Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2016 r. – postanowienia szczegółowe: sportowe rajdy konne

Mistrzostwa Polski Młodych Koni (MPMK) organizowane są wspólnie przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki i rozgrywane wg postanowień ogólnych regulaminu rozgrywania MPMK oraz postanowień szczegółowych, dotyczących poszczególnych dyscyplin.

 1. MPMK w Sportowych Rajdach Konnych odbywają się zgodnie z Przepisami i aktualnym Regulaminem Rozgrywania Zawodów dyscypliny Sportowych Rajdów Konnych wraz z elementami wskazanymi w poniższych Postanowieniach.
 2. Prawo startu w MPMK w dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych uzyskują:
  • w kategorii koni 4-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę L na zawodach krajowych i/lub konie posiadające karierę wyścigową na torach, które ukończyły przynajmniej dwie gonitwy (niezbędne zaświadczenie o karierze wyścigowej wystawione przez odpowiednie władze wyścigowe),
  • w kategorii koni 5-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę P na zawodach krajowych,
  • w kategorii koni 6-letnich wszystkie konie, które ukończyły klasę N na zawodach krajowych,
  • konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych za granicą. Decyzję o ich uczestnictwie podejmuje Komisja Koordynacyjna PZJ-PZHK.
 3. Zasady rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni:
  • w kategorii koni 4-letnich zasady rozgrywania są zgodnie z zasadami konkursu obowiązującymi dla klasy L z tym, że do punktów zdobytych w konkursie doliczane są punkty pochodzące z oceny na trójkącie. Zwycięża para z największą liczbą uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby punktów o zajęciu wyższego miejsca decyduje krótszy czas wejścia na bramkę weterynaryjną, a przy dalszym braku rozstrzygnięcia- większa liczba punktów za ruch,
  • w kategorii koni 5-letnich zasady rozgrywania są zgodne z zasadami konkursu obowiązującymi dla klasy P. Punkty uzyskane za poszczególne odcinki są sumowane, zwycięża para z największą ich liczbą. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby punktów, o zajęciu wyższego miejsca decyduje krótszy czas wejścia na bramkę weterynaryjną, a przy dalszym braku rozstrzygnięcia- większa liczba punktów za ruch,
  • w kategorii koni 6-letnich obowiązuje konkurs rozgrywany na dystansie klasy N, natomiast koniom przyznawane są punkty zgodnie z zasadami punktacji obowiązującymi w klasie P. Punkty zdobyte za poszczególne odcinki są sumowane, zwycięża para z największą ich liczbą. W przypadku uzyskania przez kilka par identycznej liczby punktów o zajęciu wyższego miejsca decyduje mniejsza suma czasów wejść na bramki weterynaryjne (czyli im krótsze wejścia na bramki tym wyższe miejsce w konkursie). Przy dalszym braku rozstrzygnięcia o wyższym miejscu decyduje większa suma punktów za ruch.
 4. Pokaz w ręku na trójkącie dotyczy tylko koni 4-letnich. Konie są prezentowane najpierw w kłusie, następnie w pozycji „stój” i w stępie na trójkącie o wymiarach 30x30x30m. Prezentacja na trójkącie jest oceną eksterieru, sprawdzeniem predyspozycji ruchowych konia oraz stopnia posłuszeństwa i zaufania do człowieka. Oceny konia dokonuje 3-osobowa ustalając wspólną notę za każdy element. Wynik końcowy podawany jest publicznie wraz z komentarzem przewodniczącego.

Ocena obejmuje:

 • typ i pokrój,
 • kondycję, pielęgnację (w tym kopyta) oraz wrażenie ogólne
 • ocenę konia w kłusie, pozycji stój i stępie

(szczegółowe dane dotyczące oceny koni zawarte są w Postanowieniach Ogólnych Regulaminu rozgrywania MPMK – punkt 19 i 20).

Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokonuje 3-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Sumę punktów za poszczególne elementy przemnożoną przez 0,05 dodaje się do całkowitego wyniku punktowego w klasie. Wynik oceny na płycie ten jest podawany publicznie wraz z komentarzem oraz jest publikowany w wynikach MPMK w oddzielnej kolumnie.

Scroll to Top