Selekcja

Stacjonarny trening ogierów ras szlachetnych w 2012 r.

 

Terminy kwalifikacji i prób dzielności w 2012 r.

Rodzaj próby ZT Data kwalifikacji Data próby
Ogiery szlachetne – m, wlkp, sp i import.
(trening wierzchowy)
ZT Bogusławice 18-19 czerwca 26-27 września
Ogiery szlachetne
(trening zaprzęgowy)
ZT Gniezno 20 czerwca 28 września
Ogiery śląskie
(trening zaprzęgowy)
ZT Książ 14 sierpnia 12-13 października

Informacje ogólne

Opłaty

KOSZT (brutto):

 • 100-dniowego treningu wierzchowego wynosi 5.300 zł
 • 100-dniowego treningu zaprzęgowego (ZT Gniezno) 5.000 zł
 • 60-dniowego treningu zaprzęgowego (ZT Książ) 2.700 zł

W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej ogierów poddawanych 100-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK do 70% kosztów takiego treningu.

Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej na miesiąc przed terminem kwalifikacji opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
w wysokości 200 zł za każdego ogiera zgłoszonego do ZT. Na przelewie należy nanieść adnotację “Zgłoszenie ogiera do ZT”. Ogiery, za które nie zostanie uiszczona opłata, nie zostaną ujęte w katalogu i dopuszczone do kwalifikacji. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) kwota 200 złotych nie będzie zwracana.

Zgłoszenia

W zgłoszeniu ogiera do OZHK/WZHK należy podać jego nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu), dane właściciela (imię, nazwisko/nazwę, NIP, PESEL/REGON, serię i numer dowodu osobistego właściciela adres, numer telefonu kontaktowego) z adnotacją, że jest to zgłoszenie ogiera do ZT. Dane te będą niezbędne w związku z podpisywaniem przez PZHK umowy z właścicielami ogierów zakwalifikowanych do treningu.

Badania markerów genetycznych

Zgłoszone do OZHK/WZHK ogiery MUSZĄ mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. Pochodzenie potwierdza się na podstawie badań markerów genetycznych ogiera i jego rodziców. PZHK upoważnił do wykonywania badań dwa laboratoria: w Poznaniu i Chorzelowie.

Brak badań lub niezgodność pary rodzicielskiej spowoduje, że ogier nie zostanie ujęty w katalogu PZHK i nie ma prawa przystąpić do kwalifikacji.

UWAGA: Laboratorium od momentu uzyskania materiału genetycznego (próbek krwi) potrzebuje 30 dni na wykonanie badania.

Ogiery hodowli zagranicznej

Ogiery zagraniczne (z właściwych ksiąg stadnych – patrz strona pzhk.pl) muszą zostać zgłoszone do właściwego OZHK/WZHK oraz wpisane do bazy PZHK. Należy pamiętać, iż w paszporcie zagranicznym ogiera winien być wpisany polski właściciel, a dokonać tego winien związek rodzimy (czyli zagraniczny), który wydał paszport.

W celu zarejestrowania ogiera hodowli zagranicznej w polskiej bazie pracownik odpowiedniego OZHK/WZHK musi zidentyfikować konia, m. in. poprzez porównanie z opisem graficznym w jego paszporcie. Pracownik OZHK/WZHK wykonuje kserokopię stron z paszportu: z datą urodzenia i nazwą, z rodowodem i opisem oraz ze stroną z wpisanym polskim właścicielem i nazwą pod jaką został zarejestrowany koń. Jeżeli dokumenty konia nie zostały wystawione w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, właściciel jest zobowiązany przetłumaczyć je u tłumacza przysięgłego i tłumaczenie to wraz z oryginalnym dokumentem hodowlanym dostarczyć do OZHK/WZHK.

Zdrowie

Ogiery muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

 1. szczepienia bazowe:
  • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
  • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia
 2. szczepienie przypominające:
  • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu);
  • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację.

W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwu tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nie przyjęciem ogiera do ZT.

Ogier bez oporów musi podawać wszystkie nogi.

W czasie kwalifikacji ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Kierownik Zakładu ma prawo do 14 dnia po kwalifikacji wycofać ogiera z treningu, gdy jego zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony właściciel (pisemnie) oraz PZHK (pisemnie).

Przybywające do ZT ogiery, mimo braku widocznych zmian skórnych, mogą być nosicielami np. grzybicy i pomimo przestrzegania zasad higieny przez organizatora treningu osobniki mniej odporne mogą się nabawić tej choroby i zostać czasowo wycofane z pracy, co odbije się na wyniku próby dzielności. Dlatego zalecamy, aby przybywające na kwalifikacje ogiery zostały uodpornione na tę chorobę za pomocą szczepienia przeciw grzybicy (podobna zasada obowiązuje np. w Niemczech).

Uwaga: na każdym etapie kwalifikacji i treningu wykluczone zostaną ogiery, u których stwierdzi się występowanie wad zwrotnych (łykawość, dychawica świszcząca, wartogłowienie, ślepota miesięczna) oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowa budowa szczęki – zgryz karpiowaty lub zgryz szczupaczy, jedno- lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani).

Powtórny trening:

Ogier, który:

 • zostanie wycofany z ZT z powodu kontuzji,
 • zostanie wycofany przez właściciela przed końcem treningu,
 • nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),
 • zda próbę dzielności, ale z wynikiem niewystarczającym do wpisu do księgi,

może przystąpić do ponownego treningu i próby w roku następnym, ale jedynie w ZT o tym samym profilu w jakim był poddawany treningowi pierwotnie, pod warunkiem, że spełnia wymagania dotyczące wieku. W takim wypadku właściciel ogiera jest zobowiązany pokryć całkowite koszty ponownego treningu. Wynik końcowy próby dzielności ogiera po drugim stacjonarnym treningu jest obniżany o 10% i jest wynikiem ostatecznym (nawet, jeśli jest gorszy od wyniku uzyskanego po pierwszym stacjonarnym treningu).

Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn, zaakceptowanych przez PZHK, wycofa przed końcem treningu ogiera, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu.

Porażenie krtani

Do księgi koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia szlachetnego półkrwi i śląskiej nie mogą być wpisane konie, u których stwierdzono jakikolwiek stopień porażenia krtani. Gdy właściciel ogiera nie zgadza się poddać ogiera podejrzanego o porażenie krtani badaniu endoskopowemu, podczas kwalifikacji lub treningu, ogier taki zostanie wyłączony z kwalifikacji lub treningu. Informacja o podejrzeniu porażenia krtani u ogiera i terminie badania musi jak najszybciej w formie pisemnej zostać przekazana właścicielowi przez kierownika ZT lub inną upoważnioną osobę. Biuro PZHK musi być poinformowane o zaistniałym fakcie w formie pisemnej.

Podczas treningu ogier nie ma prawa opuścić ZT w celu uczestniczenia w zawodach sportowych np. MPMK.

Kwalifikacje ogierów ras szlachetnych

Kwalifikacja do treningu wierzchowego – ZT Bogusławice

Do kwalifikacji można przedstawić ogiery rocznika 2008 oraz rocznika 2009 urodzone do 30 września.
Uwaga: Ogiery urodzone w IV kwartale 2008 zaliczamy do rocznika 2009.

Termin zgłoszeń

Przed oficjalną kwalifikacją do ZT ogiery muszą zostać ocenione i zbonitowane na terenie właściwego OZHK/WZHK przez powołaną w tym celu Komisję (kwalifikacja wstępna).

Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2012 r. Kwalifikacje wstępne odbędą się w poszczególnych OZHK/WZHK w terminach wyznaczonych przez OZHK/WZHK.

Ogiery zakwalifikowane wstępnie przez OZHK/WZHK, muszą zostać zgłoszone przez OZHK/WZHK do PZHK w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2012 r. wraz z oceną bonitacyjną.

UWAGA!
PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do ZT bezpośrednio od właścicieli, jak również po podanym terminie!

Terminy kwalifikacji

Kwalifikacja ogierów ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, trakeńskiej urodzonych w Polsce oraz hodowli zagranicznej na 100-dniowy trening wierzchowy odbędzie się w dniach 18-19.06.2012 r. w ZT Bogusławice.

Opłata za kwalifikację ogiera do wierzchowego ZT w wysokości 200 zł musi wpłynąć na konto PZHK najpóźniej do dnia 18 maja 2012 r. Brak wpłaty spowoduje nieujęcie ogiera w katalogu i niedopuszczenie do kwalifikacji. PZHK nie zwraca wpisowego w przypadku wycofania ogiera z kwalifikacji.

Wyniki badań potwierdzające obustronne pochodzenie ogiera muszą dotrzeć do biura PZHK najpóźniej do dnia 18 maja 2012 r. Brak badań, bądź niezgodność pary rodzicielskiej spowoduje, że ogier nie zostanie ujęty w katalogu PZHK i nie będzie miał prawa przystąpić do kwalifikacji.

Program kwalifikacji

W dniu 17 czerwca w Bogusławicach wszystkie ogiery muszą zostać dowiezione do miejsca kwalifikacji najpóźniej do godz. 15:00
Bogusławice

17 czerwca
15:00 badanie weterynaryjne, pomiary
18 czerwca
8:00 – 11:00 prezentacja pod siodłem
11:30 skoki luzem
19 czerwca
8:00 – 10:00 przegląd w ręku na twardej nawierzchni
10:30 prezentacja w ręku na trójkącie, ogłoszenie wyników

Dzień pierwszy

 1. Badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia (oczy, jądra, zgryz, suchość ścięgien, a także sprawdzenie szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym – lekarz weterynarii) oraz mierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary – kierownik ZT).
 2. Prezentacja ogierów pod siodłem w trzech podstawowych chodach.
  Jeźdźcy prezentują ogiery w strojach treningowych zgodnych z przyjętymi zasadami PZJ.
  Ogiery prezentowane będą indywidualnie, na ujeżdżalni (min. wymiary 20 x 40 m), gdzie miejsce do tego wyznaczone ograniczone jest szrankami. Ogier wprowadzany jest w szranki przez jeźdźca. Przy dosiadaniu ogiera dopuszczalna jest pomoc maksymalnie jednej osoby. Jeździec prezentuje ogiera w swobodnym stępie na długiej wodzy oraz w kłusie roboczym i anglezowanym na liniach prostych i kołach o średnicy 20 m. Prezentacja w galopie polega na poprawnym zagalopowaniu z lewej i prawej nogi, z przejściem do kłusa i zatrzymaniem. Komendy zlecające wykonanie kolejnych figur (np. wolta w prawo czy zmiana kierunku) ma prawo wydawać wyłącznie członek zespołu kwalifikującego.
  Na placu treningowym dozwolone jest przebywanie jeszcze jednego ogiera.
 3. Ocena skoków w korytarzu i ruchu luzem.
  Ocena ruchu w stępie – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Po zakończeniu skoków luzem, koń winien być prowadzony „w ręku” po długiej ścianie ujeżdżalni. Oceniane są następujące elementy: energia, długość wykroku, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, praca grzbietu i szyi oraz zaangażowanie zadnich kończyn.
  Ocena ruchu w kłusie “luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Oceniane są następujące elementy: energia, długość wykroku, regularność, praca zadu i zginanie kończyn, rozluźnienie, praca grzbietu i szyi.
  Ocena ruchu w galopie “luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Oceniane są następujące elementy: energia, regularność, lekkość przodu, zaangażowanie zadu, rozluźnienie, elastyczność stawów, praca grzbietu i szyi.
  Ocena skoków “luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Przed próbą skoków ogier musi być rozprężony. Może być puszczany w kombinację “z ręki”. Na każdej wysokości powinien wykonać 2-3 skoki (skok ze zrzutką, zatrzymaniem lub puknięciem powinien być powtórzony). W uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o dodaniu wskazówki w kombinacji. Skoki w korytarzu odbywają się wg następującego schematu: 6 m od krótkiej ściany koperta ze wskazówką – 6,6 m stacjonata 70-80 cm – 7,1 m doublebarre (szer. 100 cm, wysokość maks. 110 cm. w dniu kwalifikacji i 125 cm. w dniu próby).
  Oceniane są następujące elementy: rozwaga i sposób podejścia do przeszkody; ułożenie głowy i szyi; siła odbicia i szybkość oderwania przednich kończyn od podłoża; ułożenie głowy, szyi i kłody podczas skoku (baskil); umiejętność złożenia przednich kończyn i otworzenia zadu; równomierność prowadzenia przednich kończyn; dynamika skoku; elastyczność grzbietu; szybkość powrotu do równowagi po skoku.
  Wynik końcowy będzie obliczany w następujący sposób:

  Cecha Ocena komisji
  Skoki luzem Max. 10 pkt.
  Ruch w stępie Max. 10 pkt.
  Ruch w kłusie Max. 10 pkt.
  Ruch w galopie Max. 10 pkt.
  Razem Maksymalnie 40 pkt.

  Ogier hodowli polskiej i zagranicznej może być zakwalifikowany do treningu, jeżeli uzyskał w ocenie skoków i ruchu “luzem” oraz stępa w ręku minimum 26 pkt. na 40.

Dzień drugi (dotyczy ogierów zakwalifikowanych w pierwszym dniu)

 1. Przegląd w ręku – w stępie i kłusie na twardej nawierzchni
 2. Ocena ogierów na płycie i prezentacja w ręku na trójkącie (w stępie i w kłusie)
  Ogiery będą prezentowane indywidualnie i w stawkach po 5-6 sztuk, zgrupowanych wg ras i pochodzenia. Ogiery zarówno polskiej jak i zagranicznej hodowli, muszą zostać zbonitowane na minimum 78 pkt.

Termin próby dzielności:

UWAGA!!! Informujemy, że zgodnie z planem podanym w komunikacie o kwalifikacjach do ZT, próba dzielności ogierów po 100 dniowym treningu w ZT Bogusławice rozpocznie się dnia 26 września (środa) o godzinie 10:00.

Kwalifikacja do treningu zaprzęgowego – ZT Gniezno

Do kwalifikacji można przedstawić ogiery rocznika 2008 oraz rocznika 2009 urodzone do 30 września.
Uwaga: Ogiery urodzone w IV kwartale 2008 zaliczamy do rocznika 2009.

Termin zgłoszeń

Właściciele ogierów ras szlachetnych powinni je zgłosić do właściwego OZHK/WZHK w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2012 r.

OZHK/WZHK zgłaszają wstępnie zakwalifikowane ogiery do PZHK w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2012 r.

UWAGA!
PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do ZT bezpośrednio od właścicieli, jak również po podanym terminie!

Opłata za kwalifikację ogiera do zaprzęgowego ZT w wysokości 200 zł musi wpłynąć na konto PZHK najpóźniej do dnia 18 maja 2012 r. Brak wpłaty spowoduje nieujęcie ogiera w katalogu oraz niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji.

Wyniki badań potwierdzające obustronne pochodzenie ogiera, muszą dotrzeć do biura PZHK najpóźniej do dnia 18 maja 2012 r. Brak badań, bądź niezgodność pary rodzicielskiej spowoduje, że ogier nie zostanie ujęty w katalogu PZHK i nie będzie miał prawa przystąpić do kwalifikacji.

Program kwalifikacji

Termin kwalifikacji 20 czerwca 2012 r. (godz. 11:00)

 1. Badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia (w tym sprawdzenie szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym oraz zmierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary).
 2. Przegląd w ręku – w stępie i kłusie, na twardej nawierzchni
 3. Ocena ruchu luzem – stęp, kłus i galop
 4. Ocena ogierów na płycie i prezentacja w ręku na trójkącie (w stępie i kłusie)
  Ogier prezentowany będzie indywidualnie, na płycie oraz w ruchu w ręku na trójkącie.
  Ogiery maści: srokatej, tarantowatej, izabelowatej, bułanej muszą uzyskać bonitację minimum 78 pkt. Ogiery pozostałych maści muszą uzyskać minimum 78 pkt., w tym minimum 15 pkt. za stęp i kłus oraz 4 pkt. za głowę i szyję.
  Ogiery za ruch luzem (kłus, galop) oraz stęp w ręku muszą uzyskać następujące noty: “kolorowe” – minimum 18 pkt., pozostałe 21 pkt. Maksymalnie każdy ogier może uzyskać za te trzy cechy 30 pkt.
 5. Ogiery za ruch w zaprzęgu (stęp i kłus): “kolorowe” muszą uzyskać minimum 12 pkt., a pozostałe min. 14 pkt. Maksymalnie każdy ogier za te elementy może uzyskać maksimum 20 pkt.
 6. Sprawdzenie stopnia przygotowania ogiera do pracy w zaprzęgu i ocena jakości ruchu (stęp i kłus) w zaprzęgu.
  Ogier musi się dać zaprząc przez nie więcej niż 3 osoby, bez oporu cofnąć się między dyszelki. Podciąganie pojazdu jednokonnego w kierunku ogiera jest niedopuszczalne. Następnie musi ruszyć stępem (ok. 50 m) oraz kłusem na dystansie 500 m
  Ocenie pracy w zaprzęgu poddawane są tylko te ogiery, których eksterier został pozytywnie oceniony przez Komisję.

Zarówno podczas prezentacji w ręku jak i kwalifikacji w zaprzęgu dopuszczone jest wędzidło grube, dwuczęściowe.

Termin próby dzielności

28 września 2012 r. (godz. 11:00)

Wpis do księgi ogierów po alternatywnych próbach użytkowości

Właściciele, za pośrednictwem OZHK/ WZHK, zgłaszają do biura PZHK na miesiąc przed kwalifikacją lub próbą dzielności ogiery, które uzyskały minimum sportowe w MPMK lub innych alternatywnych próbach użytkowości, w celu bonitacji przez Komisję Kwalifikacyjną lub Oceniającą Ogiery w ZT.

Ogiery te muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach i zostać przebadanie w kierunku porażenia krtani przez jednego z wyznaczonych przez PZHK lekarzy weterynarii.

Odpowiednie dokumenty potwierdzające pochodzenie po obojgu rodzicach, zaświadczenie o wyniku badania w kierunku porażenia krtani oraz opłata (100 zł) muszą zostać przesłane do biura PZHK najpóźniej na miesiąc przed kwalifikacją lub próbą dzielności.

UWAGA!!! ZT Bogusławice 2012

Ogiery po alternatywnych próbach dzielności, które mają zostać poddane ocenie bonitacyjnej, zapraszamy na „płytę” 26 września około godz. 11:30 (po ocenie ogierów z ZT).

Jednocześnie przypominamy, że opłata za ocenę bonitacyjną ogiera po alternatywnych próbach dzielności wynosi 100 zł. Pieniądze prosimy wpłacać na konto PZHK (numer konta w zakładce Kontakt), prosimy również o podanie nazwy konia w tytule przelewu.

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej do treningu zaprzęgowego – ZT Książ

Termin zgłoszeń

Ogiery należy zgłaszać do OZHK/WZHK do dnia 14 czerwca 2012 r. OZHK/WZHK zgłaszają ogiery do PZHK w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2012 r. PZHK nie przyjmuje zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli, ani zgłoszeń po upływie podanego terminu.

Opłaty

Opłata za kwalifikację do ZT wynosi 200 zł. Należność należy wpłacić na konto PZHK do 13 lipca 2012 r. Brak wpłaty spowoduje nieujęcie ogiera w katalogu i niedopuszczenie do kwalifikacji.

Wyniki badań

Przed przystąpieniem do kwalifikacji ogier musi mieć potwierdzone pochodzenie na podstawie markerów genetycznych ogiera i jego rodziców. Do przeprowadzenia tych badań upoważnione są przez PZHK dwa laboratoria: w Poznaniu i w Chorzelowie. Ogiery muszą mieć potwierdzone pochodzenie do dnia 13 lipca 2012 r.
Uwaga: laboratoria od momentu uzyskania materiału genetycznego (próbek krwi) potrzebują 30 dni na wykonanie badania!

Termin kwalifikacji

14 sierpnia 2012 r., godzina 11:00.

Warunki kwalifikacji ogierów

“Program hodowli koni rasy śląskiej”

Wiek
Do treningu kwalifikowane są tylko ogiery 2-letnie, urodzone do 31 maja 2010 r. Ogiery urodzone po 1 czerwca zdają próbę dzielności w roku następnym bez obniżania wyniku. Ogiery starsze, które z różnych przyczyn, nie zdawały próby we właściwym terminie, mogą do niej przystąpić do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 5 lat.

Badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia (w tym sprawdzenie szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym) oraz zmierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary).

Prezentacja w ręku
Ogiery oceniane będą przez Komisję na płycie w pozycji “stój” oraz w ruchu (stęp, kłus) na trójkącie. Aby ogier został zakwalifikowany do treningu musi zostać zbonitowany na minimum 78 pkt. Komisja określa czy ogier jest w starym, czy nowym typie.

Sprawdzenie stopnia przygotowania ogiera do pracy w zaprzęgu
Ogier musi dać zaprząc się do bryczki przez nie więcej niż 3 osoby, po czym ruszyć stępem, kłusem i zatrzymać się. Ogier bez oporu musi cofnąć się między dyszelki, podciąganie pojazdu jednokonnego w kierunku ogiera jest niedopuszczalne. Ocenie pracy w zaprzęgu poddawane są tylko te ogiery, których eksterier został pozytywnie oceniony przez Komisję.
Podczas prezentacji w ręku oraz kwalifikacji w zaprzęgu dopuszczone jest wędzidło grube, dwuczęściowe.
Ogier bez oporów musi podawać wszystkie nogi.
Sprawdzenia stopnia przygotowania ogiera dokonuje Kierownik Zakładu w obecności członka Komisji.

UWAGA!
Ogier, który nie spełnia któregoś z w/w wymogów, nie będzie przyjęty do Zakładu Treningowego.

Termin próby dzielności

12-13 października 2012 r., godz. 9:00

Komisja Kwalifikacyjna

ZT Bogusławice:

 • Tadeusz Głoskowski – Przewodniczący
 • Jarosław Szymoniak
 • Rudiger Wassibauer
 • Jarosław Wierzchowski

ZT Gniezno:

 • Waldemar Kaczmarek
 • Tadeusz Kodź – Przewodniczący
 • Tadeusz Głoskowski
 • Rudiger Wassibauer
 • Jarosław Wierzchowski

ZT Książ:

 • Janusz Lawin – przewodniczący
 • Dorota Müller
 • Piotr Helon

Komisja Oceniająca typ ZT Książ:

 • Paulina Peckiel
 • Krzysztof Wójcik
 • Maciej Wyszomirski

Komisja Oceny

ZT Bogusławice:

 • Tadeusz Głoskowski – Przewodniczący
 • Rudiger Wassibauer
 • Jarosław Wierzchowski

ZT Gniezno:

 • Tadeusz Głoskowski
 • Waldemar Kaczmarek
 • Tadeusz Kodź – Przewodniczący

ZT Książ:

 • Janusz Lawin – Przewodniczący
 • Dorota Müller
 • Piotr Helon

Wpis do ksiąg

Ogiery ras: m, sp, wlkp, trakeńskie hodowli polskiej, importowane hodowli zagranicznej muszą uzyskać następujący wynik próby, aby zostały wpisane do ksiąg/dopuszczone do doskonalenia rasy:

 1. ogiery m, sp oraz wlkp – jeden z indeksów: ogólny, skokowy lub ujeżdżeniowy minimum 100 punktów
 2. ogiery hodowli zagranicznej – jeden z indeksów: ogólny, skokowy lub ujeżdżeniowy minimum 120 punktów
 3. ogiery trakeńskie hodowli polskiej – jeden z indeksów: ogólny, skokowy lub ujeżdżeniowy minimum 100 pkt.

Ogiery śląskie muszą uzyskać następujący wynik próby dzielności, aby zostały wpisane do księgi:

 1. w nowym typie80 punktów indeksowych
 2. w starym typie75 punktów indeksowych
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec