Stacjonarny trening klaczy ras szlachetnych w 2010 r.

Terminy rozpoczęcia treningów oraz prób dzielności w 2010 r.

(stacjonarny 60-dniowy trening wierzchowy klaczy ras szlachetnych w ZT: Biały Bór, Bogusławice, Włocławek, Doruchów i 60-dniowy trening zaprzęgowy klaczy śląskich w ZT Książ)

Biały Bórm, wlkp, spI Turnus 02.02 – 01.04
II Turnus 09.04 – 08.06
III Turnus 11.10 – 09.12
Bogusławicem, wlkp, spI Turnus 01.02 – 31.03
II Turnus 08.04 – 07.06
III Turnus 28.09 – 26.11
Doruchówm, wlkp, spI Turnus 23.02 – 23.04
II Turnus 27.04 – 25.06
III Turnus 07.09 – 05.11
Włocławekm, wlkp, spI Turnus 22.02 – 22.04
II Turnus 26.04 – 24.06
III Turnus 06.09 – 04.11
Książśl.I Turnus 24.02 – 23 – 24.04.
II Turnus 18.05 – 16 – 17.07.

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2010 r.:

 • Do ZT będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi głównej;
 • Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące, maksymalny 5 lat. Wynik końcowy próby klaczy 5-letnich zostanie pomniejszony o 5 %;
 • Klacz musi być jałowa lub niskoźrebna (maksymalnie do 3 miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu). W przypadku klaczy niskoźrebnych w czasie kwalifikacji należy przedstawić Komisji świadectwo pokrycia klaczy;
 • Klacze ras m, wlkp i sp zgłaszane do treningu powinny być zajeżdżone, tzn. poruszać się stępem i kłusem pod jeźdźcem oraz muszą podawać wszystkie nogi.
 • Klacze rasy śląskiej muszą być przyzwyczajone do podawania wszystkich nóg, oprowadzania w ręku oraz lonżowania w obie strony w uprzęży z podogoniem i podpinką, bez wymogu oprzęgania;
 • W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT dokonującej oceny przygotowania klaczy wchodzi: kierownik ZT, przedstawiciel OZHK/WZHK lub przedstawiciel PZHK i lekarz weterynarii ZT;
 • Właściciele klaczy 4- i 5-letnich zobowiązani są do zadeklarowania, że klacz nie startowała w zawodach jeździeckich okręgowych lub ogólnopolskich;
 • Właściciel klaczy musi przedstawić lekarzowi weterynarii w ZT świadectwo zdrowia, a komisji paszport konia wydany przez PZHK, zawierający aktualne szczepienia przeciwko grypie. Brak szczepień lub nieprawidłowości w ich wpisaniu dyskwalifikują klacz z udziału w treningu 60-dniowym, a opłata za zgłoszenie do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;
 • Klacze przyjmowane do ZT muszą być zbonitowane przez inspektora OZHK / WZHK i  uzyskać minimum bonitacyjne wymagane przy wpisie do ksiąg;
 • Kierownik ZT ma prawo do 7 dnia po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy zachowanie jej odbiega od normy. O decyzji tej musi zostać powiadomione pisemnie biuro PZHK oraz właściciel;
 • Właściciele są zobowiązani zgłaszać klacz do treningu do właściwego OZHK/WZHK najpóźniej miesiąc przed kwalifikacją, składając wniosek o wpis do Księgi Stadnej. Następnie OZHK/WZHK zgłaszają klacze do PZHK. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli klaczy;
 • PZHK dokona ostatecznego rozdziału klaczy do poszczególnych ZT, na poszczególne terminy, jeżeli liczba  klaczy będzie zbyt duża;
 • Właściciele klaczy są zobligowani do wpłacenia na konto PZHK kwoty 350 zł od każdej klaczy zgłoszonej do ZT, bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia z OZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. W przypadku zakwalifikowania klaczy kwota ta zostaje wliczona w koszty treningu. Zwrot kwoty następuje jedynie przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne w przypadku choroby lub potwierdzenie padnięcia);
 • W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobowiązany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego wykonanego najwcześniej 2 tygodnie przed kwalifikacją; brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem klaczy do ZT, a opłata za zgłoszenie do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;
 • Program kwalifikacji: w określonych przedziałach czasowych wszystkie klacze będą prezentowane w ręku, a następnie pod siodłem: godz. 11.00-13.00 – identyfikacja i prezentacja klaczy w ręku, godz. 14,00-16,00 – prezentacja klaczy pod siodłem. Spóźnienie się klaczy będzie skutkowało nie przyjęciem jej do ZT;
 • Umowę dotyczącą treningu właściciel podpisuje z PZHK. Koszt 60-dniowego treningu klaczy szlachetnych wynosi 2 580 zł (43 zł brutto za dzień). Podobnie, jak w latach ubiegłych, 70% kosztów treningu będzie pokrywane przez PZHK w przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi.
Scroll to Top