Selekcja

Stacjonarny trening ogierów ras szlachetnych w 2010 r.

 

Terminy kwalifikacji i prób dzielności ogierów ZT 2010

Rodzaj pró­by ZT Data kwa­li­fi­ka­cji Data pró­by
Ogiery szla­chet­ne
(tre­ning zaprzę­go­wy)
ZT Gniezno 14 czerw­ca 20 wrze­śnia
Ogiery szla­chet­ne
(tre­ning wierz­cho­wy)
ZT Biały Bór 15 – 16 czerw­ca 21 – 22 wrze­śnia
Ogiery szla­chet­ne
(tre­ning wierz­cho­wy)
ZT Bogusławice 17 – 18 czerw­ca 23 – 24 wrze­śnia
Ogiery ślą­skie
(tre­ning zaprzę­go­wy)
ZT Książ 25 sierp­nia 22 – 23 paź­dzier­ni­ka

Informacje ogólne

Opłaty

Koszt 100-dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go wyno­si 4.400 zł, 100-dniowego tre­nin­gu zaprzę­go­we­go 4.300 zł, a 60-dniowego tre­nin­gu zaprzę­go­we­go 2.580 zł W przy­pad­ku zaak­cep­to­wa­nia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zło­żo­ne­go przez PZHK pro­gra­mu doto­wa­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej ogie­rów pod­da­wa­nych 100-dniowemu tre­nin­go­wi, będzie moż­li­wość dofi­nan­so­wa­nia przez PZHK do 70% kosz­tów takie­go tre­nin­gu.

Właściciele ogie­rów zobli­go­wa­ni są do uisz­cze­nia, naj­póź­niej mie­siąc przed ter­mi­nem kwa­li­fi­ka­cji, opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na kon­to PZHK
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
w wyso­ko­ści 200 zł za każ­de­go ogie­ra zgło­szo­ne­go do ZT. Na prze­le­wie nale­ży nanieść adno­ta­cję „Zgłoszenie ogie­ra do ZT”. Ogiery, za któ­re nie zosta­nie uisz­czo­na opła­ta, nie zosta­ną uję­te w kata­lo­gu i dopusz­czo­ne do kwa­li­fi­ka­cji.

Zgłoszenia

W zgło­sze­niu ogie­ra do OZHK/ WZHK nale­ży podać jego nazwę i numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny (z pasz­por­tu), dane wła­ści­cie­la (imię, nazwi­sko, NIP, adres, numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go) z adno­ta­cją, że jest to zgło­sze­nie ogie­ra do ZT. Dane te będą nie­zbęd­ne w związ­ku z pod­pi­sy­wa­niem przez PZHK umo­wy z wła­ści­cie­la­mi ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu.

Badania markerów genetycznych

Zgłoszone do OZHK/ WZHK ogie­ry MUSZĄ mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach. Pochodzenie potwier­dza się na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych ogie­ra i jego rodzi­ców. PZHK upo­waż­nił do wyko­ny­wa­nia badań dwa labo­ra­to­ria: w Poznaniu i Chorzelowie.

Brak badań lub nie­zgod­ność pary rodzi­ciel­skiej spo­wo­du­je, że ogier nie zosta­nie uję­ty w kata­lo­gu PZHK i nie ma pra­wa przy­stą­pić do kwa­li­fi­ka­cji.

UWAGA: Laboratorium od momen­tu uzy­ska­nia mate­ria­łu gene­tycz­ne­go (pró­bek krwi) potrze­bu­je 30 dni na wyko­na­nie bada­nia.

Ogiery hodowli zagranicznej

Ogiery zagra­nicz­ne muszą zostać zgło­szo­ne do wła­ści­we­go OZHK/WZHK oraz wpi­sa­ne do bazy PZHK. Należy pamię­tać, iż w pasz­por­cie zagra­nicz­nym ogie­ra winien być wpi­sa­ny pol­ski wła­ści­ciel, a doko­nać tego winien zwią­zek rodzi­my (czy­li zagra­nicz­ny), któ­ry wydał pasz­port.

Aby ogier hodow­li zagra­nicz­nej został zare­je­stro­wa­ny w pol­skiej bazie pra­cow­nik odpo­wied­nie­go OZHK/WZHK musi ziden­ty­fi­ko­wać konia, m. in. poprzez porów­na­nie z opi­sem gra­ficz­nym w jego pasz­por­cie. Pracownik OZHK/WZHK wyko­nu­je kse­ro­ko­pię stron z pasz­por­tu: z datą uro­dze­nia i nazwą, oraz z rodo­wo­dem i opi­sem. Jeżeli doku­men­ty konia nie zosta­ły wysta­wio­ne w języ­ku angiel­skim, fran­cu­skim lub nie­miec­kim, wła­ści­ciel jest zobo­wią­za­ny prze­tłu­ma­czyć je u tłu­ma­cza przy­się­głe­go i tłu­ma­cze­nie to wraz z ory­gi­nal­nym doku­men­tem hodow­la­nym dostar­czyć do OZHK/WZHK.

Zdrowie

Ogiery muszą posia­dać świa­dec­two zdro­wia wysta­wio­ne przez leka­rza wete­ry­na­rii oraz pasz­port konia z wpi­sa­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw­ko gry­pie. Brak szcze­pień bądź jakie­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści w sche­ma­cie szcze­pień spo­wo­du­ją nie­do­pusz­cze­nie ogie­ra do kwa­li­fi­ka­cji. Obowiązuje nastę­pu­ją­cy sche­mat szcze­pień:

 1. szcze­pie­nia bazo­we:
  • pierw­sze szcze­pie­nie – w dniu roz­po­czę­cia szcze­pień
  • dru­gie szcze­pie­nie – nie wcze­śniej niż 21. dnia i nie póź­niej niż 92. dnia od pierw­sze­go szcze­pie­nia
 2. szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce:
  • co 6 mie­się­cy od ostat­nie­go szcze­pie­nia (dopusz­czal­ny jest 21-dniowy okres prze­kro­cze­nia ter­mi­nu);
  • żad­ne szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce nie może się odbyć póź­niej niż 7 dni przed przy­by­ciem na kwa­li­fi­ka­cję.

W przy­pad­ku wszel­kie­go rodza­ju zmian skór­nych, wła­ści­ciel zobli­go­wa­ny jest przed­sta­wić wynik bada­nia labo­ra­to­ryj­ne­go z okre­su nie wcze­śniej niż dwu tygo­dni przed kwa­li­fi­ka­cją. Brak wyni­ków badań skut­ko­wać będzie nie przy­ję­ciem ogie­ra do ZT.

Ogier bez opo­rów musi poda­wać wszyst­kie nogi.

W cza­sie kwa­li­fi­ka­cji ogier nie może być pod wpły­wem środ­ków pobu­dza­ją­cych ani uspo­ka­ja­ją­cych (doping). Kierownik Zakładu ma pra­wo do 7 dnia po kwa­li­fi­ka­cji wyco­fać ogie­ra z tre­nin­gu, gdy jego zacho­wa­nie odbie­ga od nor­my. O tym fak­cie musi być powia­do­mio­ny wła­ści­ciel (pisem­nie) oraz PZHK (pisem­nie).

Powtórny trening

Ogier, któ­ry:

 • zosta­nie wyco­fa­ny z ZT z powo­du kon­tu­zji,
 • zosta­nie wyco­fa­ny przez wła­ści­cie­la przed koń­cem tre­nin­gu,
 • nie zda pró­by dziel­no­ści (oce­na nie­do­sta­tecz­na),
 • zda pró­bę dziel­no­ści, ale z wyni­kiem nie­wy­star­cza­ją­cym do wpi­su do księ­gi,

może przy­stą­pić do tre­nin­gu w roku następ­nym, jeże­li speł­nia wyma­ga­nia doty­czą­ce wie­ku. W takim wypad­ku wła­ści­ciel ogie­ra jest zobo­wią­za­ny pokryć cał­ko­wi­te kosz­ty ponow­ne­go tre­nin­gu. Wynik koń­co­wy pró­by dziel­no­ści ogie­ra po dru­gim sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu jest obni­ża­ny o 10 % i jest wyni­kiem osta­tecz­nym (nawet jeśli jest gor­szy od wyni­ku uzy­ska­ne­go po pierw­szym sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu).

Właściciel, któ­ry bez uza­sad­nio­nych przy­czyn, zaak­cep­to­wa­nych przez PZHK, wyco­fa przed koń­cem tre­nin­gu ogie­ra, jest zobo­wią­za­ny opła­cić całość kosz­tów tre­nin­gu.

Porażenie krtani

Do księ­gi koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi i ślą­skiej nie mogą być wpi­sa­ne konie, u któ­rych stwier­dzo­no jaki­kol­wiek sto­pień pora­że­nia krta­ni. Gdy wła­ści­ciel ogie­ra nie zga­dza się pod­dać ogie­ra podej­rza­ne­go o pora­że­nie krta­ni bada­niu endo­sko­po­we­mu, pod­czas kwa­li­fi­ka­cji lub tre­nin­gu, ogier taki zosta­nie wyłą­czo­ny z kwa­li­fi­ka­cji lub z tre­nin­gu. Informacja o podej­rze­niu pora­że­nia krta­ni u ogie­ra i ter­mi­nie bada­nia musi jak naj­szyb­ciej w for­mie pisem­nej zostać prze­ka­za­na wła­ści­cie­lo­wi przez kie­row­ni­ka ZT lub inną upo­waż­nio­ną oso­bę. Biuro PZHK musi być poin­for­mo­wa­ne o zaist­nia­łym fak­cie w for­mie pisem­nej.

Podczas tre­nin­gu ogier nie ma pra­wa opu­ścić ZT w celu uczest­ni­cze­nia w zawo­dach spor­to­wych np. MPMK.

Kwalifikacje ogierów ras szlachetnych

Kwalifikacje do treningu wierzchowego – ZT Bogusławice i ZT Biały Bór

Do kwa­li­fi­ka­cji moż­na przed­sta­wić ogie­ry rocz­ni­ka 2006 oraz rocz­ni­ka 2007.
Uwaga: Ogiery uro­dzo­ne w IV kwar­ta­le 2007 zali­cza­my do rocz­ni­ka 2008.

Termin zgłoszeń

Przed ofi­cjal­ną kwa­li­fi­ka­cją do ZT ogie­ry muszą zostać oce­nio­ne i zbo­ni­to­wa­ne na tere­nie wła­ści­we­go OZHK/ WZHK przez powo­ła­ną w tym celu Komisję (kwa­li­fi­ka­cja wstęp­na).

Właściciele ogie­rów powin­ni zgło­sić je do wła­ści­we­go OZHK/WZHK, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 31 mar­ca 2010 r. Kwalifikacje wstęp­ne odbę­dą się w poszcze­gól­nych OZHK/WZHK w ter­mi­nach wyzna­czo­nych przez OZHK/WZHK. Ogiery zakwa­li­fi­ko­wa­ne wstęp­nie przez OZHK/WZHK, muszą zostać zgło­szo­ne przez OZHK/WZHK do PZHK w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 4 maja 2010 r.

UWAGA!!
PZHK nie będzie przyj­mo­wał zgło­szeń ogie­rów do ZT bez­po­śred­nio od wła­ści­cie­li, jak rów­nież po poda­nym ter­mi­nie!!!

Terminy kwalifikacji

 • kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras: wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi oraz hodow­li zagra­nicz­nej na 100-dniowy tre­ning wierz­cho­wy odbę­dzie się w dniach 15 – 16.06.2010 r. w ZT Biały Bór.
 • kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów rasy mało­pol­skiej na 100-dniowy tre­ning wierz­cho­wy odbę­dzie się w dniach 17 – 18.06.2010 r. w ZT Bogusławice;

Opłaty

Opłata za kwa­li­fi­ka­cję ogie­ra do wierz­cho­we­go ZT w wyso­ko­ści 200 zł musi wpły­nąć na kon­to PZHK naj­póź­niej do dnia 10 maja 2010 r. Brak wpła­ty spo­wo­du­je nie­uję­cie ogie­ra w kata­lo­gu i nie­do­pusz­cze­nie do kwa­li­fi­ka­cji.

Wyniki badań

Wyniki badań potwier­dza­ją­ce obu­stron­ne pocho­dze­nie ogie­ra, muszą dotrzeć do biu­ra PZHK naj­póź­niej do dnia 10 maja 2010 r. Brak badań, bądź nie­zgod­ność pary rodzi­ciel­skiej spo­wo­du­je, że ogier nie zosta­nie uję­ty w kata­lo­gu PZHK i nie będzie miał pra­wa przy­stą­pić do kwa­li­fi­ka­cji.

Program kwalifikacji

W dniach 15 czerw­ca w Białym Borze oraz 17 czerw­ca w Bogusławicach wszyst­kie ogie­ry muszą zostać dowie­zio­ne do miej­sca kwa­li­fi­ka­cji naj­póź­niej do godz. 9:00 (staj­nie będą otwar­te od godzi­ny 18:00 dnia poprzed­nie­go).

Biały Bór
15 czerw­ca
9:00 – 11:00 bada­nie wete­ry­na­ryj­ne, pomia­ry
11:30 – 14:00 pre­zen­ta­cja pod sio­dłem
15:00 – 18:00 sko­ki luzem
18:30 prze­gląd w ręku na twar­dej nawierzch­ni
16 czerw­ca
8:00 – 12:00 pre­zen­ta­cja w ręku na trój­ką­cie, ogło­sze­nie wyni­ków

Bogusławice
17 czerw­ca
9:00 – 10:30 bada­nie wete­ry­na­ryj­ne, pomia­ry
11:00 – 13:00 pre­zen­ta­cja pod sio­dłem
14:00 – 16:30 sko­ki luzem
17:00 prze­gląd w ręku na twar­dej nawierzch­ni
18 czerw­ca
8:00 – 10:30 pre­zen­ta­cja w ręku na trój­ką­cie, ogło­sze­nie wyni­ków

Dzień pierw­szy

 1. Badanie wete­ry­na­ryj­ne ogól­ne­go sta­nu zdro­wia (w tym spraw­dze­nie szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie w pasz­por­cie hodow­la­nym) oraz zmie­rze­nie ogie­ra (trzy pod­sta­wo­we wymia­ry).
 2. Prezentacja ogie­rów pod sio­dłem w trzech pod­sta­wo­wych cho­dach
  W skład komi­sji sędziow­skiej oce­nia­ją­cej ogie­ry wcho­dzi kie­row­nik ZT i mini­mum jeden czło­nek Komisji Kwalifikującej. Jeźdźcy pre­zen­tu­ją ogie­ry w stro­jach tre­nin­go­wych zgod­nych z przy­ję­ty­mi zasa­da­mi PZJ.
  Ogiery pre­zen­to­wa­ne będą indy­wi­du­al­nie, na ujeż­dżal­ni (min. wymia­ry 20 x 40 m), gdzie miej­sce do tego wyzna­czo­ne, ogra­ni­czo­ne jest szran­ka­mi. Ogier wpro­wa­dza­ny jest w szran­ki przez jeźdź­ca. Przy dosia­da­niu ogie­ra dopusz­czal­na jest pomoc mak­sy­mal­nie jed­nej oso­by. Jeździec pre­zen­tu­je ogie­ra w swo­bod­nym stę­pie na dłu­giej wodzy oraz w kłu­sie robo­czym i angle­zo­wa­nym na liniach pro­stych i kołach o śred­ni­cy 20 m. Prezentacja w galo­pie pole­ga na popraw­nym zaga­lo­po­wa­niu z lewej i pra­wej nogi, z przej­ściem do kłu­sa i zatrzy­ma­niem. Komendy zle­ca­ją­ce wyko­na­nie kolej­nych figur (np. wol­ta w pra­wo czy zmia­na kie­run­ku) ma pra­wo wyda­wać wyłącz­nie czło­nek zespo­łu kwa­li­fi­ku­ją­ce­go.
  Na pla­cu tre­nin­go­wym dozwo­lo­ne jest prze­by­wa­nie jesz­cze jed­ne­go ogie­ra.
 3. Ocena sko­ków w kory­ta­rzu i ruchu luzem
  Ocena ruchu w stę­pie – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Po zakoń­cze­niu sko­ków luzem, koń winien być pro­wa­dzo­ny „w ręku” po dłu­giej ścia­nie ujeż­dżal­ni. Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: ener­gia, dłu­gość wykro­ku, regu­lar­ność, roz­luź­nie­nie, ela­stycz­ność sta­wów.
  Ocena ruchu w kłu­sie – „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: ener­gia, dłu­gość wykro­ku, regu­lar­ność, pra­ca zadu i zgi­na­nie koń­czyn, roz­luź­nie­nie.
  Ocena ruchu w galo­pie – „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: ener­gia, regu­lar­ność, lek­kość przo­du, zaan­ga­żo­wa­nie zadu, roz­luź­nie­nie, ela­stycz­ność sta­wów.
  Ocena sko­ków „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Przed pró­bą sko­ków ogier musi być roz­prę­żo­ny na hali. Może być pusz­cza­ny w kom­bi­na­cję „z ręki”. Na każ­dej wyso­ko­ści powi­nien wyko­nać 2 – 3 sko­ki (skok ze zrzut­ką, zatrzy­ma­niem lub puk­nię­ciem powi­nien być powtó­rzo­ny). Po uda­nym sko­ku wyso­kość i sze­ro­kość ostat­niej prze­szko­dy jest pod­no­szo­na o 10 cm, mak­sy­mal­nie do wyso­ko­ści 90/110 cm (sze­ro­kość 110 cm). W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach komi­sja może pod­jąć decy­zję o doda­niu wska­zów­ki w kom­bi­na­cji.
  Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: roz­wa­ga i spo­sób podej­ścia do prze­szko­dy; uło­że­nie gło­wy i szyi; siła odbi­cia i szyb­kość ode­rwa­nia przed­nich koń­czyn od pod­ło­ża; uło­że­nie gło­wy, szyi i kło­dy pod­czas sko­ku (baskil); umie­jęt­ność zło­że­nia przed­nich koń­czyn i otwo­rze­nia zadu; rów­no­mier­ność pro­wa­dze­nia przed­nich koń­czyn; dyna­mi­ka sko­ku; ela­stycz­ność grzbie­tu; szyb­kość powro­tu do rów­no­wa­gi po sko­ku.
  Wynik koń­co­wy będzie obli­cza­ny w nastę­pu­ją­cy spo­sób:
  Cecha Ocena komi­sji Mnożnik Ocena osta­tecz­na
  Skoki luzem Max. 10 pkt. 1,3 Max. 13 pkt.
  Ruch w stę­pie Max. 10 pkt. 0,7 Max. 7 pkt.
  Ruch w kłu­sie Max. 10 pkt. 0,9 Max. 9 pkt.
  Ruch w galo­pie Max. 10 pkt. 1,1 Max. 11 pkt.
  Razem Maksymalnie 40 pkt.   Maksymalnie 40 pkt.

  Ogier hodow­li pol­skiej może być zakwa­li­fi­ko­wa­ny do tre­nin­gu, jeże­li uzy­skał w oce­nie sko­ków i ruchu „luzem” oraz stę­pa w ręku mini­mum 60% oce­ny mak­sy­mal­nej, czy­li 24 pkt. na 40.
  Ogier hodow­li zagra­nicz­nej może być zakwa­li­fi­ko­wa­ny do tre­nin­gu, jeże­li uzy­skał w oce­nie sko­ków i ruchu „luzem” oraz stę­pa w ręku mini­mum 70% oce­ny mak­sy­mal­nej, czy­li 28 pkt. na 40.

 4. Przegląd w ręku – w stę­pie i kłu­sie na twar­dej nawierzch­ni

Dzień dru­gi (doty­czy ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych w pierw­szym dniu)

Ocena ogie­rów na pły­cie i pre­zen­ta­cja w ręku na trój­ką­cie (w stę­pie i w kłu­sie)
Ogiery będą pre­zen­to­wa­ne indy­wi­du­al­nie i w staw­kach po 5 – 6 sztuk, zgru­po­wa­nych wg ras i pocho­dze­nia. Ogiery zarów­no pol­skiej jak i zagra­nicz­nej hodow­li, muszą zostać zbo­ni­to­wa­ne na mini­mum 78 pkt.

Terminy prób dzielności:

 • Biały Bór 21 – 22.09.2010 r. (godz. 9:00)
 • Bogusławice 23 – 24.09.2010 r. (godz. 9:00)

Kwalifikacja do treningu zaprzęgowego – ZT Gniezno

Do kwa­li­fi­ka­cji moż­na przed­sta­wić ogie­ry rocz­ni­ka 2006 oraz rocz­ni­ka 2007.
Uwaga: Ogiery uro­dzo­ne w IV kwar­ta­le 2007 zali­cza­my do rocz­ni­ka 2008.

Termin zgłoszeń

Właściciele ogie­rów ras szla­chet­nych powin­ni je zgło­sić do wła­ści­we­go OZHK/WZHK w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 31 mar­ca 2010 r.

OZHK/WZHK zgła­sza­ją wstęp­nie zakwa­li­fi­ko­wa­ne ogie­ry do PZHK w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 10 maja 2010 r.

UWAGA!!
PZHK nie będzie przyj­mo­wał zgło­szeń ogie­rów do ZT bez­po­śred­nio od wła­ści­cie­li, jak rów­nież po poda­nym ter­mi­nie!!!

Opłaty

Opłata za kwa­li­fi­ka­cję ogie­ra do zaprzę­go­we­go ZT w wyso­ko­ści 200 zł musi wpły­nąć na kon­to PZHK naj­póź­niej do dnia 10 maja 2010 r. Brak wpła­ty spo­wo­du­je nie­uję­cie ogie­ra w kata­lo­gu oraz nie­do­pusz­cze­nie ogie­ra do kwa­li­fi­ka­cji.

Wyniki badań

Wyniki badań potwier­dza­ją­ce obu­stron­ne pocho­dze­nie ogie­ra, muszą dotrzeć do biu­ra PZHK naj­póź­niej do dnia 10 maja 2010 r. Brak badań, bądź nie­zgod­ność pary rodzi­ciel­skiej spo­wo­du­je, że ogier nie zosta­nie uję­ty w kata­lo­gu PZHK i nie będzie miał pra­wa przy­stą­pić do kwa­li­fi­ka­cji.

Program kwalifikacji

Termin kwa­li­fi­ka­cji
14 czerw­ca 2010 r. (godz. 12:00)

 1. Badanie wete­ry­na­ryj­ne ogól­ne­go sta­nu zdro­wia (w tym spraw­dze­nie szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie w pasz­por­cie hodow­la­nym) oraz zmie­rze­nie ogie­ra (trzy pod­sta­wo­we wymia­ry).
 2. Ocena ogie­rów na pły­cie i pre­zen­ta­cja w ręku na trój­ką­cie (w stę­pie i kłu­sie)
  Ogier pre­zen­to­wa­ny będzie indy­wi­du­al­nie, na pły­cie oraz w ruchu w ręku na trój­ką­cie. Aby ogier został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do tre­nin­gu musi uzy­skać boni­ta­cję mini­mum 78 pkt.
 3. Sprawdzenie stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra do pra­cy w zaprzę­gu
  Ogier musi się dać zaprząc przez nie wię­cej niż 3 oso­by. Ogier musi bez opo­ru cof­nąć się mię­dzy dyszel­ki. Podciąganie pojaz­du jed­no­kon­ne­go w kie­run­ku ogie­ra jest nie­do­pusz­czal­ne. Następnie musi ruszyć stę­pem, kłu­sem i zatrzy­mać się.
  Ocenie pra­cy w zaprzę­gu pod­da­wa­ne są tyl­ko te ogie­ry, któ­rych eks­te­rier został pozy­tyw­nie oce­nio­ny przez Komisję.
 4. Przegląd w ręku – w stę­pie i kłu­sie, na twar­dej nawierzch­ni

Zarówno pod­czas pre­zen­ta­cji w ręku jak i kwa­li­fi­ka­cji w zaprzę­gu dopusz­czo­ne jest wędzi­dło gru­be, dwu­czę­ścio­we.

Termin próby dzielności

20 wrze­śnia 2010 r. (godz. 11:00)

Wpis do księgi ogierów po alternatywnych próbach użytkowości

Właściciele, za pośred­nic­twem OZHK/WZHK, zgła­sza­ją do biu­ra PZHK na mie­siąc przed kwa­li­fi­ka­cją lub pró­bą dziel­no­ści ogie­ry, któ­re uzy­ska­ły mini­mum spor­to­we w MPMK lub innych alter­na­tyw­nych pró­bach użyt­ko­wo­ści, w celu boni­ta­cji przez Komisję.

Ogiery te muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach i zostać prze­ba­da­nie w kie­run­ku pora­że­nia krta­ni przez jed­ne­go z wyzna­czo­nych przez PZHK leka­rzy wete­ry­na­rii.

Koszt zgło­sze­nia ogie­ra w celu zbo­ni­to­wa­nia wyno­si 100 zł, płat­ne na kon­to PZHK na mie­siąc przed kwa­li­fi­ka­cją lub pró­bą dziel­no­ści.

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej do treningu zaprzęgowego – ZT Książ

Termin zgłoszeń

Ogiery nale­ży zgła­szać do OZHK/WZHK do dnia 23 lip­ca 2010 r. OZHK/WZHK zgła­sza­ją ogie­ry do PZHK w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 27 lip­ca 2010 r. PZHK nie przyj­mu­je zgło­szeń bez­po­śred­nio od wła­ści­cie­li, ani zgło­szeń po upły­wie poda­ne­go ter­mi­nu.

Opłaty

Opłata za kwa­li­fi­ka­cję do ZT wyno­si 200 zł. Należność nale­ży wpła­cić na kon­to PZHK do 23 lip­ca 2010 r. Brak wpła­ty spo­wo­du­je nie­uję­cie ogie­ra w kata­lo­gu i nie­do­pusz­cze­nie do kwa­li­fi­ka­cji.

Wyniki badań

Przed przy­stą­pie­niem do kwa­li­fi­ka­cji ogier musi mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie na pod­sta­wie mar­ke­rów gene­tycz­nych ogie­ra i jego rodzi­ców. Do prze­pro­wa­dze­nia tych badań upo­waż­nio­ne są przez PZHK dwa labo­ra­to­ria: w Poznaniu i w Chorzelowie. Ogiery muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie do dnia 23 lip­ca 2010 r.
Uwaga: labo­ra­to­ria od momen­tu uzy­ska­nia mate­ria­łu gene­tycz­ne­go (pró­bek krwi) potrze­bu­ją 30 dni na wyko­na­nie bada­nia!

Termin kwalifikacji

25 sierp­nia 2010 r., godzi­na 11.00.

Warunki kwalifikacji ogierów

„Program hodow­li koni rasy ślą­skiej”

Wiek
Do tre­nin­gu kwa­li­fi­ko­wa­ne są tyl­ko ogie­ry 2‑letnie, uro­dzo­ne do 31 maja 2008 r. Ogiery uro­dzo­ne po 1 czerw­ca zda­ją pró­bę dziel­no­ści w roku następ­nym bez obni­ża­nia wyni­ku. Ogiery star­sze, któ­re z róż­nych przy­czyn, nie zda­wa­ły pró­by we wła­ści­wym ter­mi­nie, mogą do niej przy­stą­pić do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym koń­czą 5 lat.

Badanie wete­ry­na­ryj­ne ogól­ne­go sta­nu zdro­wia (w tym spraw­dze­nie szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie w pasz­por­cie hodow­la­nym) oraz zmie­rze­nie ogie­ra (trzy pod­sta­wo­we wymia­ry).

Prezentacja w ręku
Ogiery oce­nia­ne będą przez Komisję na pły­cie w pozy­cji „stój” oraz w ruchu (stęp, kłus) na trój­ką­cie. Aby ogier został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do tre­nin­gu musi zostać zbo­ni­to­wa­ny na mini­mum 78 pkt.

Sprawdzenie stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra do pra­cy w zaprzę­gu
Ogier musi dać zaprząc się do brycz­ki przez nie wię­cej niż 3 oso­by, po czym ruszyć stę­pem, kłu­sem i zatrzy­mać się. Ogier bez opo­ru musi cof­nąć się mię­dzy dyszel­ki, pod­cią­ga­nie pojaz­du jed­no­kon­ne­go w kie­run­ku ogie­ra jest nie­do­pusz­czal­ne. Ocenie pra­cy w zaprzę­gu pod­da­wa­ne są tyl­ko te ogie­ry, któ­rych eks­te­rier został pozy­tyw­nie oce­nio­ny przez Komisję.
Podczas pre­zen­ta­cji w ręku oraz kwa­li­fi­ka­cji w zaprzę­gu dopusz­czo­ne jest wędzi­dło gru­be, dwu­czę­ścio­we.
Ogier bez opo­rów musi poda­wać wszyst­kie nogi.
Sprawdzenia stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra doko­nu­je Kierownik Zakładu w obec­no­ści człon­ka Komisji.

UWAGA!!
Ogier, któ­ry nie speł­nia któ­re­goś z w/w wymo­gów, nie będzie przy­ję­ty do Zakładu Treningowego.

Termin próby dzielności

22 – 23 paź­dzier­ni­ka 2010 r., godz. 9:00

Hodowca i Jeździec