Regulamin rozgrywania MPMK w 2010 r. – postanowienia szczegółowe: WKKW

 1. MPMK rozgrywane są jako zawody skrócone (kombinowane) i składają się z trzech prób odbywających się w ciągu trzech dni.
 2. MPMK dla koni 4-letnich rozegrane zostaną na poziomie klasy L, koni 5-letnich na poziomie klasy P a konie 6-letnich obowiązuje stopień trudności CIC*.
 3. W MPMK zaleca się wprowadzenie dodatkowych nagród (z puli organizatora) dla koni 5 i 6-letnich biorących udział w poprzednich MPMK, oraz nagrody dla najlepszych jeźdźców.
 4. Jednym ze sposobów kwalifikacji koni 4 i 5-letnich do MPMK są zawody krajowe, na których mogą się odbyć konkursy otwarte na styl krosu na warunkach identycznych jak w MPMK. W zawodach jednodniowych dopuszcza się 2 starty dziennie tzn. tylko dwa krosy – bez innych prób. Konkursy kwalifikacyjne powinno sędziować 2-3 sędziów, finał zawsze 3. Jeden koń może uczestniczyć w dwóch przejazdach krosu na styl, pod warunkiem, iż przerwa między przejazdami nie będzie mniejsza niż 5 godzin. W próbie terenowej ocenie na styl podlegają następujące, obowiązkowe przeszkody: suchy rów, wskok do wody, zeskok, wskok, wąski front, kombinacja. Wyklucza się alternatywy. Zaleca się, aby jak najwięcej przeszkód krosowych było widocznych przez sędziów stylu z jednego miejsca. Decyzję o szybkościach podejmuje delegat techniczny w uzgodnieniu z Komisją sędziowską w zależności od ukształtowania terenu i jakości podłoża, ale zgodnie z tabelą nr 4.
 5. Prawo startu w MPMK mają konie, które w roku ich rozgrywania ukończyły zawody rangi ogólnopolskiej lub wyższej w niżej podanych klasach:
  • konie 4-letnie – ukończenie, co najmniej 1 konkursu kombinowanego klasy L z wynikiem min. 50% w próbie ujeżdżenia, do 20 pkt. na przeszkodach w próbie terenowej i nie więcej niż 4 błędami w parkurze, lub co najmniej 2 starty w konkursach na styl krosu kl. L z wynikiem co najmniej 7,0 pkt.
  • konie 5-letnie – ukończenie, co najmniej 1 konkursu kombinowanego klasy P z wynikiem min. 50% w próbie ujeżdżenia, do 20 pkt. na przeszkodach w próbie terenowej i nie więcej niż 4 błędami w parkurze, lub co najmniej 2 starty w konkursach na styl krosu kl. P z wynikiem co najmniej 7,0 pkt.
  • konie 6-letnie – ukończenie, co najmniej 1 konkursu kombinowanego klasy CNC* lub wyższej rangi z wynikiem min. 50% w próbie ujeżdżenia, do 20 pkt. na przeszkodach w próbie terenowej i nie więcej niż 4 błędami w parkurze.
 6. W próbie skokowej MPMK w WKKW dopuszcza się ochraniacze tylne ściśle ochraniające stawy pęcinowe, których wysokość w najszerszym miejscu nie przekracza 17 cm.
 7. W próbie skokowej WKKW, podczas zawodów eliminacyjnych oraz MPMK dopuszcza się kładzenie drąga na ziemi przed przeszkodą, ale nie dalej niż 25 cm.
 8. Konie 4-letnie obowiązkowo uczestniczą w pokazie na trójkącie, konie 5- i 6-letnie w obowiązkowym przeglądzie komisyjnym przed pierwszym dniem zawodów.
 9. Konie polskiej hodowli, mają prawo startu w MPMK na podstawie osiągniętych wyników w konkursach o tym samym stopniu trudności za granicą.
 10. W wyjątkowych przypadkach komisja sędziowska może wyrazić zgodę na zmianę jeźdźca dosiadającego danego konia w czasie trwania MPMK.

Program Mistrzostw Polski Młodych Koni 4-letnich, 5-letnich i 6-letnich

Mistrzostwa Polski Koni 4-letnich rozgrywane są na poziomie klasy L, koni 5-letnich na poziomie klasy P, a konie 6-letnich obowiązuje stopień trudności CIC*.

Pierwszy dzień

 1. Pierwszą próbą dla koni 4-letnich jest pokaz w ręku na trójkącie – w stępie i kłusie o wymiarach 30x30x30 m. Podczas tej oceny obowiązuje następujący sposób prezentacji – najpierw koń oglądany jest w stępie, następnie w pozycji stój, na końcu w kłusie i ponownie w stępie.
  Oceniane są następujące elementy:

  • typ i pokrój
  • kondycja, pielęgnacja (w tym kucie)
  • ruch w stępie i kłusie

  Skala ocen od 0 do 10 punktów za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 punktu. Oceny dokonuje 3-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Sumę punktów za poszczególne elementy przemnażamy przez 0,05 i otrzymujemy wynik w punktach bonifikacyjnych. Wynik ten jest podawany publicznie wraz z komentarzem.

 2. Próba ujeżdżenia – dla koni 4 i 5 letnich obowiązuje program L-1. Nie stosuje się ocen ogólnych jak w przypadku koni 6 letnich. Oceny dokonuje 3 sędziów, znajdujących się przy literze C. Komisja wystawia wspólnie notę za każdy z elementów zgodnie z tabelą nr 1. Skala ocen od 0 do 10 pkt. bonifikacyjnych za każdy element (z dokładnością do 0,1 pkt.). Wynik końcowy stanowi sumę punktów za poszczególne elementy (stęp, kłus, galop, przydatność do ujeżdżenia i wrażenie ogólne) podzieloną przez 5. Wynik otrzymujemy w punktach bonifikacyjnych. Otrzymywany wynik podawany jest publicznie wraz z komentarzem.

We wszystkich próbach WKKW Komisja Sędziowska wspólnie ustala notę konia i podaje do wiadomości z obowiązkowym komentarzem przewodniczącego komisji.

Konie 6-letnie obowiązuje program CNC* i oceniane są w sposób tradycyjny.

TABELA 1
Arkusz oceny w próbie ujeżdżenia – MPMK konie 4- i 5-letnie

Punkty karne za błędy:

 • I pomyłka – 0,2 pkt.
 • II pomyłka – 0,4 pkt.
 • III pomyłka – eliminacja

Drugi dzień

Próba terenowa rozgrywana według zasad sędziowania na styl dla koni 4- (klasa L) i 5-letnich (klasa P) według tabeli nr 2 i 4. Wprowadza się dodatkowe sędziowanie stylu pokonywania przez konia odcinka D przez 3 sędziów. Ocenie powinno podlegać nie mniej niż 2/3 przebiegu trasy krosu, w tym przeszkody i odcinki między nimi. W przypadku 4-latków zaleca się, aby konie z tej grupy wiekowej były testowane na tzw. przeszkodach o „szerokich frontach”. Ponadto, zalecane jest, aby ocenie podlegał wyskok z wody oraz w kategorii koni 5. letnich następujące rodzaje przeszkód: suchy rów, wskok do wody, zeskok, wskok, wąski front, kombinacja. Oceny wystawia się w skali od 0 do 2 pkt. bonifikacyjnych. Sędziowie po zakończonych przejazdach ustalają wspólną notę. Wynik otrzymany w punktach bonifikacyjnych mnożymy przez dwa z uwagi na znaczenie próby krosowej w WKKW. Komisja sędziowska jest zobowiązana do skomentowania oceny stylu w próbie terenowej.

Konie 6-letnie obowiązuje kros konkursu CIC*, oceniany tradycyjnie.

TABELA 2
Arkusz oceny stylu w próbie terenowej – MPMK konie 4 i 5-letnie

Punkty karne za błędy:

 • Pierwszy upadek jeźdźca – eliminacja
 • I nieposłuszeństwo – 4 pkt.
 • II nieposłuszeństwo – 8 pkt.
 • III nieposłuszeństwo – eliminacja
 • Spóźnienie za każdą rozpoczętą sekundę – 0,05 pkt.
 • Upadek konia – eliminacja
 • Przekroczenie czasu maksymalnego – eliminacja

Trzeci dzień

Próba w skokach dla koni 4- i 5-letnich oceniana jest wg zasad konkursu z oceną stylu konia. Stopień trudności konkursu odpowiednio na poziomie klasy L i P. Szczegółowe warunki techniczne konkursu według w tabeli nr 3 i 4.

Konie 6-letnie poddawane są próbie skokowej zgodnie zasadami tradycyjnego konkursu CIC*.

TABELA 3
Arkusz Oceny w próbie skokowej – MPMK 4- i 5-letnich

Punkty karne za błędy:

 • Pierwszy upadek jeźdźca – 2,0 pkt.
 • Drugi upadek jeźdźca – eliminacja
 • Zrzutka – 1 pkt.
 • Spóźnienie za każdą rozpoczętą sekundę – 0,5 pkt.
 • I nieposłuszeństwo – 1,0 pkt.
 • II nieposłuszeństwo – 2 pkt.
 • III nieposłuszeństwo – eliminacja
 • Upadek konia – eliminacja
 • Przekroczenie czasu maksymalnego – eliminacja

TABELA 4
Parametry przeszkód, warunki techniczne próby terenowej oraz próby skoków w zależności od rodzaju imprezy i klasy konkursu.

RODZAJ ZAWODÓW – KLASA KONKURSU
  Konie 6-letnie Konie 5-letnie Konie 4-letnie
PRÓBA TERENOWA (wymiary przeszkód podane w centymetrach)
Dystans 2400m – 3200m 1600m – 2800m 1600m – 2000m
Ilość skoków 20 – 25 17 – 25 15 – 20
Tempo m/min 520 470 – 520 450 – 500
Wysokość części stałej w krosie 110 105 100
Wysokość hyrdy w krosie 130 120 110
Szer. przeszkody w najwyż. punkcie 140 120 110
Szer. przeszkody u podstawy 210 180 160
Przeszkoda tylko szeroka 280 200 150
Maksymalna wysokość zeskoku 160 140 120
Ilość zeskoków o maks. wymiarach 2 2 1
Minimalna odległość brzegów wody 900 900 900
Maks. liczba kombinacji w krosie bez ogr. 5 2
PRÓBA SKOKÓW (wymiary podane w centymetrach)
Wysokość przeszkód 115 105 100
Szerokość przeszkód 140 120 100
Szerokość podstawy lub triplebarru 190 160 130
Liczba przeszkód / liczba skoków 10-11 / 13 8-10 / 12 8 / 9
Ilość i rodzaje szeregów 1 x AB
1 x ABC
1 x AB
lub 1 x ABC
1 x AB
Dystans (w metrach) 350-450 350-400 300-400
Tempo (w m/min.) 350 300 300

Zasady kwalifikacji koni polskiej hodowli do Mistrzostw Świata Młodych Koni 2010

 1. Do rankingu liczone są wyniki zawodów, w których dany koń osiągnął następujące rezultaty:
  • w próbie ujeżdżenia max. 60 punktów karnych,
  • 0 punktów karnych w krosie (błędy na przeszkodach), dopuszczalne spóźnienie do 30 sekund,
  • w próbie skokowej nie więcej niż 8 punktów karnych za zrzutki (spóźnienie nie będzie brane pod uwagę)
 2. do rankingu liczonych jest 5 wyników zawodów CCI*/** lub CIC*/**. Wynik zawodów CCI*/** mnożony jest przez 1,5 (x 1,5) na zasadzie: ilość zawodników minus miejsce (koń w zawodach CCI*/** nie może startować więcej niż 2 razy). Dla przykładu: jeżeli w zawodach CCI*/** koń zajął 5. miejsce, a startowało 40 zawodników, to dana para otrzymuje 35 punktów bonifikacyjnych. Wynikiem ostatecznym jest przemnożenie 35 punktów przez 1,5 – 35 x 1,5 =5 2,5 pkt. bonifikacyjnych, który jest ostatecznym wynikiem zawodów.
 3. obowiązkowy jest start w MPMK w kategorii koni 6-letnich
 4. miejsca startów dowolne, ew. wyznaczone przez WBFSH i organizatorów
 5. ranking zostanie zamknięty bezpośrednio po MPMK 2010
 6. rankingiem objęte będą tylko konie polskiej hodowli
 7. do ekipy zakwalifikowane będą konie w porozumieniu z Komisją Koordynacyjną PZJ/PZHK spośród zgłoszonych do MŚMK
 8. przy kwalifikacji koni 5 letnich na MŚ istotne jest miejsce jeźdźca w rankingu FEI.
Przewiń do góry