Aktualności

Zasady prezentacji koników polskich

20 maja 2011 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Imprezy hodowlane, Przeglądy hodowlane, Sprawy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem prezentacji koników polskich na wystawach, pokazach i przeglądach hodowlanych oraz ich udziału w próbach dzielności”, który został zatwierdzony przez Zarząd ZHKP.

Regulaminem prezentacji koników polskich
na wystawach, pokazach i przeglądach hodowlanych
oraz ich udziału w próbach dzielności

(obowiązuje od 2011 roku)

1. Stan zdrowia koni

 • wszystkie konie powinny być w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej
 • nie dopuszcza się koni kaszlących, z wysiękami ropnymi, zmianami skórnymi
 • wszelkie kulawizny i otwarte rany eliminują konie z pokazów oraz prób dzielności
 • dozwolony jest udział koników z COPD po udokumentowaniu diagnozy lekarskiej, ale tylko wtedy, gdy uczestnictwo to nie zagraża zdrowiu konia

2. Pielęgnacja, przygotowanie do pokazu

 • prezentowane konie powinny być odpowiednio wcześniej wypielęgnowane i przygotowane
 • w celu uniknięcia podbicia się koni zaleca się przeprowadzenie rozczyszczania i ewentualnego kucia na co najmniej tydzień przed wystawą (próbami dzielności)
 • pielęgnacja sierści, skóry kopyt i włosów ochronnych nie powinna budzić żadnych wątpliwości
 • pokaz koników w ochraniaczach lub owijkach jest zabroniony
 • elementy rzędu końskiego powinny być czyste i sprawne oraz dopasowane do każdego konia
 • prezentowanie koni agresywnych (kopiące i gryzące w stosunku do innych koni) powinno się odbywać po uprzednim wpleceniu w grzywę (gryzące) lub ogon (kopiące) czerwonej wstążki. Prezenter zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i w miarę możliwości ostrzegać w razie niebezpieczeństwa innych wystawców.

3. Prezentacja

 • podczas pokazu konia prowadzi jedna osoba, dopuszcza się udział osób trzecich w charakterze „poganiaczy”
 • wszelkie czynności dokonywane z końmi podczas pokazu powinny być przeprowadzone z uwzględnieniem szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa dotyczących osób i koni
 • przebieg pokazu odbywa się zgodnie z programem wystawy a ewentualne odstępstwa mogą
 • wynikać z sugestii Komisji Oceniającej, którym to prezentujący zobowiązany jest się poddać w trakcie swojego pokazu
 • podczas prezentacji, we wszystkich chodach, oczekuje się od konia gotowości do wykonywania elementów pokazu posłusznie, tj. bez przymusu i w rozluźnieniu
 • osoba prowadząca zobowiązana jest na skoncentrowaniu swojej uwagi na możliwie najlepszym zaprezentowaniu walorów konia w ramach programu pokazu
 • w trakcie wystawy oczekuje się od opiekuna konia pełnej kontroli nad nim wynikającej ze wzajemnego zaufania oraz zdecydowania w obchodzeniu się z koniem
 • prezentacja ogierów dwuletnich i starszych odbywa się wyłącznie w uździe wierzchowej lub uździenicy z wędzidłem
 • wszystkie elementy ogłowia, włącznie z rozmiarem wędzidła, muszą być dopasowane indywidualnie do każdego konia
 • nie dopuszcza się do prezentacji koni w uzdach z munsztukiem, pelhamem lub hackamore
 • konie młode prowadzone są w kantarach lub prezenterach
 • źrebięta przy matkach powinny mieć założone kantary

4. Prezenter

 • osoba prezentująca konia powinna być pełnoletnia lub posiadać zaświadczenie od rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział dziecka w wystawie w charakterze prezentera
 • pokazujący konia nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających
 • obowiązuje schludny i czysty wygląd prezentera (zaleca się ubiór nie utrudniający zaprezentowania konia, pozwalający prowadzącemu podążanie z koniem w harmonii)
 • dozwolony jest strój jeździecki lub ubrania organizacyjne z nakryciem głowy włącznie
 • osoby o długich włosach proszone są ze względów bezpieczeństwa o spięcie ich podczas pokazu
 • prezenter jak i osoby pomagające może posiadać pomoce pozwalające lepiej zaprezentować konia (bacik, woreczek foliowy, grzechotki, itp.) chyba ze Komisja Oceniająca uzna je za niebezpieczne lub niepożądane z innych przyczyn.

Uwagi do użytkowania koników polskich pod siodłem i w zaprzęgu podczas prób dzielności, pokazów i wystaw:

 

 • podczas użytkowania wierzchowego wymagany jest czysty i schludny strój jeździecki oraz nakrycie głowy w postaci kasku jeździeckiego
 • rząd koński składa się z siodła oraz ogłowia wraz z wędzidłem (pojedynczo lub podwójnie łamanym)
 • nie dopuszcza się jazdy z kiełznem munsztukowym, pelhamem i hackamore, używania ostróg oraz jazdy na wypinaczach, czarnej wodzy i gogue
 • używanie ostróg jest niedozwolone
 • koniki polskie przedstawiane do prób powinny co najmniej w stopniu podstawowym wykazywać przydatność do:
  • przyjęcia wędzidła i siodła
  • spokojnego stania w miejscu
  • poruszania się w równowadze w stępie, kłusie i galopie
  • prawidłowych reakcji na pomoce jeździeckie
 • próbę zaprzęgową przeprowadza się w wozie lub bryczce na kołach ogumionych (z hamulcem), o masie około 100-120% masy ciała konia (pojazd musi być w pełni sprawny i jego stan techniczny nie może budzić zastrzeżeń)
 • podczas próby stosowana jest uprząż szorowa lub chomątowa, która musi być indywidualnie dopasowana do konia ogłowiem może być uzda zaprzęgowa lub uździenica z wędzidłem
 • wymagany jest czysty i schludny strój powożącego (oraz pomocnika)
 • wymagany jest bat, którego powożący używa w zależności od potrzeby

W imieniu Zarządu ZHKP
Zbigniew Jaworski

Hodowca i Jeździec