Aktualności

Zasady wpisywania ogierów ras zagranicznych, polskiej półkrwi oraz czystych do ksiąg sp i wlkp obowiązujące od sezonu 2011

30 grudnia 2010 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa: ,,

Polacy jak poka­zu­je histo­ria, bar­dzo lubią wszyst­ko, co zagra­nicz­ne, obce. Zawsze koja­rzy się to z lep­szą jako­ścią. Taki sche­mat nie omi­ja tak­że hodow­li koni, cho­ciaż w wie­lu przy­pad­kach jest praw­dzi­wy. Żaden z zachod­nich związ­ków hodow­la­nych nie zmie­niał pro­fi­lu hodow­li tak wie­le razy, jak w to się dzia­ło w naszym kra­ju. Ale nie nale­ży zapo­mi­nać, że wszyst­kich hodow­ców powin­no inte­re­so­wać zało­że­nie wła­snych „koń­skich” rodów oraz docho­wa­nie się jak naj­lep­szych, spraw­dzo­nych klaczy‐matek. Tak funk­cjo­nu­ją naj­lep­sze hodow­le koni spor­to­wych w Europie, a w tej mate­rii tyl­ko ta część świa­ta się liczy.

Aby pomóc naszym hodow­com w osią­gnię­ciu szyb­sze­go postę­pu Polski Związek Hodowców Koni wpro­wa­dził pew­ne zmia­ny – uła­twie­nia w uzna­wa­niu ogie­rów zagra­nicz­nych. Podstawę sta­no­wi fakt, że dany ogier powi­nien być uzna­ny w księ­dze stad­nej, któ­ra znaj­du­je się na jed­nym z trzech miejsc ran­kin­gu WBFSH, czy­li Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych. Istotny jest tak­że wiek dane­go ogie­ra. Reasumując – ogier może ubie­gać się o dopusz­cze­nie do roz­ro­du w księ­dze sp pod warun­kiem, że ma aktu­al­ną licen­cję związ­ku hodow­la­ne­go znaj­du­ją­ce­go się na tej liście oraz speł­ni pozo­sta­łe warun­ki wpi­su. Pozostałe warun­ki dopusz­cze­nia do roz­ro­du w księ­gach sp i wlkp zamiesz­czo­ne zosta­ły poni­żej. Zmiany te obo­wią­zu­ją od sezo­nu 2011.

Zobacz zmia­ny

Hodowca i Jeździec