Stacjonarny 60-dniowy trening zaprzęgowy klaczy rasy śląskiej oraz innych ras szlachetnych w 2024 r.

Terminy rozpoczęcia treningów oraz prób dzielności w 2024 r.

Klikowa
(trening zaprzęgowy)
śl., m, wlkp, sp, zagr.I Turnus – 12.03. – 10-11.05.
Klikowa
(trening zaprzęgowy)
śl., m, wlkp, sp, zagr.II Turnus – 3.07. – 30-31.08.
Klikowa
(trening zaprzęgowy)
śl., m, wlkp, sp, zagr.II Turnus – 10.09. – 8-9.11.
GRH Żydowo, SO Gnieznośl., m, wlkp, sp, zagr.I Turnus – sierpień/wrzesień

Uwaga!! W związku z wprowadzeniem obligatoryjnych prób dzielności dla klaczy rasy śląskiej objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych i dużym zainteresowaniem hodowców marcowym naborem, prosimy właścicieli klaczy jałowych i nisko źrebnych o zgłaszanie ich do treningu w II lub III turnusie.

Zastrzegamy sobie prawo opublikowania na stronie www.pzhk.pl listy klaczy wstępnie zakwalifikowanych na poszczególne nabory.

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2024 r.:

Postanowienia ogólne:

I. Zgłoszenia

Klacze należy zgłaszać do właściwego OZHK/WZHK najpóźniej 2 tygodnie przed kwalifikacją, składając wniosek o wpis do księgi stadnej. W zgłoszeniu klaczy do OZHK/WZHK należy podać jej nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu) z adnotacją, że jest to zgłoszenie klaczy do ZT. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli klaczy.

II. Opłaty:

Koszt stacjonarnego 60-dniowego treningu zaprzęgowego klaczy wynosi:

 1. Klikowa
  • 7.080,00 zł. (118 zł. brutto/dzień) w przypadku zakwalifikowania do treningu 18 klaczy,
  • 8.100,00 zł. (135 zł. brutto/dzień) w przypadku zakwalifikowania do treningu 12-17 klaczy,
 2. GRH Żydowo, SO Gniezno
  • 7.800,00 zł. (x zł. brutto/dzień).

W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK do 70% kosztów takiego treningu. Pozostałe min. 30% kosztów treningu pokrywa właściciel klaczy. W przypadku zmniejszenia dotacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi suma dofinansowywania przez PZHK kosztów treningu może ulec zmniejszeniu.

Zakład
Treningowy
Opłaty uiszczane przez właściciela klaczyKwota
z dotacji 3)
Całość
kosztów
treningu
I rata 1)II rata 2)
Klikowa
(18 klaczy)
324 zł
(300 zł + 8% VAT*)
2.326 zł**
(1.824 zł trening + 330 zł ubezp. + 8% VAT*)
4.956 zł7.080 zł
5 zł (fundusz antydopingowy)5 zł (fundusz antydopingowy)
Klikowa
(12-15 klaczy)
324 zł
(300 zł + 8% VAT*)
2.657 zł**
(2.130 zł trening + 330 zł ubezp. + 8% VAT*)
5.670 zł8.100 zł
5 zł (fundusz antydopingowy)5 zł (fundusz antydopingowy)
GRH Żydowo,
SO Gniezno
324 zł
(300 zł + 8% VAT*)
2.560 zł**
(2.040 zł trening + 330 zł ubezp. + 8% VAT*)
5.460 zł7.800 zł
5 zł (fundusz antydopingowy)5 zł (fundusz antydopingowy)

1) – kwota wpłacana przez właściciela klaczy najpóźniej na dwa tygodnie przed kwalifikacją;
2) – kwota wpłacana przez właściciela najpóźniej do 18 dnia treningu. Kwota jest sumą opłaty za trening i ubezpieczenia klaczy;
3) – maksymalna wartość dotacji do treningu, w przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi;
* – dopłata 8% VAT wynika z ustawy o VAT, Polski Związek Hodowców Koni zobowiązany jest do zapłacenia 8% podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego od każdej faktury za usługi związane z rolnictwem.
** – każda klacz przystępująca do treningu będzie objęta obowiązkowym ubezpieczeniem, którego koszty ponosi właściciel. Kwota ta zostanie podana po zatwierdzeniu oferty wybranego ubezpieczyciela i zostanie doliczona do II raty opłaty za trening.

W związku z Uchwałą Zarządu PZHK nr 33/2021 z dn. 2 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia funduszu przeznaczonego na pokrycie kosztów badań antydopingowych koni uczestniczących w kwalifikacjach do hodowli, próbach dzielności, czempionatach i wystawach hodowlanych organizowanych i współorganizowanych przez PZHK, na imprezie pobierana jest opłata na Fundusz Antydopingowy w wysokości 5 zł brutto od każdego konia.

Właściciele klaczy zobligowani są do uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 324 zł + 5 zł (329 zł) na fundusz antydopingowy za każdą klacz zgłoszoną do ZT, bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia z OZHK/WZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. Brak wpłaty w wyznaczonym do tego terminie skutkować będzie skreśleniem klaczy z listy zgłoszeń.

W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia klaczy będą przyjmowane w terminie późniejszym niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. W tej sytuacji warunkiem zaakceptowania zgłoszenia klaczy będzie wcześniejsze uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej 324 zł + 5 zł (329 zł) na fundusz antydopingowy. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie klaczy do ZT – nazwa klaczy”. Klacze, za które nie zostanie dokonana wpłata, nie będą dopuszczone do kwalifikacji.

III. Zdrowie

Klacze muszą posiadać paszport konia wydany przez PZHK z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie klaczy do kwalifikacji.

Obowiązuje następujący schemat szczepień:
 1. szczepienia podstawowe:
  • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień;
  • drugie szczepienie – pomiędzy 21. a 92. dniem od pierwszego szczepienia.
 2. szczepienie przypominające:
  • pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego;
  • szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe;
  • kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku;
  • każde szczepienie przypominające musi być wykonane nie później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację, wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
  • koń w momencie przybycia na kwalifikację musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
  • każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem klaczy do ZT, a opłata za zgłoszenie klaczy do ZT nie będzie podlegała zwrotowi.

W czasie kwalifikacji klacz nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Kierownik Zakładu ma prawo do 18 dnia po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy jej zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony pisemnie właściciel oraz PZHK.

IV. Pozostałe informacje:

 1. W przypadku klaczy 4-letnich i starszych przy zgłoszeniu należy przekazać pisemne oświadczenie właściciela, że klacz nie startowała w zawodach jeździeckich rangi regionalnej, ogólnopolskiej lub wyższej. W przypadku poświadczenia nieprawdy, właściciel zobowiązany będzie do opłacenia kosztów treningu do dnia wycofania klaczy z ZT bądź zwrotu otrzymanej dotacji.
 2. Klacz musi być jałowa lub niskoźrebna (maksymalnie do 3 miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu). W przypadku klaczy niskoźrebnych w czasie kwalifikacji należy przedstawić Komisji świadectwo pokrycia klaczy. W przypadku zatajenia informacji o źrebności klaczy zarówno Polski Związek Hodowców Koni jak i Zakład Treningowy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne klaczy i źrebięcia oraz ewentualne poronienia.
 3. Klacze muszą bez oporu i stwarzania niebezpieczeństwa dla siebie oraz obsługi dawać się uwiązywać w celu wykonywania niezbędnych czynności pielęgnacyjnych.
 4. W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT dokonującej oceny przygotowania klaczy wchodzi: kierownik ZT, co najmniej jeden z członków komisji oceny i lekarz weterynarii ZT.
 5. W przypadku niezakwalifikowania klaczy do treningu z powodu zbyt niskiej bonitacji, weryfikacja bonitacji może nastąpić komisyjnie, najwcześniej w czasie kolejnej kwalifikacji klaczy do ZT.
 6. Klacz może przystąpić do powtórnego treningu. W takim wypadku właściciel klaczy pokrywa całość kosztów treningu.
 7. Umowę dotyczącą treningu klaczy właściciel podpisuje z PZHK bezpośrednio po zakwalifikowaniu klaczy;
 8. Każdy właściciel po zakwalifikowaniu klaczy otrzyma dodatkowo program studyjny, wymagania jakie powinien spełnić ZT, warunki ubezpieczenia klaczy, FV za opłaconą I ratę, fakturę proforma do opłacenia II raty oraz katalog;
 9. Klacz powinna być odebrana przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu próby dzielności, po jej zakończeniu.
 10. Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowanych przez PZHK, wycofa przed końcem treningu klacz, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu.
 11. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie, podlegać będą decyzji Komisji Kwalifikacyjnej/ Oceniającej klacze.

Postanowienia szczegółowe:

Klacze śląskie:

I. Zgłoszenia:

Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące. Nie ma ograniczeń dotyczących górnej granicy wieku. Nie obniża się wyniku końcowego ze względu na wiek.
Do kwalifikacji przystępują klacze zgłoszone przez OZHK/WZHK.
Do ZT będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi głównej lub wstępnej, dla których wystawiony został Wniosek o wpis do księgi stadnej. Pierwszeństwo przy zgłoszeniach mają klacze spełniające warunki wpisu do księgi głównej.

II. Opłaty:
 1. W przypadku klaczy, które zostały zakwalifikowane do ZT, kwota 324 zł jest traktowana jako I rata za trening klaczy.
 2. Zwrot opłaty kwalifikacyjnej następuje tylko w przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne);
 3. Wpłatę II raty należy dokonać najpóźniej do 18. dnia treningu. Niewpłacenie tej kwoty w ww. terminie skutkować będzie wycofaniem klaczy z treningu.
III. Powtórny trening:

Klacz, która:

 • zostanie wycofana z ZT z powodu choroby i/lub kontuzji,
 • zostanie wycofana przez właściciela przed końcem treningu,
 • nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),

może przystąpić do ponownego treningu i próby w roku następnym, ale jedynie w ZT o tym samym profilu w jakim była poddawana treningowi pierwotnie. W takim wypadku właściciel klaczy jest zobowiązany pokryć całość kosztów ponownego treningu.
Do dnia próby dzielności zakwalifikowane do treningu klacze muszą mieć wykonane badania markerów genetycznych. W przypadku braku zgodności pochodzenia, klacz zostaje wycofana z ZT, a wszystkie koszty pobytu i treningu klaczy pokrywa właściciel.

Klacze m, sp, wlkp, zagr.

I. Zgłoszenia:

Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące. Nie ma ograniczeń dotyczących górnej granicy wieku. Nie obniża się wyniku końcowego ze względu na wiek.
Do kwalifikacji przystępują klacze zgłoszone przez OZHK/WZHK.
Do ZT w pierwszej kolejności będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi głównej, których właściciel złożył wniosek o wpis do księgi stadnej.

II. Opłaty:
 1. W przypadku klaczy, które zostały zakwalifikowane do ZT, kwota 324 zł jest traktowana jako I rata za trening klaczy.
 2. Zwrot opłaty kwalifikacyjnej następuje w przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne).
 3. Wpłatę II raty należy dokonać najpóźniej do 18. dnia treningu. Niewpłacenie tej kwoty w ww. terminie skutkować będzie wycofaniem klaczy z treningu.
III. Powtórny trening:

Klacz, która:

 • zostanie wycofana przez właściciela przed końcem treningu, z innego powodu niż kontuzja i/lub choroba,
 • nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),

może przystąpić do ponownego treningu i próby w roku następnym, ale jedynie w ZT o tym samym profilu w jakim była poddawana treningowi pierwotnie. W takim wypadku właściciel klaczy jest zobowiązany pokryć całość kosztów ponownego treningu.
W dniu kwalifikacji po jej zakończeniu, lekarz weterynarii pobiera krew/włosy od zakwalifikowanych klaczy i odsyła do Laboratorium. W przypadku braku zgodności pochodzenia, klacz zostaje wycofana z ZT, a wszystkie koszty pobytu i treningu klaczy pokrywa właściciel. W przypadku klaczy, których materiał (krew/włosy) został pobrany i przesłany do Laboratorium przed kwalifikacją, właściciele zobowiązani są powiadomić o tym lekarza weterynarii przed pobraniem przez niego krwi/włosów w dniu kwalifikacji.
W dniu próby dzielności klacze m, wlkp, sp i zagr. do niej przystępujące są komisyjnie mierzone i bonitowane (dotyczy klaczy rasy małopolskiej) w celu wpisania do odpowiedniej księgi. Do dnia próby dzielności klacz musi mieć określone markery genetyczne oraz właściciel musi uiścić opłatę za ocenę i wpis do księgi w odpowiednim OZHK/WZHK. W przypadku 5-letnich klaczy wpisanych do księgi, pomiary, ocena i bonitacja (dotyczy klaczy rasy małopolskiej) komisyjna stanowią weryfikację oceny przy wpisie. Bonitacja i pomiary komisyjne nie podlegają ponownej weryfikacji.


KWALIFIKACJA DO TRENINGU ZAPRZĘGOWEGO:

Klacze kierowane do treningu zaprzęgowego muszą podawać wszystkie nogi oraz być przyuczone do oprowadzania w ręku oraz lonżowania w obie strony w uprzęży z podogoniem i podpinką, bez wymogu oprzęgania.

PROGRAM:

Klacze będą mierzone (trzy podstawowe wymiary), prezentowane w ogłowiu wędzidłowym oraz oceniane na płycie i trójkącie w ruchu (stęp i kłus) metodą bonitacyjną (dotyczy klaczy rasy śląskiej i małopolskiej) oraz liniową (wszystkie rasy). Do treningu zostaną zakwalifikowane tylko te klacze, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej do ZT uzyskają minimum 74 (śl. i m) pkt. bonitacyjne, a w przypadku klaczy ras: sp, wlkp, zagr. uzyskają minimum 5 pkt. za typ i 5 pkt. za pokrój (klacze rasy małopolskiej minimum 6 pkt. za typ i 6 pkt. za pokrój). Zgłoszone klacze muszą zostać dowiezione do Zakładu Treningowego przed godziną rozpoczęcia kwalifikacji. Zbyt późne dowiezienie klaczy na kwalifikację będzie skutkowało nieprzyjęciem jej do ZT. Godziny rozpoczęcia kwalifikacji określone zostaną przez PZHK, nie później niż tydzień przed dniem kwalifikacji.

Program stacjonarnej próby dzielności jest dostępny w programach hodowlanych dla każdej rasy (linki poniżej) oraz będzie dostępny w katalogu przygotowanym na próbę dzielności.

Scroll to Top