Hodowla

Zasady wpisywania ogierów ras zagranicznych, polskiej półkrwi oraz czystych do ksiąg sp i wlkp

 

 1. Ogier hodow­li nie­miec­kiej w wie­ku od 33 do 36 mie­się­cy, któ­ry nie zda­wał pró­by użyt­ko­wo­ści w kra­ju uro­dze­nia lub pocho­dze­nia, ale został dopusz­czo­ny do roz­pło­du przez wio­dą­ce nie­miec­kie związ­ki hodow­la­ne może zostać wpi­sa­ny do księ­gi sp i warun­ko­wo dopusz­czo­ny do roz­pło­du w rasach sp i wlkp. Za wio­dą­ce nie­miec­kie związ­ki hodow­la­ne uzna­je­my te, któ­re w ostat­nich trzech latach zaj­mo­wa­ły loka­ty 1 – 3 w ofi­cjal­nych ran­kin­gach WBFSH, w dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy i WKKW. Rankingi te są publi­ko­wa­ne pod koniec każ­de­go roku przez WBFSH. Na przy­kład – gdy hodow­ca wystą­pi o uzna­nie mło­de­go, nie­miec­kie­go ogie­ra mię­dzy 1.10.2010 a 31 stycz­nia 2011 to będą bra­ne pod uwa­gę wyni­ki ran­kin­gów WBFSH z lat: 2010, 2009 i 2008.
  Ogier taki może pokryć 25 kla­czy do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym został wpi­sa­ny do pol­skiej księ­gi i dopusz­czo­ny warun­ko­wo do roz­ro­du. Dalsze użyt­ko­wa­nie roz­pło­do­we będzie moż­li­we tyl­ko wów­czas, gdy ogier zda z wyni­kiem pozy­tyw­nym jeden z warian­tów oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej prze­wi­dzia­ny w pro­gra­mie hodow­la­nym. Ten prze­pis doty­czy tak­że nasie­nia pocho­dzą­ce­go od ogie­rów hodow­li zagra­nicz­nej speł­nia­ją­cych powyż­sze wyma­ga­nia. W powyż­szym przy­pad­ku wła­ści­ciel nie musi przed­sta­wiać w biu­rze PZHK zaświad­cze­nia, że ogier jest wol­ny od pora­że­nia krta­ni. Bonitacji takie­go ogie­ra doko­nu­je kie­row­nik OZHK/WZHK. Dokument wyra­ża­ją­cy zgo­dę na uży­cie w rasie sp i wlkp jest wyda­wa­ny przez Polski Związek Hodowców Koni i na tej pod­sta­wie OZHK/WZHK wpi­su­ją ogie­ra do księ­gi.
 2. Ogier hodow­li nie­miec­kiej w wie­ku od 3 do 6 lat (bądź nasie­nie), któ­ry zdał wła­ści­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści w kra­ju uro­dze­nia lub pocho­dze­nia i na tej pod­sta­wie został dopusz­czo­ny do roz­ro­du, może uzy­skać w Polsce wpis do księ­gi na pod­sta­wie wyni­ków pró­by dziel­no­ści. Za wła­ści­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści uzna­je się pró­bę po 70‐dniowym tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym. Próbę tę ogie­ry muszą ukoń­czyć z wyni­kiem min. 120 pkt. indek­su ogól­ne­go, sko­ko­we­go lub ujeż­dże­nio­we­go. Ogiery hodow­li nie­miec­kiej, któ­re ukoń­czy­ły pró­bę użyt­ko­wo­ści po 30 dnio­wym teście, muszą potwier­dzić swo­ją war­tość kwa­li­fi­ku­jąc się do Mistrzostw Niemiec Młodych Koni, bądź zda­jąc odpo­wied­nią pró­bę użyt­ko­wo­ści w Polsce. Jeżeli ogier w tym prze­dzia­le wie­ko­wym posia­da aktu­al­ną licen­cję na dany rok wyda­ną przez wio­dą­ce nie­miec­kie księ­gi hodow­la­ne, któ­re w ostat­nich trzech latach zaj­mo­wa­ły loka­ty 1 – 3 w ofi­cjal­nych ran­kin­gach WBFSH, w dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy i WKKW, może zostać zbo­ni­to­wa­ny przez kie­row­ni­ka OZHK/WZHK oraz nie legi­ty­mo­wać się bada­niem w kie­run­ku pora­że­nia krta­ni. Dokument wyra­ża­ją­cy zgo­dę na uży­cie w rasie sp i wlkp jest wyda­wa­ny przez Polski Związek Hodowców Koni i na tej pod­sta­wie OZHK/WZHK wpi­su­ją ogie­ra do księ­gi.
 3. Ogier innej rasy w wie­ku od 3 do 6 lat (bądź nasie­nie) wpi­sa­ny do ksiąg, któ­re w trzech ostat­nich latach zaj­mo­wa­ły loka­ty 1 – 3 w ran­kin­gach WBFSH w dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy i WKKW, aby został dopusz­czo­ny do roz­ro­du w księ­gach sp i wlkp musi posia­dać aktu­al­ną – na ten sezon – licen­cję związ­ku hodow­la­ne­go, w któ­rym został uzna­ny.
  Informacja o uzna­niu musi pocho­dzić ze związ­ku hodow­la­ne­go, w któ­rym ogier został dopusz­czo­ny do roz­ro­du. Ogier taki musi zostać zbo­ni­to­wa­ny przez kie­row­ni­ka OZHK/WZHK i nie musi zostać pod­da­ny bada­niu na pora­że­nie krta­ni. Dokument wyra­ża­ją­cy zgo­dę na uży­cie w rasie sp i wlkp jest wyda­wa­ny przez Polski Związek Hodowców Koni i na tej pod­sta­wie OZHK/WZHK wpi­su­ją ogie­ra do księ­gi.
 4. W przy­pad­ku ogie­ra w wie­ku 3 – 6 lat (bądź jego nasie­nia) wpi­sa­ne­go do innych ksiąg niż te zaj­mu­ją­ce miej­sca 1 – 3 w ran­kin­gu WBFSH (ale księ­ga do któ­rej został wpi­sa­ny ten ogier musi być człon­kiem WBFSH), wnio­sek o dopusz­cze­nie do roz­ro­du jest każ­do­ra­zo­wo roz­pa­try­wa­ny przez Komisję Księgi Stadnej. Ogier taki musi legi­ty­mo­wać się aktu­al­ną licen­cją wyda­ną przez zwią­zek, w któ­rym został uzna­ny, a tak­że musi zostać zbo­ni­to­wa­ny przez Komisję Oceniającą lub Kwalifikującą Ogiery do ZT. W takim przy­pad­ku ogier musi zostać pod­da­ny bada­niu w kie­run­ku pora­że­nia krta­ni. Dokument wyra­ża­ją­cy zgo­dę na uży­cie w rasie sp i wlkp jest wyda­wa­ny przez Polski Związek Hodowców Koni i na tej pod­sta­wie OZHK/WZHK wpi­su­ją ogie­ra do księ­gi.
 5. Ogier w wie­ku od 7 lat do 13 lat (bądź nasie­nie) spro­wa­dzo­ny z zagra­ni­cy może być dopusz­czo­ny do roz­ro­du w rasach sp i wlkp pod warun­kiem, że speł­nia wyma­ga­nia kate­go­rii B obo­wią­zu­ją­cej w pro­gra­mie hodow­la­nym koni rasy sp i wlkp (punk­ty hodow­la­ne przy­zna­je się tyl­ko za potom­stwo wpi­sa­ne do ksiąg). Wszystkie infor­ma­cje hodowlano‐sportowe win­ny być potwier­dzo­ne odpo­wied­nio przez dany zwią­zek hodow­la­ny lub Federację Jeździecką. W powyż­szym przy­pad­ku wła­ści­ciel nie musi przed­sta­wiać w biu­rze PZHK zaświad­cze­nia, że ogier jest wol­ny od pora­że­nia krta­ni, a boni­ta­cji doko­nu­je kie­row­nik OZHK/WZHK. Dokument wyra­ża­ją­cy zgo­dę na uży­cie w rasie sp i wlkp jest wyda­wa­ny przez Polski Związek Hodowców Koni i na tej pod­sta­wie OZHK/WZHK wpi­su­ją ogie­ra do księ­gi.
 6. Ogier w wie­ku powy­żej 13 lat może zostać dopusz­czo­ny do roz­ro­du w rasie sp i wlkp pod warun­kiem, że speł­nia wyma­ga­nia kate­go­rii A (punk­ty hodow­la­ne przy­zna­je się tyl­ko za potom­stwo wpi­sa­ne do ksiąg). Wszystkie dane hodowlano‐sportowe win­ny być potwier­dzo­ne przez dany zwią­zek hodow­la­ny lub Federację Jeździecką. Nie obo­wią­zu­je bada­nie w kie­run­ku pora­że­nia krta­ni, a boni­ta­cji doko­nu­je kie­row­nik OZHK/WZHK. Dokument wyra­ża­ją­cy zgo­dę na uży­cie w rasie sp i wlkp jest wyda­wa­ny przez Polski Związek Hodowców Koni i na tej pod­sta­wie OZHK/WZHK wpi­su­ją ogie­ra do księ­gi.
 7. W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści, decy­zję o uży­ciu ogie­ra (bądź jego nasie­nia) w hodow­li koni rasy sp i wlkp podej­mu­ją Komisje Ksiąg Stadnych.
 8. Ogiery hodow­li zagra­nicz­nej oraz pol­skiej, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób użyt­ko­wo­ści w Polsce muszą zostać zbo­ni­to­wa­ne przez Komisję Kwalifikującą lub Oceniającą ogie­ry w ZT lub bez­po­śred­nio po każ­dych Mistrzostwach Polski Młodych Koni (w tym przy­pad­ku w Komisji musi być, co naj­mniej dwóch człon­ków Komisji Oceniającej lub Kwalifikującej ogie­ry w ZT) oraz posia­dać zaświad­cze­nie o byciu wol­nym od pora­że­nia krta­ni wysta­wio­ne przez upraw­nio­nych przez PZHK leka­rzy wete­ry­na­rii.
 9. Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma otrzy­mać zgo­dę na dopusz­cze­nie do uży­cia w roz­ro­dzie musi mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach. Pochodzenie potwier­dza się na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych ogie­ra i jego rodzi­ców. PZHK upo­waż­nił do wyko­ny­wa­nia badań dwa labo­ra­to­ria: w Poznaniu i Chorzelowie. Do PZHK nale­ży dostar­czyć tak­że kse­ro­ko­pię pasz­por­tu z datą uro­dze­nia, rodo­wo­dem oraz opi­sem. W przy­pad­ku nasie­nia wła­ści­ciel zobo­wią­za­ny jest do przed­sta­wie­nia w biu­rze PZHK cer­ty­fi­ka­tu badań DNA.

  RANKINGI WBFSH

  2013
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. ISH**
  2. Zw. Hanowerski 2. Zw. Holsztyński 2. Selle François
  3. Zw. Westfalski 3. BWP*** 3. Zw. Hanowerski
  2012
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. Zw. Holsztyński 1. ISH**
  2. Zw. Hanowerski 2. KWPN 2. Zw. Hanowerski
  3. Zw. Westfalski 3. Selle François 3. Zw. Holsztyński
  2011
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. Selle François
  2. Zw. Hanowerski 2. Zw. Holsztyński 2. Zw. Hanowerski
  3. DWB* 3. Selle François 3. ISH**
  2010
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. Zw. Hanowerski
  2. Zw. Hanowerski 2. Zw. Holsztyński 2. ISH**
  3. DWB* 3. Selle François 3. Selle François
  2009
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. KWPN 1. KWPN 1. ISH**
  2. Zw. Hanowerski 2. Selle François 2. Zw. Hanowerski
  3. DWB* 3. Zw. Holsztyński 3. Selle François
  2008
  Ujeżdżenie Skoki WKKW
  1. Zw. Hanowerski 1. KWPN 1. ISH**
  2. KWPN 2. Zw. Westfalski 2. Selle François
  3. DWB* 3. Zw. Holsztyński 3. Zw. Hanowerski

  * DWB – Danish Warmblood Society – Duński Związek Hodowców Koni
  ** ISH – Irish Sport Horse – Irlandzki Koń Sportowy
  *** BWP – Belgian Warmblood – Belgijski Koń Gorącokrwisty

 10. Wymagania alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści dla ogie­rów star­tu­ją­cych w MPMK w raj­dach dłu­go­dy­stan­so­wych
  Ogiery 6 i 7 let­nie star­tu­ją­ce w dys­cy­pli­nie raj­dów dłu­go­dy­stan­so­wych mogą zostać uży­te w rasie wiel­ko­pol­skiej i pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi, jeże­li:
  • ogier 6‐letni ukoń­czył kon­kurs Mistrzostwa Polski Młodych Koni 6‐letnich w tem­pie powy­żej 15 km/h, na 1 i 2 bram­kę wete­ry­na­ryj­ną wcho­dził poni­żej 5 minut oraz na wszyst­kich bram­kach wete­ry­na­ryj­nych otrzy­mał ruch A oraz w tym samym sezo­nie ukoń­czył mini­mum raz kon­kurs kla­sy N.
  • ogier 7‐letni i star­szy w cią­gu dwóch sezo­nów star­to­wych musi ukoń­czyć 3 razy kon­kur­sy 2* (dystans mini­mum 120 km).
 11. Wymagania alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści dla ogie­rów czy­stej krwi arab­skiej:
  Ogiery czy­stej krwi arab­skiej mogą zostać uży­te w rasie wiel­ko­pol­skiej i pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi, jeże­li:
  • zda­ły któ­ryś z warian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów tych ras lub
  • bie­ga­ły co naj­mniej 2 sezo­ny wyści­go­we, a w każ­dym ukoń­czy­ły i nie zosta­ły zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ne w co naj­mniej 5 goni­twach oraz przy­naj­mniej raz otrzy­ma­ły wagę w pose­zo­no­wym han­di­ca­pie gene­ral­nym więk­szą lub rów­ną 70 kg.

  oraz uzy­ska­ły mini­mum 80 pkt. w oce­nie pokro­ju.

 12. Do ksiąg nie mogą być wpi­sa­ne konie, u któ­rych stwier­dzo­no:
  1. obu­stron­ną śle­po­tę,
  2. nie­pra­wi­dło­wą budo­wę szczę­ki (tzw. kar­pio­wa­ty lub szczu­pa­czy zgryz),
  3. jedno‐ lub obu­stron­ne wnę­tro­stwo,
  4. szpat kost­ny,
  5. zaję­czak,
  6. ogie­ry:
   • pora­że­nie krta­ni;
   • 3‐ci sto­pień oste­ochon­dro­zy*

  oraz konie, któ­re uzy­ska­ły mniej niż poło­wę mak­sy­mal­nej licz­by punk­tów przy oce­nie kło­dy, nóg przed­nich, tyl­nych, kopyt i ruchu – o dys­kwa­li­fi­ka­cji decy­du­je przy­zna­nie mniej niż poło­wy punk­tów nawet za jeden z ww. ele­men­tów oce­ny.

  * Stopnie kla­sy­fi­ka­cji zmian typo­wych dla oste­ochon­dro­zy:
  0 – Brak zmian
  1 – Ogniskowe ubyt­ki i zagęsz­cze­nia cie­nia kości na wyso­ko­ści miej­sca zamknię­cia chrząst­ki wzro­sto­wej kości. Nadbudowa kości w miej­scu przy­cze­pu toreb­ki sta­wo­wej. Minimalne spłasz­cze­nie cie­nia kości w stre­fie pod­chrzęst­nej.
  2 – Wyraźny uby­tek cie­nia kości w stre­fie pod­chrzęst­nej mani­fe­stu­ją­cy się wgłę­bie­niem w pra­wi­dło­wej linii gra­nicz­nej kości.
  3 – Obecność wol­ne­go frag­men­tu kostno‐chrzęstnego w jamie sta­wu.

Hodowca i Jeździec