Sprawy związkowe

XXV Walny Zjazd PZHK, Maj 2008

 

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni
w latach 2004 – 2007

Cztery lata mija­ją­cej wła­śnie kaden­cji Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni to przede wszyst­kim okres, w któ­rym skon­cen­tro­wa­li­śmy się na ziden­ty­fi­ko­wa­niu pogło­wia koni w Polsce. Po czte­rech latach inten­syw­nych dzia­łań może­my powie­dzieć, że uda­ło się. Do koń­ca roku 2007 wyda­no pasz­por­ty dla ponad 450.000 koni. Jest jesz­cze pew­na ilość koni star­szych (ok. 10 %), któ­rych wła­ści­cie­le nie zgło­si­li do iden­ty­fi­ka­cji, ale jak poka­zu­ją przy­kła­dy kra­jów zachod­nich, gdzie iden­ty­fi­ka­cja roz­po­czę­ła się kil­ka­na­ście lat wcze­śniej, taki pro­cent jest nor­mą.
Oczywiście nie ozna­cza to, że już jest ide­al­nie, bo jesz­cze w nie­któ­rych OZHK/WZHK zda­rza­ją się okre­so­we opóź­nie­nia w wyda­wa­niu pasz­por­tów, bo w obro­cie funk­cjo­nu­ją pasz­por­ty koni ubi­tych, bądź wywie­zio­nych za gra­ni­cę (przy­pad­ka­mi tymi zaj­mu­ją się aktu­al­nie orga­ny ści­ga­nia), bo infor­ma­cja nie zawsze na czas jest wpro­wa­dza­na przez OZHK/WZHK do cen­tral­nej bazy danych. Ale jak poka­za­ła kon­tro­la misji wete­ry­na­ryj­nej Komisji Europejskiej w 2007 r., sys­tem iden­ty­fi­ka­cji koni w Polsce funk­cjo­nu­je, a zastrze­że­nia doty­czą raczej nad­zo­ru nad nim ze stro­ny Inspekcji Weterynaryjnej i ogól­nie jego nie­do­sta­tecz­nej szczel­no­ści. Dlatego, wspól­nie z Inspekcją, pod­ję­li­śmy dzia­ła­nia nad uszczel­nie­niem sys­te­mu, tak by uspraw­nić jego dzia­ła­nie i wyeli­mi­no­wać nad­uży­cia.
Jest to tym bar­dziej istot­ne, że zgod­nie z zatwier­dzo­nym w mar­cu br. roz­po­rzą­dze­niem Komisji Europejskiej w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych, wszyst­kim koniom iden­ty­fi­ko­wa­nym od 1 lip­ca 2009 r. trze­ba będzie wsz­cze­piać mikro­tran­spon­de­ry. Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wa­ny do tego zada­nia, będzie musiał prze­ko­nać admi­ni­stra­cję rzą­do­wą, ze tak jak podo­łał zaopa­trze­niu pogło­wia koni w pasz­por­ty, tak teraz jest w sta­nie pod­jąć się czi­po­wa­nia koni.

Niewątpliwym suk­ce­sem, nie tyl­ko Polskiego Związku Hodowców Koni, ale rów­nież całe­go śro­do­wi­ska hodow­ców koni w kra­ju, było obję­cie gospo­darstw posia­da­ją­cych konie płat­no­ścią uzu­peł­nia­ją­cą („zwie­rzę­cą”). Było to zada­nie nie­ła­twe, gdyż począt­ko­wo, powo­łu­jąc się na prze­pi­sy unij­ne, twier­dzo­no że jedy­nie gospo­dar­stwa utrzy­mu­ją­ce prze­żu­wa­cze kwa­li­fi­ku­ją się do obję­cia taki­mi dota­cja­mi. Jednak deter­mi­na­cja hodow­ców i zro­zu­mie­nie Ministerstwa Rolnictwa pozwo­li­ło na uzna­nie koni za zwie­rzę­ta tra­wo­żer­ne tak jak prze­żu­wa­czy i obję­cie dopła­ta­mi.
Za suk­ces nale­ży uznać tak­że obję­cie dopła­ta­mi do uty­li­za­cji koni zwłok koń­skich. Było to trud­ne zada­nie, gdyż począt­ko­wo pro­blem ten uwa­ża­no za nie­istot­ny. Dopiero poka­za­nie ska­li pro­ble­mu, a szcze­gól­nie kosz­tów pono­szo­nych przez wła­ści­cie­li koni, prze­ko­na­ło decy­den­tów.

W 2007 r., zgod­nie z wytycz­ny­mi Komisji Europejskiej zmie­nił się sys­tem finan­so­wa­nia hodow­li koni z budże­tu Państwa. Polski Związek Hodowców Koni w 2006 r. opra­co­wał i przed­sta­wił w MRiRW pro­po­zy­cje pro­gra­mów wspar­cia, któ­re zosta­ły zaak­cep­to­wa­ne. Dzięki tym pro­gra­mom uda­ło się m.in. wpro­wa­dzić na dużo więk­szą niż dotych­czas ska­lę doto­wa­ne z budże­tu pań­stwa sta­cjo­nar­ne pró­by użyt­ko­wo­ści dla kla­czy. Jest szan­sa, że pro­gra­my te będą funk­cjo­no­wać do 2013 r., co pozwo­li­ło­by Związkowi lepiej przy­go­to­wać się na kon­ku­ren­cję z sil­ny­mi związ­ka­mi hodow­ców koni z Europy Zachodniej.

Niestety w minio­nym okre­sie nie uda­ło się, mimo wie­lu wysił­ków, popra­wić sytu­acji stad ogie­rów, poprzez wypra­co­wa­nie, razem z Agencją Nieruchomości Rolnych, spój­nej kon­cep­cji ich funk­cjo­no­wa­nia. A od tego roku sta­da ogie­rów nie mogą już korzy­stać z dota­cji z budże­tu Państwa, co z pew­no­ścią spo­wo­du­je dal­sze pogar­sza­nie ich kon­dy­cji finan­so­wej i zakłó­ci pra­wi­dło­wy prze­bieg sta­nów­ki w nie­któ­rych regio­nach kra­ju, szcze­gól­nie w rasach szla­chet­nych obję­tych pro­gra­ma­mi ochron­ny­mi. Chyba że wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym, tzn. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych i Związkowi repre­zen­tu­ją­ce­mu hodow­ców korzy­sta­ją­cych z usług stad, nie zabrak­nie deter­mi­na­cji w roz­wią­za­niu tego pro­ble­mu. Jest to napraw­dę ostat­ni moment na pod­ję­cie zde­cy­do­wa­nych kro­ków i wdro­że­nie kon­kret­nych roz­wią­zań. Stanowisko nowe­go kie­row­nic­twa ANR, któ­re pod­ję­ło z nami roz­mo­wy w spra­wie restruk­tu­ry­za­cji stad ogie­rów, pozwa­la mieć pew­ną nadzie­ję, tym bar­dziej, że przez ostat­nie dwa lata oso­by odpo­wie­dzial­ne za sta­da ogie­rów w tej insty­tu­cji, igno­ro­wa­ły Polski Związek Hodowców Koni, nie licząc się zupeł­nie z opi­nią hodow­ców.

Współpraca z Polskim Związkiem Jeździeckim zacie­śnia się coraz bar­dziej. Jej odczu­wal­nym dla hodow­ców i użyt­kow­ni­ków koni efek­tem będzie wpro­wa­dze­nie w tym roku jed­ne­go pasz­por­tu konia.
W 2005 i 2006 r. obie nasze orga­ni­za­cje, wspól­nie ze Stowarzyszeniem Hippica Pro Patria, ANR, PKWK, Polish Prestige oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zor­ga­ni­zo­wa­ły Międzynarodowe Konferencje: „Hodowla koni i jeź­dziec­two jako szan­sa dla Polski” oraz „Konie dają pra­cę”. Chcemy m. in. w ten spo­sób prze­ko­nać decy­den­tów, że hodow­la koni i jeź­dziec­two w Polsce, pod pew­ny­mi warun­ka­mi, mogą roz­wi­jać się tak, jak w kra­jach Europy Zachodniej, two­rząc wie­le miejsc pra­cy.
Również razem z PZJ włą­czy­li­śmy się w dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do roz­wią­za­nia pro­ble­mów słu­że­wiec­kie­go toru wyści­gów kon­nych.

W 2007 r. Polski Związek Hodowców Koni, wspól­nie ze Stadniną Koni w Dobrzyniewie, SO Biały Bór, SO Bogusławice i Polish Prestige pod­jął pró­bę orga­ni­za­cji aukcji ogie­rów. Zdajemy sobie spra­wę, że jest to w warun­kach pol­skich zada­nie wręcz pio­nier­skie i że na efek­ty trze­ba będzie cze­kać całe lata. Jednak jed­no­cze­śnie jeste­śmy prze­ko­na­ni, że tyl­ko poprzez orga­ni­za­cję aukcji, nie tyl­ko na szcze­blu ogól­no­pol­skim, ale i regio­nal­nym (OZHK/WZHK), będzie­my w sta­nie zapew­nić zbyt na pol­skie konie, w warun­kach coraz więk­szej kon­ku­ren­cji koni z Europy Zachodniej. Dlatego w tym roku, mimo nie­wiel­kich efek­tów ubie­gło­rocz­nej aukcji, orga­ni­zu­je­my aukcję ogie­rów po zakoń­cze­niu tre­nin­gu 100-dniowego w zakła­dach tre­nin­go­wych (3 wrze­śnia – Bogusławice, 5 wrze­śnia – Biały Bór).

Poruszonym wyżej pro­ble­mom oraz bie­żą­cym spra­wom poświę­co­ne były zebra­nia Zarządu Głównego, któ­ry w zbie­rał się 14 razy w róż­nych rejo­nach kra­ju. W tym samym okre­sie odby­ło się rów­nież 12 posie­dzeń Prezydium Zarządu Głównego.

W 2005 r. w cza­sie Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne, przy pomo­cy WZHK w Poznaniu, SO Gniezno i Międzynarodowych Targów Poznańskich, 110-lecie naszej orga­ni­za­cji. To nie­wąt­pli­we świę­to wszyst­kich hodow­ców sta­ło się rów­nież oka­zją do poświę­ce­nia sztan­da­ru ufun­do­wa­ne­go przez naszych człon­ków i sym­pa­ty­ków. Wyrażamy nadzie­ję, że sztan­dar ten będzie jed­no­czył wszyst­kich naszych człon­ków wokół jed­nej idei, a taką powin­no być dobro pol­skiej hodow­li i pol­skich hodow­ców koni. Podkreślamy to, ponie­waż jeste­śmy prze­ko­na­ni że tyl­ko zjed­no­czo­na, mówią­ca jed­nym gło­sem orga­ni­za­cja może być na tyle sil­na, by spro­stać kon­ku­ren­cji zachod­nich związ­ków hodow­ców koni. Zrozumiały to już związ­ki hodow­ców innych gatun­ków zwie­rząt, któ­re, wzo­rem PZHK, two­rzą sil­ne orga­ni­za­cje, przej­mu­ją­ce zada­nia zwią­za­ne z pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ną war­to­ści użyt­ko­wej.

W dalszej części sprawozdania pragniemy omówić wnioski, które przyjął Walny Zjazd w 2006 r. oraz przedstawić stan organizacyjny i sprawozdanie z działalności hodowlanej Związku.

Wniosek 1

Opracować warian­to­wy plan finan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści PZHK w latach 2007 – 2013, na pod­sta­wie pla­nów OZHK/WZHK.

Jak wspo­mnia­no we wstę­pie, PZHK opra­co­wał plan finan­so­wa­nia zadań hodow­la­nych zaak­cep­to­wa­ny przez MRiRW. Najważniejszym źró­dłem przy­cho­dów Związku jest, i w przy­szło­ści powin­na być, iden­ty­fi­ka­cja koni. Należy jed­nak dążyć do stop­nio­we­go zwięk­sza­nia przy­cho­dów z tytu­łu skła­dek człon­ków OZHK/WZHK, oczy­wi­ście ofe­ru­jąc im w zamian coraz lep­szą jakość usług oraz pomoc w sprze­da­ży koni.

Wniosek 2

Dokończyć dzia­ła­nia zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją koni w maso­wym pogło­wiu, tak aby w naj­bliż­szej przy­szło­ści iden­ty­fi­ko­wać tyl­ko nowo­na­ro­dzo­ne źre­bię­ta oraz pod­jąć dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do prze­ję­cia przez Związek zadań zwią­za­nych ze zna­ko­wa­niem koni przy pomo­cy mikro­tran­spon­de­rów.

Temat ten rów­nież omó­wio­no we wstę­pie, jako jeden z naj­istot­niej­szych z punk­tu przy­szłe­go funk­cjo­no­wa­nia Związku. Z pew­no­ścią prze­ję­cie czi­po­wa­nia koni od 1 lip­ca 2009 r. powin­no być jed­nym z prio­ry­te­to­wych zadań nowe­go Zarządu.

Wniosek 3

Rozwinąć akcję szko­leń hodow­ców przy wspar­ciu środ­ków pomo­co­wych Unii Europejskiej prze­wi­dzia­nych na lata 2007 – 2013.

W 2007 r. PZHK i OZHK/WZHK zor­ga­ni­zo­wa­ły, wspól­nie z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, szko­le­nie pt. „Chów i hodow­la koni jako alter­na­tyw­ne kie­run­ki pro­duk­cji zwie­rzę­cej”. Szkoleniu w więk­szo­ści OZHK/WZHK pod­da­no ok. 3.000 hodow­ców, na ogół przy oka­zji zebrań w tere­no­wych kołach hodow­ców koni. Szkolenia były pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK. Najwięcej szko­leń prze­pro­wa­dzo­no na tere­nie dzia­ła­nia WZHK w Poznaniu.

Wniosek 4

Podjąć dal­sze inten­syw­ne sta­ra­nia o odłą­cze­nie SO Starogard Gd. Od SO Łąck.

Wniosek 5

Podjąć sta­ra­nia o odłą­cze­nie SO Kętrzyn od SO Łąck.

Wniosek 7

Podjąć sta­ra­nia o oddzie­le­nie SO Klikowa od SO Białka.

Wniosek 18

Wyjaśnić za sta­da­mi ogie­rów zasa­dy dzier­ża­wie­nia ogie­rów. Wszelkie zmia­ny zwią­za­ne z warun­ka­mi dzier­ża­wy powin­ny być uzgad­nia­ne z wyprze­dze­niem 6 mie­się­cy. Stada ogie­rów nie powin­ny zmie­niać warun­ków umo­wy bez poro­zu­mie­nia z dzier­żaw­cą.

Wszystkie te wnio­ski doty­czy­ły funk­cjo­no­wa­nia stad ogie­rów. Niestety pro­po­zy­cje PZHK skła­da­ne w ANR były igno­ro­wa­ne. Jedyna kon­cep­cja jaką two­rzy­li ludzie z ówcze­sne­go kie­row­nic­twa ANR mia­ła pole­gać na połą­cze­niu czte­rech spół­ek stad ogie­rów w jed­ną i uryn­ko­wie­nie dzia­łal­no­ści nowej spół­ki. Przetrwanie mia­ła zapew­nić stop­nio­wa wyprze­daż skład­ni­ków mająt­ko­wych (czy­taj likwi­da­cja kolej­nych stad). Przykładem igno­ro­wa­nia Związku przez ANR jest spo­sób w jaki wpro­wa­dzo­no nowe staw­ki dzier­żaw za ogie­ry w sezo­nie 2008, bez kon­sul­ta­cji z OZHK/WZHK, łamiąc poro­zu­mie­nie pod­pi­sa­ne w 2004 r. W tej sytu­acji nie powin­no dzi­wić sta­no­wi­sko nie­któ­rych hodow­ców, któ­rzy nie chcą już wal­czyć o takie sta­da ogie­rów. Mamy nadzie­ję, że nowe kie­row­nic­twa ANR oraz MRiRW ina­czej spoj­rzą na pro­blem stad ogie­rów i podej­mą w kon­sul­ta­cji ze Związkiem ostat­nią pró­bę ich rato­wa­nia.

Wniosek 6

Zwrócić się do odpo­wied­nich władz wete­ry­na­ryj­nych z wnio­skiem o opra­co­wa­nie listy leków, któ­re moż­na zaku­pić bez­po­śred­nio w hur­tow­ni leków, a nie tyl­ko za pośred­nic­twem leka­rzy wete­ry­na­rii. Dotyczy to głów­nie środ­ków do zabie­gów zoo­tech­nicz­nych, np. odro­ba­cza­nie, odka­ża­nie ran itp.

Wniosek nie został zre­ali­zo­wa­ny, gdyż z wstęp­nych roz­mów prze­pro­wa­dzo­nych w MRRW wyni­ka, że ma on szan­sę powo­dze­nia jedy­nie w przy­pad­ku, gdy więk­sza licz­ba orga­ni­za­cji wystą­pi z taka ini­cja­ty­wą. Dlatego pod­ję­to roz­mo­wy w tej spra­wie z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, któ­ra sku­pia kra­jo­we związ­ki hodow­ców i pro­du­cen­tów zwie­rząt.

Wniosek 8

Stworzyć pro­ce­du­ry do orga­ni­za­cji szko­leń sędziów oce­ny hodow­la­nej i użyt­ko­wej koni rasy hucul­skiej celem zwięk­sze­nia licz­by sędziów, jak rów­nież ujed­no­li­ce­nia kry­te­riów oce­ny koni.

Po szko­le­niach sędziów oce­ny ścież­ki hucul­skiej, prze­pro­wa­dzo­nych pod koniec 2005 r., w latach 2006 – 2007 pro­wa­dzo­no doszka­la­nie sędziów w trak­cie orga­ni­zo­wa­nych wspól­nie ze Związkiem Hodowców Koni Huculskich tzw. ście­żek hucul­skich. W 2007 r., przed Międzynarodowym Czempionatem Koni Huculskich w Klikowej, prze­pro­wa­dzo­no pierw­szą mię­dzy­na­ro­do­wą kon­sul­ta­cję dla sędziów oce­ny hodow­la­nej koni hucul­skich, w któ­rej wzię­li udział rów­nież sędzio­wie z Polski. Kolejne szko­le­nie mię­dzy­na­ro­do­we odby­ło się w Topolciankach na Słowacji w mar­cu 2008 r.

Wniosek 9

Nie poda­wać do publicz­nej wia­do­mo­ści w trak­cie kwa­li­fi­ka­cji do ZT wyni­ków boni­ta­cji ogie­rów nie zakwa­li­fi­ko­wa­nych. Wynik ten może być poda­ny tyl­ko wła­ści­cie­lo­wi na jego żąda­nie.

Wniosek zre­ali­zo­wa­no. Szczegółowe wyni­ki ogie­rów nie zakwa­li­fi­ko­wa­nych do ZT są poda­wa­ne ich wła­ści­cie­lom zaraz po zakoń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji.

Wniosek 10

Powołać gru­pę robo­czą w celu wypra­co­wa­nia zasad obo­wią­zu­ją­cych przy dzier­ża­wie koni do celów spor­to­wych.

Wniosku nie zre­ali­zo­wa­no, ponie­waż gene­ral­nie nie ma zain­te­re­so­wa­nia wśród wła­ści­cie­li i użyt­kow­ni­ków koni tym tema­tem. Zasady dzier­ża­wy koni każ­do­ra­zo­wo są nego­cjo­wa­ne pomię­dzy wła­ści­cie­lem konia, a dzier­ża­wią­cym konia do celów spor­to­wych.

Wniosek 11

Organizować kwa­li­fi­ka­cje mło­dych ogie­rów do ZT tyl­ko w miej­scach prze­pro­wa­dza­nia tre­nin­gów i prób dziel­no­ści, w ter­mi­nie nie koli­du­ją­cym z pra­ca­mi polo­wy­mi, tzn. mak­sy­mal­nie do poło­wy lip­ca. Wypracować alter­na­tyw­ne moż­li­wo­ści uzna­wa­nia ogie­rów „kolo­ro­wych”.

Wniosek 15

Dołożyć sta­rań, aby OZHK/WZHK sze­rzej roz­pro­pa­go­wa­ły nabór ogie­rów na test wierzchowo-zaprzęgowy, szcze­gól­nie wśród mniej­szych hodow­ców zaj­mu­ją­cych się rol­nic­twem eko­lo­gicz­nym i hodow­lą koni kolo­ro­wych oraz wśród hodow­ców koni do wyczy­no­we­go spor­tu zaprzę­go­we­go.

Od 2008 r., w związ­ku z wpro­wa­dze­niem pró­by cros­so­wej do pro­gra­mu pró­by wierz­cho­wej po 100-dniowym tre­nin­gu, nabór ogie­rów orga­ni­zo­wa­ny jest na prze­ło­mie maja i czerw­ca. Związane jest to rów­nież z orga­ni­za­cją więk­szej ilo­ści sta­cjo­nar­nych prób dla kla­czy w zakła­dach tre­nin­go­wych. Nabór na tre­ning zaprzę­go­wy, począw­szy od 2007 r. odby­wa się na począt­ku lip­ca. Również od 2007 r. komi­sje ksiąg stad­nych koni ras m, wlkp i sp posta­no­wi­ły o zastą­pie­niu tre­nin­gu wierzchowo-zaprzęgowego tyl­ko tre­nin­giem zaprzę­go­wym, wycho­dząc tym samym naprze­ciw ocze­ki­wa­niom hodow­ców koni o pre­dys­po­zy­cjach zaprzę­go­wych. Niestety jak dotych­czas ilość ogie­rów kie­ro­wa­nych przez hodow­ców na ten test jest bar­dzo mała. W 2006 r. zakwa­li­fi­ko­wa­no 14 ogie­rów, a w 2007 tyl­ko 8 ogie­rów. Dlatego też komi­sje ksiąg stad­nych posta­no­wi­ły, że w 2008 r. tre­ning ten odbę­dzie się pod warun­kiem zakwa­li­fi­ko­wa­nia min. 12 ogie­rów.

Wniosek 12

Zwrócić się do MRiRW i ARiMR o dofi­nan­so­wa­nie pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się uty­li­za­cją padłych koni.

Wniosek zre­ali­zo­wa­no i od 2008 r. ARiMR dofi­nan­so­wu­je uty­li­za­cję zwłok koń­skich przez zakła­dy uty­li­za­cyj­ne, z któ­ry­mi pod­pi­sa­ła umo­wy.

Wniosek Nr 13

Podjąć sta­ra­nia o skie­ro­wa­nie mak­sy­mal­nej czę­ści dota­cji z pro­gra­mów rolno-środowiskowych w latach 2007 – 2013 na dofi­nan­so­wa­nie gospo­darstw utrzy­mu­ją­cych zwie­rzę­ta.

W 2007 r. dzię­ki sta­ra­niom PZHK, MRiRW obję­ło płat­no­ścią uzu­peł­nia­ją­cą tzw. „zwie­rzę­cą” rów­nież gospo­dar­stwa posia­da­ją­ce konie. PZHK wydał ponad 14.000 zaświad­czeń dla rol­ni­ków ubie­ga­ją­cych się o tę płat­ność w 2007 r.

Wniosek 14

Objąć dota­cją w ramach pro­gra­mów ochro­ny ras rodzi­mych, rów­nież ogie­ry speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia rodo­wo­do­we, obo­wią­zu­ją­ce obec­nie w przy­pad­ku kla­czy.

Mimo wspól­ne­go wystą­pie­nia w tej spra­wie wszyst­kich związ­ków hodow­ców zwie­rząt i Instytutu Zootechniki w Balicach, MRiRW nie zgo­dzi­ło się na obję­cie pro­gra­ma­mi ochro­ny rów­nież roz­płod­ni­ków.

Wniosek 16

Wprowadzić zasa­dę poda­wa­nia do publicz­nej wia­do­mo­ści ocen człon­ków komi­sji pod­czas wystaw.

Wniosek zre­ali­zo­wa­no.

Wniosek 17

Zorganizować dla hodow­ców wszyst­kich ras kurs selek­cjo­ne­rów pod­czas regio­nal­nych wystaw.

W 2007 r., na pod­sta­wie zgło­szeń OZHK/WZHK zor­ga­ni­zo­wa­no taki kurs dla hodow­ców koni rasy zim­no­krwi­stej. Komisja Księgi Stadnej prze­szko­li­ła 11 hodow­ców, któ­rym nada­no upraw­nie­nia do oce­ny koni na wysta­wach.

STAN ORGANIZACYJNY

2004

2005

2006

2007

Liczba tere­no­wych kół hodow­ców koni

182

181

183

184

Liczba człon­ków

14.012

14.274

14.505

14.180

Zebrania w tere­no­wych kołach hodow­ców koni

166

181

192

198

Udział człon­ków

6.250

5.429

5.970

4.826

Na prze­strze­ni czte­rech lat spa­dła licz­ba człon­ków bio­rą­cych udział w zebra­niach Terenowych Kół Hodowców Koni. Mniejsza aktyw­ność hodow­ców na pozio­mie naj­mniej­sze­go, ale pod­sta­wo­we­go ogni­wa Związku jest nie­po­ko­ją­ca. Zaktywizowanie hodow­ców powin­no być zatem jed­nym z prio­ry­te­tów w pra­cach orga­ni­za­cji na naj­bliż­sze lata.

Sprawozdanie hodowlane z działalności w latach 2004 – 2007

Zmiana sys­te­mu finan­so­wa­nia Związku zapo­cząt­ko­wa­na w 2006 roku, a rady­kal­nie zmie­nio­na w 2007 r., wyma­ga­ła od naszej orga­ni­za­cji inne­go roz­li­cza­nia wyko­ny­wa­nych zadań hodow­la­nych i jed­no­cze­śnie stwo­rze­nia nowe­go sys­te­mu roz­li­czeń. Działalność Związku i przy­cho­dy z tej dzia­łal­no­ści podzie­lo­no wyraź­nie na 4 fila­ry, z któ­rych dwa: admi­ni­stro­wa­nie księ­ga­mi stad­ny­mi i pro­wa­dze­nie oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej, mia­ło wpływ na pra­cę hodow­la­ną Związku. Pozostałe dwa fila­ry to przy­cho­dy z iden­ty­fi­ka­cji koni, opłat zoo­tech­nicz­nych i ze skła­dek człon­ków OZHK/WZHK (te ostat­nie w struk­tu­rze przy­cho­dów sta­no­wią jedy­nie 4 – 5%).
Jednocześnie zmia­na finan­so­wa­nia stwo­rzy­ła moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia prób dziel­no­ści kla­czy w Zakładach Treningowych oraz wygo­spo­da­ro­wa­nia pew­nych kwot na bada­nia gene­tycz­ne. Dzięki temu kla­cze i ogie­ry wpi­sy­wa­ne w 2007 roku do ksiąg głów­nych oraz źre­bię­ta w rasach: hucul­skiej i konik pol­ski obję­te zosta­ły pro­gra­mem badań gene­tycz­nych.
Dla znor­ma­li­zo­wa­nia pra­cy hodow­la­nej przy­ję­to uni­wer­sal­ny wskaź­nik kla­czy wpi­sa­nych do ksiąg, ponie­waż pozo­sta­łe zada­nia są pochod­ny­mi zadań wyko­ny­wa­nych przy kla­czach wpi­sa­nych do ksiąg. Przyjęto wskaź­nik 300 kla­czy na jed­ne­go pra­cow­ni­ka peł­no­eta­to­we­go OZHK/WZHK.
W świe­tle zasto­so­wa­nia nowych roz­li­czeń zade­cy­do­wa­no, że pro­wa­dze­nie pro­gra­mu badań gene­tycz­nych, zakła­dy tre­nin­go­we dla kla­czy i ogie­rów, Mistrzostwa Polski Młodych Koni to zada­nia wła­sne PZHK.
Ogólnopolskie czem­pio­na­ty raso­we to zada­nie wspól­nie wyko­ny­wa­ne przez: OZHK/WZHK, Stada Ogierów Białka, Sieraków, Gniezno, Książ, Kętrzyn, Stadninę Koni Gładyszów oraz Stadninę Koni Galiny (w 2007 r.), PZHK, Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich, Związek Hodowców Konia Huculskiego, Sekcję Hodowców Koników Polskich, nato­miast Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest współ­or­ga­ni­zo­wa­na przez PZHK i WlkpZHK w Poznaniu.

Stacjonarne próby dzielności ogierów i klaczy.

2004

2005

2006

2007

Klacze m, wlkp, sp, śl

28

25

29

187

Ogiery m, wlkp, sp

92

99

88

76

Ogiery m, wlkp, sp, śl
pró­ba zaprzę­go­wa

22

28

47

40

Badania genetyczne realizowane od 1 czerwca 2007 r.

Planowano prze­pro­wa­dze­nie 3100 badań gene­tycz­nych, wyko­na­no – 2392. 485 wnio­sków wyda­nych przez OZHK nie zosta­ło zre­ali­zo­wa­nych przez wła­ści­cie­li w 2007.
Na PZHK cią­ży obo­wią­zek, oprócz wyko­na­nia i roz­li­cze­nia tych zadań, rów­nież roz­li­cze­nia wszyst­kich zadań wyko­na­nych przez OZHK/WZHK.

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, czempionaty ogólnopolskie, wystawy regionalne.

W roku 2005 tema­tem prze­wod­nim KWZH były konie rasy mało­pol­skiej, w 2006 – konie rasy wlkp, dla któ­rych przy­go­to­wy­wa­no pro­gram ochron­ny, a w roku 2007 konie zim­no­krwi­ste w typie sokól­skim i sztum­skim, rów­nież prze­wi­dzia­ne do obję­cia pro­gra­mem ochro­ny.
W latach 2004 – 2007 zor­ga­ni­zo­wa­no czem­pio­na­ty hodow­la­ne w rasach: m, wlkp, śl, z, kn, hc oraz po raz pierw­szy w 2007 r. czem­pio­nat źre­biąt rasy sp w Stadninie Koni Galiny.
W OZHK/WZHK w latach 2004 – 2007 zor­ga­ni­zo­wa­no odpo­wied­nio 48, 53, 62 i 80 wystaw regio­nal­nych, na któ­rych przed­sta­wio­no w 2004 r. – 1416 koni, w 2005 r. – 1638 koni, w 2006 r. – 2231 koni i w 2007 r. – 2188 koni. Najwięcej wystaw w tych latach zor­ga­ni­zo­wa­ły:

OZHK/WZHK

2004

2005

2006

2007

Wielkopolski Związek Hodowców Koni

12

14

16

14

Pomorski Związek Hodowców Koni

6

7

8

6

Lubelski Związek Hodowców Koni

6

7

5

8

Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni

3

5

5

10

W 2007 roku z fun­du­szów PZHK nagra­dza­no konie na wysta­wach regio­nal­nych i w polo­wych pró­bach dziel­no­ści. Regionalne wysta­wy mło­dzie­ży hodow­la­nej, na któ­rych nagro­dy w wys. 3 000 zł. finan­so­wał PZHK – wyko­na­no 10. Polowe pró­by dziel­no­ści, na któ­rych nagro­dy w wys. 3 000 zł. finan­so­wał PZHK – wyko­na­no 14.

 W 2005 r. pol­scy hodow­cy koni hucul­skich przed­sta­wi­li konie tej rasy na I Międzynarodowym Czempionacie HIF w Topolciankach (Słowacja), któ­ry zgro­ma­dził oko­ło 100 koni. W II Międzynarodowym Czempionacie HIF, któ­ry odbył się w 2007 r. Tarnowie w Polsce, współ­or­ga­ni­zo­wa­nym Związkiem Hodowców Konia Huculskiego, SO Klikowa i PZHK, udział wzię­ło pra­wie 100 koni. Na oby­dwu tych czem­pio­na­tach, zarów­no pod wzglę­dem ilo­ścio­wym jak i jako­ścio­wym, domi­no­wa­ły konie z Polski.

W 2007 r. Polska była orga­ni­za­to­rem Mistrzostw Świata w Zaprzęgach paro­kon­nych. PZHK aktyw­nie włą­czył się w pro­mo­cję pol­skich koni na tej impre­zie poprzez przy­go­to­wa­nie odpo­wied­nich wydaw­nictw, fol­de­rów, sto­iska rekla­mo­we­go, bane­rów itp. oraz fun­du­jąc nagro­dę finan­so­wą dla naj­lep­sze­go powo­żą­ce­go koń­mi pol­skiej hodow­li (Jacek Kozłowski).
Od dwóch lat spon­so­ru­je­my zaprzęg jed­no­kon­ny (mało­pol­ski wałach Prym) powo­żo­ny przez zna­ną zawod­nicz­kę tej dys­cy­pli­ny Agnieszkę Chwastek. W tym roku liczy­my na uda­ny start tej pary w Mistrzostwach Świata w Jarantowie.
W ubie­głym roku współ­fi­nan­so­wa­li­śmy wyjazd pol­skich koni na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w WKKW w Lion d’Anger we Francji.
Od dwóch lat nagra­dza­my finan­so­wo hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz zawod­ni­ków, któ­rzy wyso­kie miej­sca w ran­kin­gach PZJ w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich zawdzię­cza­ją star­tom na koniach pol­skiej hodow­li.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w 4 dyscyplinach jeździeckich

Liczba koni star­tu­ją­cych w poszcze­gól­nych kate­go­riach

Lata

Konie

Ujeżdżenie

Skoki

WKKW

Powożenie

4‑l.

5‑l.

6‑l.

Suma

4‑l.

5‑l.

6‑l.

7‑l.

Suma

4‑l.

5‑l.

6‑l.

Suma

4‑l.

5‑l.

6‑l.

Suma

2007

pol.

27

12

7

46

47

33

22

10

112

14

15

10

39

4

5

1

11

zagr.

13

5

3

21

15

19

17

8

57

-

-

1

1

1

-

-

1

2006

pol.

20

19

6

45

51

38

32

10

131

21

11

2

34

4

1

-

5

zagr.

8

6

2

16

11

12

15

4

42

-

2

-

2

-

-

-

0

2005

pol.

18

12

9

39

27

42

28

17

114

13

5

4

22

11

3

-

14

zagr.

9

4

1

14

17

13

8

1

39

1

-

-

1

-

-

-

0

2004

pol.

21

12

7

40

25

34

17

5

81

12

12

6

30

7

2

3

12

zagr.

2

5

2

9

7

8

1

4

20

1

-

-

1

-

1

-

1

W całej organizacji wykonano następujące zadania hodowlane:

2004

2005

2006

2007

Klacze star­sze wpi­sa­ne do ksiąg

18.872

17.517

20.035

19.306

Klacze mło­de wpi­sa­ne do ksiąg

2.866

3.171

3.308

2.957

Ogiery mło­de wpi­sa­ne do ksiąg

547

609

896

853

Źrebięta rocz­ne i dwu­let­nie pod­da­ne selek­cji

8.556

6.727

7.512

6.404

Polowe pró­by dziel­no­ści kla­czy

481

543

582

532

Polowe pró­by dziel­no­ści ogie­rów

620

673

773

853

Ogiery star­sze:

2004

2005

2006

2007

Liczba ogie­rów uczest­ni­czą­ca w roz­ro­dzie

3.600

3.750

4.389

4.157

Średnia licz­ba pokry­tych kla­czy

20

21

19,9

21,5

Liczba kla­czy pokry­tych ogó­łem

~72.000

~82.000

~87.000

~90.000

Szkolenia

 1. Szkolenia w zakre­sie opi­su koni.
 2. Szkolenie pra­cow­ni­ków PZHK w zakre­sie oce­ny mło­dych koni w sko­kach luzem i pod jeźdź­cem.
 3. Alternatywne kie­run­ki pro­duk­cji zwie­rzę­cej – chów i hodow­la koni. Wykonano 105 szko­leń dla ponad 3000 osób.
 4. Szkolenie w zakre­sie oce­ny koni zim­no­krwi­stych dla hodow­ców oce­nia­ją­cych konie na regio­nal­nych wysta­wach.
 5. Przeprowadzenie egza­mi­nów dla 12 pra­cow­ni­ków w czę­ści ogól­nej, a następ­nie przed 7 komi­sja­mi raso­wy­mi – wyko­na­no prze­pro­wa­dza­jąc 7 egza­mi­nów.
 6. Szkolenie mię­dzy­na­ro­do­wych sędziów w zakre­sie oce­ny koni rasy hucul­skiej.

Konsultacje i redagowanie aktów prawnych

Ustawy

 • o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt
 • o orga­ni­za­cji hodow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich

Rozporządzenia

 • dot. uty­li­za­cji zwie­rząt gospo­dar­skich
 • dot. szcze­gó­ło­wych warun­ków i try­bu przy­zna­wa­nia pomo­cy finan­so­wej w ramach dzia­ła­nia „Programu rol­no śro­do­wi­sko­we­go PROW”
 • dot. wyso­ko­ści opłat za wpis do ksiąg
 • dot. wyso­ko­ści opłat za wysta­wie­nie pasz­por­tu
 • dot. dopłat uzu­peł­nia­ją­cych do użyt­ków zie­lo­nych.

Programy ochrony zasobów genetycznych

Planowano w 2006 roku i wpro­wa­dzo­no w 2007 roku do pro­gra­mów ochro­ny dwie rasy: wlkp oraz zim­no­krwi­stą – typ sokól­ski i sztum­ski. Obecnie licz­ba stad i kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny jest nastę­pu­ją­ca:

Rasa

m

śl

hc

kn

Liczba kla­czy

511

349

713

374

Liczba stad

116

81

119

70

Wnioski ustępującego Zarządu:

 1. Podjąć sta­ra­nia o zaopa­try­wa­nie całe­go pogło­wia koni w mikro­tran­spon­de­ry i pro­wa­dzić bazę danych o wsz­cze­pio­nych mikro­tran­spon­de­rach.
 2. Rozwijać róż­ne for­my pro­mo­cji pol­skich koni, nie tyl­ko na pozio­mie PZHK, ale tak­że OZHK/WZHK, m. in. poprzez sprze­daż aukcyj­ną koni.
 3. Prowadzić sta­ra­nia o zacho­wa­nie w kra­ju 10 pań­stwo­wych stad ogie­rów, jako nie­zbęd­ne­go ogni­wa w orga­ni­za­cji roz­ro­du koni w kra­ju.
 4. Dokończyć pra­ce nad bazą danych PZHK tak aże­by umoż­li­wić wymia­nę danych pomię­dzy PZHK i PZJ.
 5. Stworzyć i admi­ni­stro­wać bazą hodow­la­ną koni rasy hucul­skiej nale­żą­cych do człon­ków Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich.
 6. Podjąć sta­ra­nia, we współ­dzia­ła­niu z PZJ i SK Pępowo, o przy­zna­nie Polsce orga­ni­za­cji Mistrzostw Świata Młodych Koni w zaprzę­gach jed­no­kon­nych, jako impre­zy cyklicz­nej.
 7. Wystąpić do UE o przy­zna­nie Polsce ksiąg pocho­dze­nia dla kolej­nych pol­skich ras koni.
 8. Wzmocnić dzia­ła­nia w Terenowych Kołach Hodowców Koni.
 9. Dążyć do tego, aby w ramach pod­wyż­szo­nej mak­sy­mal­nie o 30 zł rocz­nej skład­ki człon­kow­skiej w OZHK/WZHK dostar­czać każ­de­mu człon­ko­wi OZHK/WZHK pocz­tą kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”.
 10. Wspierać na pozio­mie PZHK i OZHK/WZHK dzia­łal­ność grup ini­cja­tyw­nych przy two­rze­niu grup pro­du­cen­tów rol­nych utrzy­mu­ją­cych konie.

Przedkładając niniej­sze spra­woz­da­nie, Zarząd pra­gnie podzię­ko­wać wszyst­kim hodow­com i dzia­ła­czom zaan­ga­żo­wa­nym w dzia­łal­ność Związku. Bez waszej pomo­cy nie było­by moż­li­we osią­gnię­cie tego co już osią­gnę­li­śmy.
Dziękujemy wszyst­kim urzę­dom, insty­tu­cjom i orga­ni­za­cjom, któ­re współ­pra­cu­ją ze Związkiem, za zro­zu­mie­nie naszych pro­ble­mów i pomoc w ich roz­wią­zy­wa­niu, szcze­gól­nie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu.
Dziękujemy uczel­niom rol­ni­czym i insty­tu­tom nauko­wym za wspar­cie hodow­ców w ich dąże­niu do uzy­ska­nia jak naj­lep­szych koni, szcze­gól­nie Instytutowi Zootechniki w Balicach i Instytutowi Genetyki w Jastrzębcu.
Dziękujemy człon­kom Komisji Ksiąg Stadnych poszcze­gól­nych ras koni za spo­łecz­ną pra­cę na rzecz roz­wo­ju hodow­li koni.
Dziękujemy pra­cow­ni­kom Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni i Polskiego Związku Hodowców Koni za wkład pra­cy, szcze­gól­nie w iden­ty­fi­ka­cję koni.

Hodowca i Jeździec