Aktualności

Jubileuszowy odcinek „Galopu”

30 czerwca 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Przed nami pre­mie­ra 12 odcin­ka maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Już dzi­siaj o godzi­nie 22:30 zapra­sza­my przed tele­wi­zo­ry i gorą­co zachę­ca­my do włą­cze­nia kana­łu TVP Sport, bo będą na ekra­nie konie… Upływa rów­no rok (24 czerw­ca 2009), kie­dy to Polski Związek Jeździecki w wyni­ku pod­pi­sa­nej z Telewizją Polską ramo­wej umo­wy zaczął m.in. współ­pra­cę przy pro­duk­cji audy­cji cyklicz­nej dedy­ko­wa­nej konia­rzom i bran­ży jeź­dziec­kiej. Wówczas zade­biu­to­wa­li­śmy w „Galopie” rela­cją z CSIO Sopot. Dzisiaj podob­nie - będzie­cie mogli Państwo obej­rzeć posze­rzo­ny mate­riał z ostat­nie­go CSIO i CDI Sopot, gdzie wypo­wia­da­ją się Dawid Kubiak, Jarosław Skrzypczyński, Andrzej Głoskowski, Antoni Tomaszewski (człon­ko­wie eki­py w Pucharze Narodów) oraz tre­ner Rudiger Wassibauer. Ponadto skrót z Grand Prix na CSI Poznań, roz­gry­wa­ne­go o memo­riał Macieja Frankiewicza; kil­ka kla­tek z Adrenalina Cup, czy­li emo­cje w sty­lu western; komen­tarz do świe­żo zakoń­czo­nych zawo­dów pucha­ro­wych w WKKW - Strzegom Horse Trias; prze­gląd wyda­rzeń ze świa­ta ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem 5-gwiazdkowych imprez sko­ko­wych w St. Gallen i Rzymie; a na zakoń­cze­nie przed der­bo­we har­ce na Służewcu.

TERMINY EMISYJNE „Galopu” w TVP Sport:

  • Środa, 30 czerw­ca, godzi­na 22:30 - PREMIERA!
  • Czwartek, 1 lip­ca, godzi­na 18:30 - POWTÓRKA!
  • Niedziela, 4 lip­ca, godzi­na 14:15 - POWTÓRKA!

PAMIĘTAJMY - wyni­ki oglą­dal­no­ści budu­je licz­ba ludzi zasia­da­ją­cych przed tele­wi­zo­ra­mi, dla­te­go też każ­dy koniarz powi­nien zna­leźć czas na „Galop” w TVP Sport. Potrzebujemy nasze­go maga­zy­nu w tele­wi­zji, więc daj­my temu wyraz dzi­siaj wie­czo­rem. TVP Sport jest w 4.5 mln gospo­darstw domo­wych, co daje mu 3 pozy­cję w ran­kin­gu tema­tycz­nych sta­cji spor­to­wych. Jeśli nie może­cie Państwo lub nie zdą­ży­cie obej­rzeć „Galopu” w tele­wi­zji, do dys­po­zy­cji zosta­je jesz­cze stro­na www.sport.tvp.pl, gdzie znaj­dzie­cie wszyst­kie archi­wal­ne wyda­nia.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec