Stacjonarny trening ogierów ras szlachetnych w 2010 r.

Terminy kwalifikacji i prób dzielności ogierów ZT 2010

Rodzaj próbyZTData kwalifikacjiData próby
Ogiery szlachetne
(trening zaprzęgowy)
ZT Gniezno14 czerwca20 września
Ogiery szlachetne
(trening wierzchowy)
ZT Biały Bór15-16 czerwca21-22 września
Ogiery szlachetne
(trening wierzchowy)
ZT Bogusławice17-18 czerwca23-24 września
Ogiery śląskie
(trening zaprzęgowy)
ZT Książ25 sierpnia22-23 października

Informacje ogólne

Opłaty

Koszt 100-dniowego treningu wierzchowego wynosi 4.400 zł, 100-dniowego treningu zaprzęgowego 4.300 zł, a 60-dniowego treningu zaprzęgowego 2.580 zł W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej ogierów poddawanych 100-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK do 70% kosztów takiego treningu.

Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej miesiąc przed terminem kwalifikacji, opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
w wysokości 200 zł za każdego ogiera zgłoszonego do ZT. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do ZT”. Ogiery, za które nie zostanie uiszczona opłata, nie zostaną ujęte w katalogu i dopuszczone do kwalifikacji.

Zgłoszenia

W zgłoszeniu ogiera do OZHK/ WZHK należy podać jego nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu), dane właściciela (imię, nazwisko, NIP, adres, numer telefonu kontaktowego) z adnotacją, że jest to zgłoszenie ogiera do ZT. Dane te będą niezbędne w związku z podpisywaniem przez PZHK umowy z właścicielami ogierów zakwalifikowanych do treningu.

Badania markerów genetycznych

Zgłoszone do OZHK/ WZHK ogiery MUSZĄ mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. Pochodzenie potwierdza się na podstawie badań markerów genetycznych ogiera i jego rodziców. PZHK upoważnił do wykonywania badań dwa laboratoria: w Poznaniu i Chorzelowie.

Brak badań lub niezgodność pary rodzicielskiej spowoduje, że ogier nie zostanie ujęty w katalogu PZHK i nie ma prawa przystąpić do kwalifikacji.

UWAGA: Laboratorium od momentu uzyskania materiału genetycznego (próbek krwi) potrzebuje 30 dni na wykonanie badania.

Ogiery hodowli zagranicznej

Ogiery zagraniczne muszą zostać zgłoszone do właściwego OZHK/WZHK oraz wpisane do bazy PZHK. Należy pamiętać, iż w paszporcie zagranicznym ogiera winien być wpisany polski właściciel, a dokonać tego winien związek rodzimy (czyli zagraniczny), który wydał paszport.

Aby ogier hodowli zagranicznej został zarejestrowany w polskiej bazie pracownik odpowiedniego OZHK/WZHK musi zidentyfikować konia, m. in. poprzez porównanie z opisem graficznym w jego paszporcie. Pracownik OZHK/WZHK wykonuje kserokopię stron z paszportu: z datą urodzenia i nazwą, oraz z rodowodem i opisem. Jeżeli dokumenty konia nie zostały wystawione w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, właściciel jest zobowiązany przetłumaczyć je u tłumacza przysięgłego i tłumaczenie to wraz z oryginalnym dokumentem hodowlanym dostarczyć do OZHK/WZHK.

Zdrowie

Ogiery muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

 1. szczepienia bazowe:
  • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
  • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia
 2. szczepienie przypominające:
  • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu);
  • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację.

W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwu tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nie przyjęciem ogiera do ZT.

Ogier bez oporów musi podawać wszystkie nogi.

W czasie kwalifikacji ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Kierownik Zakładu ma prawo do 7 dnia po kwalifikacji wycofać ogiera z treningu, gdy jego zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony właściciel (pisemnie) oraz PZHK (pisemnie).

Powtórny trening

Ogier, który:

 • zostanie wycofany z ZT z powodu kontuzji,
 • zostanie wycofany przez właściciela przed końcem treningu,
 • nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),
 • zda próbę dzielności, ale z wynikiem niewystarczającym do wpisu do księgi,

może przystąpić do treningu w roku następnym, jeżeli spełnia wymagania dotyczące wieku. W takim wypadku właściciel ogiera jest zobowiązany pokryć całkowite koszty ponownego treningu. Wynik końcowy próby dzielności ogiera po drugim stacjonarnym treningu jest obniżany o 10 % i jest wynikiem ostatecznym (nawet jeśli jest gorszy od wyniku uzyskanego po pierwszym stacjonarnym treningu).

Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn, zaakceptowanych przez PZHK, wycofa przed końcem treningu ogiera, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu.

Porażenie krtani

Do księgi koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia szlachetnego półkrwi i śląskiej nie mogą być wpisane konie, u których stwierdzono jakikolwiek stopień porażenia krtani. Gdy właściciel ogiera nie zgadza się poddać ogiera podejrzanego o porażenie krtani badaniu endoskopowemu, podczas kwalifikacji lub treningu, ogier taki zostanie wyłączony z kwalifikacji lub z treningu. Informacja o podejrzeniu porażenia krtani u ogiera i terminie badania musi jak najszybciej w formie pisemnej zostać przekazana właścicielowi przez kierownika ZT lub inną upoważnioną osobę. Biuro PZHK musi być poinformowane o zaistniałym fakcie w formie pisemnej.

Podczas treningu ogier nie ma prawa opuścić ZT w celu uczestniczenia w zawodach sportowych np. MPMK.

Kwalifikacje ogierów ras szlachetnych

Kwalifikacje do treningu wierzchowego – ZT Bogusławice i ZT Biały Bór

Do kwalifikacji można przedstawić ogiery rocznika 2006 oraz rocznika 2007.
Uwaga: Ogiery urodzone w IV kwartale 2007 zaliczamy do rocznika 2008.

Termin zgłoszeń

Przed oficjalną kwalifikacją do ZT ogiery muszą zostać ocenione i zbonitowane na terenie właściwego OZHK/ WZHK przez powołaną w tym celu Komisję (kwalifikacja wstępna).

Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2010 r. Kwalifikacje wstępne odbędą się w poszczególnych OZHK/WZHK w terminach wyznaczonych przez OZHK/WZHK. Ogiery zakwalifikowane wstępnie przez OZHK/WZHK, muszą zostać zgłoszone przez OZHK/WZHK do PZHK w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2010 r.

UWAGA!!
PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do ZT bezpośrednio od właścicieli, jak również po podanym terminie!!!

Terminy kwalifikacji

 • kwalifikacja ogierów ras: wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi oraz hodowli zagranicznej na 100-dniowy trening wierzchowy odbędzie się w dniach 15-16.06.2010 r. w ZT Biały Bór.
 • kwalifikacja ogierów rasy małopolskiej na 100-dniowy trening wierzchowy odbędzie się w dniach 17-18.06.2010 r. w ZT Bogusławice;

Opłaty

Opłata za kwalifikację ogiera do wierzchowego ZT w wysokości 200 zł musi wpłynąć na konto PZHK najpóźniej do dnia 10 maja 2010 r. Brak wpłaty spowoduje nieujęcie ogiera w katalogu i niedopuszczenie do kwalifikacji.

Wyniki badań

Wyniki badań potwierdzające obustronne pochodzenie ogiera, muszą dotrzeć do biura PZHK najpóźniej do dnia 10 maja 2010 r. Brak badań, bądź niezgodność pary rodzicielskiej spowoduje, że ogier nie zostanie ujęty w katalogu PZHK i nie będzie miał prawa przystąpić do kwalifikacji.

Program kwalifikacji

W dniach 15 czerwca w Białym Borze oraz 17 czerwca w Bogusławicach wszystkie ogiery muszą zostać dowiezione do miejsca kwalifikacji najpóźniej do godz. 9:00 (stajnie będą otwarte od godziny 18:00 dnia poprzedniego).

Biały Bór
15 czerwca
9:00 – 11:00 badanie weterynaryjne, pomiary
11:30 – 14:00 prezentacja pod siodłem
15:00 – 18:00 skoki luzem
18:30 przegląd w ręku na twardej nawierzchni
16 czerwca
8:00 – 12:00 prezentacja w ręku na trójkącie, ogłoszenie wyników

Bogusławice
17 czerwca
9:00 – 10:30 badanie weterynaryjne, pomiary
11:00 – 13:00 prezentacja pod siodłem
14:00 – 16:30 skoki luzem
17:00 przegląd w ręku na twardej nawierzchni
18 czerwca
8:00 – 10:30 prezentacja w ręku na trójkącie, ogłoszenie wyników

Dzień pierwszy

 1. Badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia (w tym sprawdzenie szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym) oraz zmierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary).
 2. Prezentacja ogierów pod siodłem w trzech podstawowych chodach
  W skład komisji sędziowskiej oceniającej ogiery wchodzi kierownik ZT i minimum jeden członek Komisji Kwalifikującej. Jeźdźcy prezentują ogiery w strojach treningowych zgodnych z przyjętymi zasadami PZJ.
  Ogiery prezentowane będą indywidualnie, na ujeżdżalni (min. wymiary 20 x 40 m), gdzie miejsce do tego wyznaczone, ograniczone jest szrankami. Ogier wprowadzany jest w szranki przez jeźdźca. Przy dosiadaniu ogiera dopuszczalna jest pomoc maksymalnie jednej osoby. Jeździec prezentuje ogiera w swobodnym stępie na długiej wodzy oraz w kłusie roboczym i anglezowanym na liniach prostych i kołach o średnicy 20 m. Prezentacja w galopie polega na poprawnym zagalopowaniu z lewej i prawej nogi, z przejściem do kłusa i zatrzymaniem. Komendy zlecające wykonanie kolejnych figur (np. wolta w prawo czy zmiana kierunku) ma prawo wydawać wyłącznie członek zespołu kwalifikującego.
  Na placu treningowym dozwolone jest przebywanie jeszcze jednego ogiera.
 3. Ocena skoków w korytarzu i ruchu luzem
  Ocena ruchu w stępie – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Po zakończeniu skoków luzem, koń winien być prowadzony „w ręku” po długiej ścianie ujeżdżalni. Oceniane są następujące elementy: energia, długość wykroku, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów.
  Ocena ruchu w kłusie – „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Oceniane są następujące elementy: energia, długość wykroku, regularność, praca zadu i zginanie kończyn, rozluźnienie.
  Ocena ruchu w galopie – „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Oceniane są następujące elementy: energia, regularność, lekkość przodu, zaangażowanie zadu, rozluźnienie, elastyczność stawów.
  Ocena skoków „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Przed próbą skoków ogier musi być rozprężony na hali. Może być puszczany w kombinację „z ręki”. Na każdej wysokości powinien wykonać 2-3 skoki (skok ze zrzutką, zatrzymaniem lub puknięciem powinien być powtórzony). Po udanym skoku wysokość i szerokość ostatniej przeszkody jest podnoszona o 10 cm, maksymalnie do wysokości 90/110 cm (szerokość 110 cm). W uzasadnionych przypadkach komisja może podjąć decyzję o dodaniu wskazówki w kombinacji.
  Oceniane są następujące elementy: rozwaga i sposób podejścia do przeszkody; ułożenie głowy i szyi; siła odbicia i szybkość oderwania przednich kończyn od podłoża; ułożenie głowy, szyi i kłody podczas skoku (baskil); umiejętność złożenia przednich kończyn i otworzenia zadu; równomierność prowadzenia przednich kończyn; dynamika skoku; elastyczność grzbietu; szybkość powrotu do równowagi po skoku.
  Wynik końcowy będzie obliczany w następujący sposób:

  CechaOcena komisjiMnożnikOcena ostateczna
  Skoki luzemMax. 10 pkt.1,3Max. 13 pkt.
  Ruch w stępieMax. 10 pkt.0,7Max. 7 pkt.
  Ruch w kłusieMax. 10 pkt.0,9Max. 9 pkt.
  Ruch w galopieMax. 10 pkt.1,1Max. 11 pkt.
  RazemMaksymalnie 40 pkt. Maksymalnie 40 pkt.

  Ogier hodowli polskiej może być zakwalifikowany do treningu, jeżeli uzyskał w ocenie skoków i ruchu „luzem” oraz stępa w ręku minimum 60% oceny maksymalnej, czyli 24 pkt. na 40.
  Ogier hodowli zagranicznej może być zakwalifikowany do treningu, jeżeli uzyskał w ocenie skoków i ruchu „luzem” oraz stępa w ręku minimum 70% oceny maksymalnej, czyli 28 pkt. na 40.

 4. Przegląd w ręku – w stępie i kłusie na twardej nawierzchni

Dzień drugi (dotyczy ogierów zakwalifikowanych w pierwszym dniu)

Ocena ogierów na płycie i prezentacja w ręku na trójkącie (w stępie i w kłusie)
Ogiery będą prezentowane indywidualnie i w stawkach po 5-6 sztuk, zgrupowanych wg ras i pochodzenia. Ogiery zarówno polskiej jak i zagranicznej hodowli, muszą zostać zbonitowane na minimum 78 pkt.

Terminy prób dzielności:

 • Biały Bór 21-22.09.2010 r. (godz. 9:00)
 • Bogusławice 23-24.09.2010 r. (godz. 9:00)

Kwalifikacja do treningu zaprzęgowego – ZT Gniezno

Do kwalifikacji można przedstawić ogiery rocznika 2006 oraz rocznika 2007.
Uwaga: Ogiery urodzone w IV kwartale 2007 zaliczamy do rocznika 2008.

Termin zgłoszeń

Właściciele ogierów ras szlachetnych powinni je zgłosić do właściwego OZHK/WZHK w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2010 r.

OZHK/WZHK zgłaszają wstępnie zakwalifikowane ogiery do PZHK w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2010 r.

UWAGA!!
PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do ZT bezpośrednio od właścicieli, jak również po podanym terminie!!!

Opłaty

Opłata za kwalifikację ogiera do zaprzęgowego ZT w wysokości 200 zł musi wpłynąć na konto PZHK najpóźniej do dnia 10 maja 2010 r. Brak wpłaty spowoduje nieujęcie ogiera w katalogu oraz niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji.

Wyniki badań

Wyniki badań potwierdzające obustronne pochodzenie ogiera, muszą dotrzeć do biura PZHK najpóźniej do dnia 10 maja 2010 r. Brak badań, bądź niezgodność pary rodzicielskiej spowoduje, że ogier nie zostanie ujęty w katalogu PZHK i nie będzie miał prawa przystąpić do kwalifikacji.

Program kwalifikacji

Termin kwalifikacji
14 czerwca 2010 r. (godz. 12:00)

 1. Badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia (w tym sprawdzenie szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym) oraz zmierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary).
 2. Ocena ogierów na płycie i prezentacja w ręku na trójkącie (w stępie i kłusie)
  Ogier prezentowany będzie indywidualnie, na płycie oraz w ruchu w ręku na trójkącie. Aby ogier został zakwalifikowany do treningu musi uzyskać bonitację minimum 78 pkt.
 3. Sprawdzenie stopnia przygotowania ogiera do pracy w zaprzęgu
  Ogier musi się dać zaprząc przez nie więcej niż 3 osoby. Ogier musi bez oporu cofnąć się między dyszelki. Podciąganie pojazdu jednokonnego w kierunku ogiera jest niedopuszczalne. Następnie musi ruszyć stępem, kłusem i zatrzymać się.
  Ocenie pracy w zaprzęgu poddawane są tylko te ogiery, których eksterier został pozytywnie oceniony przez Komisję.
 4. Przegląd w ręku – w stępie i kłusie, na twardej nawierzchni

Zarówno podczas prezentacji w ręku jak i kwalifikacji w zaprzęgu dopuszczone jest wędzidło grube, dwuczęściowe.

Termin próby dzielności

20 września 2010 r. (godz. 11:00)

Wpis do księgi ogierów po alternatywnych próbach użytkowości

Właściciele, za pośrednictwem OZHK/WZHK, zgłaszają do biura PZHK na miesiąc przed kwalifikacją lub próbą dzielności ogiery, które uzyskały minimum sportowe w MPMK lub innych alternatywnych próbach użytkowości, w celu bonitacji przez Komisję.

Ogiery te muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach i zostać przebadanie w kierunku porażenia krtani przez jednego z wyznaczonych przez PZHK lekarzy weterynarii.

Koszt zgłoszenia ogiera w celu zbonitowania wynosi 100 zł, płatne na konto PZHK na miesiąc przed kwalifikacją lub próbą dzielności.

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej do treningu zaprzęgowego – ZT Książ

Termin zgłoszeń

Ogiery należy zgłaszać do OZHK/WZHK do dnia 23 lipca 2010 r. OZHK/WZHK zgłaszają ogiery do PZHK w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2010 r. PZHK nie przyjmuje zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli, ani zgłoszeń po upływie podanego terminu.

Opłaty

Opłata za kwalifikację do ZT wynosi 200 zł. Należność należy wpłacić na konto PZHK do 23 lipca 2010 r. Brak wpłaty spowoduje nieujęcie ogiera w katalogu i niedopuszczenie do kwalifikacji.

Wyniki badań

Przed przystąpieniem do kwalifikacji ogier musi mieć potwierdzone pochodzenie na podstawie markerów genetycznych ogiera i jego rodziców. Do przeprowadzenia tych badań upoważnione są przez PZHK dwa laboratoria: w Poznaniu i w Chorzelowie. Ogiery muszą mieć potwierdzone pochodzenie do dnia 23 lipca 2010 r.
Uwaga: laboratoria od momentu uzyskania materiału genetycznego (próbek krwi) potrzebują 30 dni na wykonanie badania!

Termin kwalifikacji

25 sierpnia 2010 r., godzina 11.00.

Warunki kwalifikacji ogierów

„Program hodowli koni rasy śląskiej”

Wiek
Do treningu kwalifikowane są tylko ogiery 2-letnie, urodzone do 31 maja 2008 r. Ogiery urodzone po 1 czerwca zdają próbę dzielności w roku następnym bez obniżania wyniku. Ogiery starsze, które z różnych przyczyn, nie zdawały próby we właściwym terminie, mogą do niej przystąpić do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 5 lat.

Badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia (w tym sprawdzenie szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym) oraz zmierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary).

Prezentacja w ręku
Ogiery oceniane będą przez Komisję na płycie w pozycji „stój” oraz w ruchu (stęp, kłus) na trójkącie. Aby ogier został zakwalifikowany do treningu musi zostać zbonitowany na minimum 78 pkt.

Sprawdzenie stopnia przygotowania ogiera do pracy w zaprzęgu
Ogier musi dać zaprząc się do bryczki przez nie więcej niż 3 osoby, po czym ruszyć stępem, kłusem i zatrzymać się. Ogier bez oporu musi cofnąć się między dyszelki, podciąganie pojazdu jednokonnego w kierunku ogiera jest niedopuszczalne. Ocenie pracy w zaprzęgu poddawane są tylko te ogiery, których eksterier został pozytywnie oceniony przez Komisję.
Podczas prezentacji w ręku oraz kwalifikacji w zaprzęgu dopuszczone jest wędzidło grube, dwuczęściowe.
Ogier bez oporów musi podawać wszystkie nogi.
Sprawdzenia stopnia przygotowania ogiera dokonuje Kierownik Zakładu w obecności członka Komisji.

UWAGA!!
Ogier, który nie spełnia któregoś z w/w wymogów, nie będzie przyjęty do Zakładu Treningowego.

Termin próby dzielności

22-23 października 2010 r., godz. 9:00

Scroll to Top