Aktualności

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

28 września 2010 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,,,,

Wszystkich miło­śni­ków koni (i nie tyl­ko) ser­decz­nie zapra­sza­my na Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odbę­dzie się w dniach 1-3 paź­dzier­ni­ka 2010 r. na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Program wysta­wy:

 • Piątek (01.10.2010) - oce­na pokro­ju koni ras:
  • mało­pol­skiej - godz. 08:00
  • wiel­ko­pol­skiej - godz. 09:00
  • pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi - godz. 10:00
  • ślą­skiej - godz. 11:00
  • zim­no­krwi­stej - godz. 13:00
  • hucul­skiej - godz. 14:00
  • konik pol­ski - godz. 15:00
 • Sobota (02.10.2010) - pró­by użyt­ko­we:
  • sko­ki w kory­ta­rzu (rasa sp, wlkp, m) - godz. 08:00
  • pró­ba zaprzę­go­wa (rasa śl, zimn) - godz. 12:30
 • Niedziela (03.10.2010) - pró­by użyt­ko­we:
  • semi­na­rium „Próba dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów w wybra­nych księ­gach euro­pej­skich” oraz „Cele i zada­nia orga­ni­za­cji Hipika Polska”
  • pró­ba dla koni­ków pol­skich - godz. 12:00
  • ścież­ka hucul­ska - godz. 13:15
  • pró­ba ujeż­dże­nio­wa - godz. 14:30

Ponadto wie­le innych atrak­cji, na któ­re wszyst­kich ser­decz­nie zapra­sza­my!

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec