Aktualności

Zmiany w regulaminach huculskich

19 stycznia 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Programy hodowli, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Komisja Księgi Stadnej koni rasy hucul­skiej zwra­ca się do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców i wła­ści­cie­li koni tej rasy z proś­bą o zgła­sza­nie uwag i pro­po­zy­cji zmian do regu­la­mi­nu roz­gry­wa­nia Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego oraz pro­po­no­wa­nych zmian do „Programu hodow­li koni rasy hucul­skiej” zamiesz­czo­ne­go w dzia­le Programy hodow­la­ne.
Zmiany te pro­si­my prze­sy­łać do biu­ra PZHK do dnia 15 lute­go 2012 r., dro­gą elek­tro­nicz­ną (peckiel@pzhk.pl), faxem (22 628 – 68-79) lub listow­nie (Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m. 16, 00 – 673 Warszawa).

Hodowca i Jeździec