Zmiany w programach hodowli koni ras sp, wlkp i m

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało wprowadzenie następujących zmian w programach hodowli, które obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2014 r.:

obligatoryjne próby dzielności klaczy sp i wlkp będą obowiązywać wszystkie klacze ubiegające się o wpis do księgi od 2014 roku

 1. klacz rasy wlkp i sp przystępująca do próby dzielności i pretendująca do wpisu do księgi nie musi posiadać świadectwa pokrycia (obowiązuje od roku 2014.)
 2. przez pierwsze 2 lata trwania obowiązkowych polowych prób wierzchowych, minimalna liczba klaczy sp i wlkp przystępujących do testu wynosi 5 sztuk, aby po tych 2 latach wzrosnąć do min. 10 sztuk (od 2016)
 3. przez pierwsze 2 lata trwania obowiązkowych polowych prób zaprzęgowych, minimalna liczba klaczy sp i wlkp przystępujących do testu wynosi 3 sztuki, aby po tych 2 latach wzrosnąć do min. 5 sztuk (od 2016)
 4. wiek klaczy – po wprowadzeniu obowiązkowych prób dzielności (zarówno polowych, jak i stacjonarnych) klacz wlkp i sp bez względu na wiek może zostać poddana próbie, a od wyniku końcowego próby dzielności nie będą odejmowanie punkty klaczom ze względu na wiek
 5. została opracowana nowa skala ocen końcowych polowej próby dzielności klaczy sp i wlkp od 2014 r.:
  wyb. 45-50 pkt.
  bdb. 40-44,99 pkt.
  dobra 35-39,99 pkt.
  dost. 30-34,99 pkt.
  mierna 25-29,99 pkt.
  ndst. poniżej 25 pkt.
 6. klacz, która otrzyma ocenę niedostateczną może próbę polową powtarzać bez ograniczeń czasowych
 7. aby klacz została wpisana do księgi musi ukończyć polową próbę z min. wynikiem miernym (min. 25 pkt.). Minimum to dotyczy klaczy, które będą podlegały obligatoryjnym próbom dzielności (od 2014 r.)
 8. aby klacz została wpisana do księgi musi ukończyć stacjonarną próbę z min. wynikiem dostatecznym (min. 45 pkt.). Ocena ta dotyczy tych klaczy, które będą podlegały obligatoryjnym próbom dzielności (od 2014 r.)
 9. klacz hodowli zagranicznej od roku 2014 podlega takim samym zasadom wpisu do księgi sp lub wlkp jak klacz polskiej hodowli. W uzasadnionych przypadkach Komisje Księgi sp i wlkp mogą odstąpić od tej zasady, jeżeli dana klacz została pozytywnie sprawdzona na potomstwie.
 10. aby ogier uzyskał wpis do księgi na podstawie wyniku zaprzęgowej próby dzielności musi uzyskać następujące minimalne wyniki końcowe z próby (obowiązuje od 15 czerwca 2012 r.):
  • ogiery maści „kolorowych” – 75 pkt.
  • ogiery maściste – 85 pkt,
  • ogiery hodowli zagranicznej – 90 pkt.
  • ocena ruchu w stępie – norma czasu 4’00” (7,5 km/h), czas dłuższy = dyskwalifikacja. Komisja ocenia stęp w zaprzęgu w skali od 1 do 10 pkt.
  • ocena ruchu w kłusie – norma czasu 3’30” (17,1 km/h), czas dłuższy = dyskwalifikacja. Komisja ocenia kłus w zaprzęgu w skali od 1 do 10 pkt.
  • w próbie wytrzymałości – minimum 500 m stanowi podłoże piaszczyste
 11. Ogier hodowli niemieckiej w wieku od 3 do 6 lat (bądź nasienie), który zdał właściwą próbę użytkowości w kraju urodzenia lub pochodzenia i na tej podstawie został dopuszczony do rozrodu, może uzyskać w Polsce wpis do księgi na podstawie wyników próby dzielności. Za właściwą próbę użytkowości uznaje się próbę po 70-dniowym treningu stacjonarnym. Próbę tę ogiery muszą ukończyć z wynikiem min. 120 pkt. indeksu wartości hodowlanej skokowej lub ujeżdżeniowej.
 12. Komisje sp, wlkp i m zdecydowały, iż od roku 2017 księgi wstępne dla koni tych ras będą zamknięte dla klaczy od matek NN. Prawo wpisu będą miały jedynie klacze po ogierach wpisanych do ksiąg, od matek po ogierach wpisanych do ksiąg.
 13. do księgi może zostać wpisany koń, który w momencie opisu pochodzi od klaczy niewpisanej do księgi, pod warunkiem, że klacz ta została wpisana do księgi przed ukończeniem przez tego konia (jej potomka) 36 miesięcy życia.

Uzasadnienie

Wyzwaniem dla wszystkich polskich hodowców, właścicieli koni, ale także Polskiego Związku Hodowców Koni są obligatoryjne próby dzielności dla przyszłych klaczy sp i wlkp, wprowadzane od 2014 roku. Przedsięwzięcie to jest niemal niespotykane w Europie i dlatego PZHK próbuje zmodyfikować programy prób dzielności klaczy, tak, aby rzetelnie pozwalały sprawdzić przyszłe klacze-matki, ale jednocześnie nie zniechęcać hodowców do dalszej działalności hodowlanej, mimo czasów kryzysu.
Po analizach przeprowadzonych przez PZHK oraz rozmowach z członkami Komisji Ksiąg Stadnych próg uznawania ogierów po próbie zaprzęgowych został podwyższony, aby do rozrodu nie trafiały przeciętne ogiery, jak to miało miejsce dotychczas.
Minimalna poprawka dotycząca uznawania ogierów zagranicznych (lub nasienia) w wieku 3-6 lat jest związana z niewielką korektą przepisów dotyczących rozgrywania prób dzielności w Niemczech.

Przewiń do góry