Aktualności

Wymagana dokumentacja do użycia nasienia

29 grudnia 2011 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, ·

Polski Związek Hodowców Koni w związ­ku z Decyzją Komisji 96/79/WE i Art.26 ust.1 usta­wy z dnia 29 czerw­ca 2007 r. o orga­ni­za­cji hodow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi, infor­mu­je, że każ­da par­tia nasie­nia powin­na być zaopa­trzo­na w doku­ment han­dlo­wy zawie­ra­ją­cy:

  • dane umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję daw­cy lub daw­ców nasie­nia,
  • ter­min pobra­nia lub pro­duk­cji nasie­nia,
  • infor­ma­cję o pro­du­cen­cie i odbior­cy nasie­nia,

może to być: „Świadectwo zdro­wia” dla zwie­rząt w han­dlu wewnątrz­w­spól­no­to­wym lub „Świadectwo zoo­tech­nicz­ne” dla nasie­nia zare­je­stro­wa­nych konio­wa­tych (doty­czy to nasie­nia ogie­rów zagra­nicz­nych oraz hodow­li kra­jo­wej).

W związ­ku z powyż­szym od 01 stycz­nia 2012, aby otrzy­mać z OZHK/WZHK dru­ki „Świadectw una­sien­nie­nia kla­czy” nale­ży prze­słać do Polskiego Związku Hodowców Koni (Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji) jed­no z wyżej wymie­nio­nych doku­men­tów danej par­tii nasie­nia. Po zare­je­stro­wa­niu w PZHK, wła­ści­ciel nasie­nia otrzy­ma z OZHK dru­ki „Świadectw una­sien­nie­nia kla­czy”.

Podsumowując – pro­ce­du­ra dopusz­cza­nia do roz­ro­du nasie­nia ogie­rów zagra­nicz­nych: jak do tej pory, zain­te­re­so­wa­ni spro­wa­dze­niem nasie­nia ogie­ra zagra­nicz­nej hodow­li i jego wpi­sem do pol­skiej księ­gi pół­krwi, prze­sy­ła­ją odpo­wied­nie doku­men­ty do PZHK, gdzie wery­fi­ko­wa­ne są jego doko­na­nia użyt­ko­we i hodow­la­ne. Jeżeli speł­nia wyma­ga­nia jed­nej z pol­skich ksiąg i nasie­nie zosta­je spro­wa­dzo­ne do Polski to do każ­dej par­tii nasie­nia musi zostać dołą­czo­ne „Świadectwo zdro­wia” lub „Świadectwo zoo­tech­nicz­ne”, wery­fi­ko­wa­ne przez Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji.

Hodowca i Jeździec