Selekcja

ZT 2012

 

Przedstawiamy ter­mi­ny nabo­rów oraz prób dziel­no­ści, a tak­że zasa­dy kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ras szla­chet­nych do tre­nin­gu w ZT w sezo­nie 2012.

2012
Ogiery Miejsce Katalog Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i import.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bogusławice pobierz 18 – 19
czerw­ca
pobierz 26 – 27
wrze­śnia
pobierz
fil­my fil­mygale­ria
szla­chet­ne
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Gniezno 20
czerw­ca
pobierz 28
wrze­śnia
pobierz
gale­ria gale­ria
ślą­skie
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Książ pobierz 14
sierp­nia
pobierz 12 – 13
paź­dzier­ni­ka
pobierz
gale­ria fil­mygale­ria

 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec