Aktualności

Studia podyplomowe „Hodowla koni i jeździectwo” oraz „Naukowe podstawy treningu koni”

2 stycznia 2012 · Kategoria: Ogłoszenia, Szkolenia, ·

Studia podyplomowe
wrzesień 2012 – czerwiec 2013

Celem dwu­se­me­stral­nych stu­diów „Hodowla Koni i Jeździectwo” jest pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji wła­ści­cie­li koni celem pra­wi­dło­we­go utrzy­my­wa­nia tych zwie­rząt. W 210‐godzinnym pro­gra­mie przed­sta­wia­ne są naj­now­sze osią­gnię­cia z zakre­su cho­wu, hodow­li i użyt­ko­wa­nia koni, pro­fi­lak­ty­ki wete­ry­na­ryj­nej, tech­no­lo­gii pro­duk­cji rol­ni­czej oraz tema­ty zwią­za­ne z eko­no­mi­ką rol­nic­twa, agro­biz­ne­sem, orga­ni­za­cją i zarzą­dza­niem gospo­dar­stwa­mi posia­da­ją­cy­mi konie. Organizowany jest też kurs sędziow­ski (dla posia­da­czy brą­zo­wej odzna­ki jeź­dziec­kiej). Do pro­wa­dze­nia wykła­dów i ćwi­czeń zapra­sza­ni są pra­cow­ni­cy nauko­wi Akademii i Uniwersytetów Rolniczych oraz licen­cjo­no­wa­ni sędzio­wie PZJ i spe­cja­li­ści z tere­no­wej hodow­li koni. Zajęcia odby­wa­ją się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w wybra­nych ośrod­kach hodow­la­nych i na zawo­dach jeź­dziec­kich. Zaliczenie stu­diów odby­wa się na pod­sta­wie udzia­łu słu­cha­czy w zaję­ciach i napi­sa­niu pra­cy dyplo­mo­wej.
Studia koń­czą się dwu­czę­ścio­wym egza­mi­nem komi­syj­nym, któ­re­go zda­nie upraw­nia do otrzy­ma­nia świa­dec­twa ukoń­cze­nia stu­diów pody­plo­mo­wych i legi­ty­ma­cji sędzie­go III kla­sy w jeź­dziec­twie. Opłata za stu­dia wyno­si 3000 zł. Koszty dojaz­dów na zaję­cia, noc­le­gów i wyży­wie­nia pono­szą uczest­ni­cy.

Celem dwu­se­me­stral­nych stu­diów „Naukowe pod­sta­wy tre­nin­gu koni” jest pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji jeźdź­ców i instruk­to­rów oraz wła­ści­cie­li ośrod­ków hip­picz­nych, dla dosko­na­le­nia tre­nin­gu koni. W 210‐godzinnym pro­gra­mie przed­sta­wia­ne są zagad­nie­nia doty­czą­ce oce­ny przy­dat­no­ści koni do spor­tu, gene­tycz­ne­go dosko­na­le­nia koni, tre­nin­gu koni, pro­ble­mów wete­ry­na­ryj­nych i szko­le­nia jeźdź­ców, a tak­że naj­now­sze osią­gnię­cia z zakre­su tech­no­lo­gii i eko­no­mi­ki pro­duk­cji rol­ni­czej, oraz tema­ty zwią­za­ne z agro­biz­ne­sem i orga­ni­za­cją małych ośrod­ków jeź­dziec­kich. Wykładowcami są pra­cow­ni­cy nauko­wi wyż­szych uczel­ni oraz naj­lep­si tre­ne­rzy w jeź­dziec­twie, tak­że zagra­nicz­ni. Zajęcia odby­wa­ją się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w wybra­nych ośrod­kach jeź­dziec­kich i na zawo­dach. W ramach stu­diów odby­wa się prak­tycz­ne szko­le­nie jeź­dziec­kie na pozio­mie pod­sta­wo­wym (4 zjaz­dy), pro­wa­dzo­ne przez naj­lep­szych tre­ne­rów, zgod­nie z wymo­ga­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w kra­jach Unii Europejskiej. Istnieje moż­li­wość zro­bie­nia brą­zo­wej odzna­ki w jeź­dziec­twie. Zaliczenie stu­diów odby­wa się na pod­sta­wie udzia­łu słu­cha­czy w zaję­ciach i napi­sa­niu pra­cy dyplo­mo­wej.
Studia koń­czą się egza­mi­nem komi­syj­nym, któ­re­go zda­nie upraw­nia do otrzy­ma­nia świa­dec­twa ukoń­cze­nia stu­diów pody­plo­mo­wych.

Opłata za stu­dia wyno­si 4 000 zł. Koszty dojaz­dów na zaję­cia, noc­le­gów i wyży­wie­nia pono­szą uczest­ni­cy.

O przy­ję­cie na stu­dia pody­plo­mo­we mogą ubie­gać się absol­wen­ci wszyst­kich wyż­szych uczel­ni.

Zgłoszenia na stu­dia pody­plo­mo­we będą przyj­mo­wa­ne do dnia 1.02.2012 r.:
e‐mail: ewa.formicka@up.wroc.pl, ewa.jodkowska@up.wroc.pl

Wszelkich infor­ma­cji udzie­la sekre­tarz stu­diów mgr Ewa Formicka, tel. 71/320 – 57‐85, lub kie­row­nik stu­diów dr hab. Ewa Jodkowska, tel. 71/320 – 57‐84.

Hodowca i Jeździec