród pieniężnych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a przewidzianych dla koni biorących udział w MPMK hodowli polskiej.

Warunki uczestnictwa ogierów i klaczy hodowli zagranicznej w zawodach dodatkowych, rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni w dyscyplinach: WKKW i powożenie zaprzęgami jednokonnymi

 1. Zawody dodatkowe rozgrywane są na warunkach MPMK i w czasie ich trwania. Dla koni startujących w tych zawodach prowadzi się odrębną klasyfikację. Konie te startują w danej kategorii wiekowej po konkursach z udziałem koni polskiej hodowli.
 2. Do udziału w zawodach dodatkowych mogą być dopuszczone wyłącznie ogiery i klacze ras wierzchowych przewidzianych w programach hodowlanych do doskonalenia krajowych ras koni.
 3. Konie te kwalifikują się do ww. zawodów zgodnie z regulaminami kwalifikacyjnymi obowiązującymi w poszczególnych dyscyplinach MPMK.
 4. Konie hodowli zagranicznej nie mają prawa do nagród pieniężnych określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a przewidzianych dla koni biorących udział w MPMK.
 5. Gdy w zawodach dodatkowych dla koni ras zagranicznych, rozgrywanych podczas MPMK w danej kategorii wiekowej, uczestniczy tylko jeden koń, jego właściciel może otrzymać nagrody honorowe i finansowe, pod warunkiem, iż końcowy rezultat tego konia nie jest gorszy niż wynik trzeciego w klasyfikacji końcowej konia polskiej hodowli.
Scroll to Top