Selekcja

Stacjonarny trening klaczy ras szlachetnych w 2012 r.

 

Terminy rozpoczęcia treningów oraz prób dzielności w 2012 r.

(stacjonarny 60-dniowy trening wierzchowy klaczy ras szlachetnych w ZT: Bogusławice, Doruchów, Włocławek i 60-dniowy trening zaprzęgowy klaczy śląskich w ZT Książ)

Bogusławicem, wlkp, spI Turnus 30.01 – 30.03 – max. 18 klaczy
II Turnus 05.04 – 04.06 – max. 18 klaczy
III Turnus 04.10 – 03.12 – max. 18 klaczy
Doruchówm, wlkp, spI Turnus 17.02 – 17.04 – max. 18 klaczy
II Turnus 27.04 – 18.07 (zmiana z 26.06) – max. 18 klaczy
Włocławekm, wlkp, spI Turnus 16.02 – 16.04 – max. 18 klaczy
II Turnus 24.09 – 23.11 (zmiana z 26.04 – 25.06) – max. 18 klaczy
Książśl.I Turnus 21.02 – 20-21.04. – max. 24 klacze
II Turnus 24.04 – 22-23.06 (zmiana z 08.05 – 06-07.07) – max. 24 klacze

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2012 r.:

Informacje ogólne:

 • Do ZT będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi głównej;
 • Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące, maksymalny 5 lat (liczone do końca roku kalendarzowego, w którym klacz kończy 5 lat). Wynik końcowy próby klaczy 5-letnich zostanie pomniejszony o 5 %;
 • Klacz musi być jałowa lub niskoźrebna (maksymalnie do 3 miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu). W przypadku klaczy niskoźrebnych w czasie kwalifikacji należy przedstawić Komisji świadectwo pokrycia klaczy;
 • Klacze ras m, wlkp i sp zgłaszane do treningu powinny być zajeżdżone, tzn. poruszać się stępem i kłusem pod jeźdźcem oraz muszą podawać wszystkie nogi. Właściciele klaczy zobowiązani są zabrać na kwalifikację ogłowie, siodło, czaprak klaczy (ew. ochraniacze);
 • Kierownik ZT ma prawo do 14 dnia po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy zachowanie jej odbiega od normy. O decyzji tej musi zostać powiadomione pisemnie biuro PZHK oraz właściciel;
 • Klacze rasy śląskiej muszą być przyzwyczajone do podawania wszystkich nóg, oprowadzania w ręku oraz lonżowania w obie strony w uprzęży z podogoniem i podpinką, bez wymogu oprzęgania;
 • W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT dokonującej oceny przygotowania klaczy wchodzi: kierownik ZT, przedstawiciel OZHK/WZHK lub przedstawiciel PZHK oraz jeden z członków komisji oceny i lekarz weterynarii ZT;
 • Właściciele klaczy 4- i 5-letnich zobowiązani są do zadeklarowania, że klacz nie startowała w zawodach jeździeckich okręgowych lub ogólnopolskich;
 • Klacze zgłaszane do ZT muszą być zmierzone oraz ocenione przez inspektora OZHK/WZHK i uzyskać wstępną bonitację min. 75 pkt.;
 • Program kwalifikacji: klacze będą mierzone (3 wymiary), prezentowane pod siodłem oraz oceniane na płycie. Godziny rozpoczęcia kwalifikacji określone zostaną przez PZHK, nie później niż tydzień przed dniem kwalifikacji. Do treningu zostaną zakwalifikowane tylko te klacze, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzyskają 75 pkt. bonitacyjnych. Zbyt późne dowiezienie klaczy na kwalifikację będzie skutkowało nieprzyjęciem jej do ZT;
 • Umowę dotyczącą treningu klaczy właściciel podpisuje z PZHK;
 • Klacz powinna być odebrana przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu próby dzielności, po jej zakończeniu.

Opłaty:

Koszt stacjonarnego 60-dniowego treningu wierzchowego klaczy wynosi 2.940 zł (49 zł brutto za dzień), a zaprzęgowego 2.700 zł (45 zł/dzień).

W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK 70% kosztów takiego treningu. Pozostałe 30% kosztów treningu (882 zł – trening wierzchowy/810 zł – trening zaprzęgowy) pokrywa właściciel klaczy.

Właściciele klaczy zobligowani są do uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK:
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
w wysokości 300 zł za każdą klacz zgłoszoną do ZT, bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia z OZHK/WZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie klaczy do ZT”. Klacze, za które nie zostanie uiszczona opłata, nie będą dopuszczone do kwalifikacji. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia klaczy na kwalifikację oraz niezakwalifikowania klaczy, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej uzyskały mniej niż 75 pkt. bonitacyjnych opłata 300 złotych nie będzie zwracana. W przypadku zakwalifikowania klaczy kwota ta jest traktowana jako zaliczka na poczet I raty za trening klaczy w ZT.

WYJĄTEK!!! Zwrot opłaty kwalifikacyjnej następuje jedynie przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby, bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne w przypadku choroby lub potwierdzenie padnięcia);

Wpłatę II raty w wysokości 582 zł/510 zł należy dokonać najpóźniej do 18. dnia treningu. Niewpłacenie tej kwoty w w/w terminie skutkować będzie wycofaniem klaczy z treningu.

Zgłoszenia

Klacze należy zgłaszać do właściwego OZHK/WZHK najpóźniej miesiąc przed kwalifikacją, składając wniosek o wpis do Księgi Stadnej. W zgłoszeniu klaczy do OZHK/WZHK należy podać jej nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu), dane właściciela (imię, nazwisko, NIP, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, serię i numer dowodu osobistego oraz wystawiający go podmiot) z adnotacją, że jest to zgłoszenie klaczy do ZT. Dane te będą niezbędne w związku z podpisywaniem przez PZHK umowy z właścicielami klaczy zakwalifikowanych do treningu. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli klaczy;

Zdrowie

Klacze muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia wydany przez PZHK z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie klaczy do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

 1. szczepienia bazowe:
  • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
  • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia
 2. szczepienie przypominające:
  • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu);
  • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację.

W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem klaczy do ZT, a opłata za zgłoszenie klaczy do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;

W czasie kwalifikacji klacz nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Kierownik Zakładu ma prawo do 14 dnia po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy jej zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony właściciel (pisemnie) oraz PZHK (pisemnie).

Hodowca i Jeździec