Aktualności

Dofinansowania wystaw klaczek zimnokrwistych w 2011 roku

17 czerwca 2011 · Kategoria: Finansowanie, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia zasa­dy orga­ni­za­cji wystaw kla­czek zim­no­krwi­stych w 2011 roku dofi­nan­so­wa­nych z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego oraz z Funduszy PZHK i OZHK.

 • wiek: od 10 do 20 mies.
 • uro­dzo­ne w Polsce, speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki wpi­su do Księgi Głównej, pasz­port wysta­wio­ny przez wła­ści­wy OZHK/WZHK
 • oce­na komi­syj­na na usta­lo­nych, zor­ga­ni­zo­wa­nych wysta­wach w OZHK/WZHK
 • licz­ba kla­czek na jed­nej wysta­wie mini­mum 15 szt.
 • miej­sca, ter­mi­ny wystaw oraz limit licz­bo­wy kla­czy, któ­re mogą wziąć udział w wysta­wach OZHK/WZHK:
  • Białystok - 90 szt. (Jasionówka 10.07, Suchowola 14.07, Nowogród 20.07, Podgórze 19.07)
  • Warszawa - 85 szt. (4 wysta­wy, w tym jed­na wspól­na z OZHK Kielce: Sochaczew 29.08, Garwolin 10.07, Kozienice 3.07, Bałtów 13.08)
  • Malbork - 70 szt. (Kwidzyn 7.07, SO Starogard Gdański 8.07, Sępolno 9.07)
  • Olsztyn - 50 szt. (Kętrzyn 6.08, ODR Olsztyn 7.08)
  • Lublin - 50 szt. (Orchówek 17.08, Lubenka 23.08, Biała 30.08)
  • Bydgoszcz - 25 szt. (SK Nowe Jankowice 19.07)
  • Łódź - 15 szt. (SO Bogusławice 2.07)
  • Rzeszów - 15 szt. (Oleszyce 17.07)
 • Skala ocen na prze­glą­dach do 50 pkt., co 0,5 pkt. (typ 1-10, pokrój 1-10, stęp 1-10, kłus 1-10, wra­że­nie ogól­ne, przy­go­to­wa­nie do wysta­wy, pre­zen­ta­cja 1-10), gdzie:
  10 pkt. - oce­na wybit­na 5 pkt. - dosta­tecz­na
  9 pkt. - bar­dzo dobra 4 pkt. - nie­do­sta­tecz­na
  8 pkt. - dobra 3 pkt. - pra­wie zła
  7 pkt. - dość dobra 2 pkt. - zła
  6 pkt. - zado­wa­la­ją­ca 1 pkt. - bar­dzo zła

  Minimalna licz­ba punk­tów do uzy­ska­nia pre­mii - 38 punk­tów.
  Wysokość pre­mii PZHK i OZHK - 125 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec