Aktualności

Zmiany w programach hodowli koni ras sp, wlkp i m

5 października 2012 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe, · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie nastę­pu­ją­cych zmian w pro­gra­mach hodow­li, któ­re obo­wią­zy­wać będą od dnia 1 stycz­nia 2014 r.:

obli­ga­to­ryj­ne pró­by dziel­no­ści kla­czy sp i wlkp będą obo­wią­zy­wać wszyst­kie kla­cze ubie­ga­ją­ce się o wpis do księ­gi od 2014 roku

 1. klacz rasy wlkp i sp przy­stę­pu­ją­ca do pró­by dziel­no­ści i pre­ten­du­ją­ca do wpi­su do księ­gi nie musi posia­dać świa­dec­twa pokry­cia (obo­wią­zu­je od roku 2014.)
 2. przez pierw­sze 2 lata trwa­nia obo­wiąz­ko­wych polo­wych prób wierz­cho­wych, mini­mal­na licz­ba kla­czy sp i wlkp przy­stę­pu­ją­cych do testu wyno­si 5 sztuk, aby po tych 2 latach wzro­snąć do min. 10 sztuk (od 2016)
 3. przez pierw­sze 2 lata trwa­nia obo­wiąz­ko­wych polo­wych prób zaprzę­go­wych, mini­mal­na licz­ba kla­czy sp i wlkp przy­stę­pu­ją­cych do testu wyno­si 3 sztu­ki, aby po tych 2 latach wzro­snąć do min. 5 sztuk (od 2016)
 4. wiek kla­czy – po wpro­wa­dze­niu obo­wiąz­ko­wych prób dziel­no­ści (zarów­no polo­wych, jak i sta­cjo­nar­nych) klacz wlkp i sp bez wzglę­du na wiek może zostać pod­da­na pró­bie, a od wyni­ku koń­co­we­go pró­by dziel­no­ści nie będą odej­mo­wa­nie punk­ty kla­czom ze wzglę­du na wiek
 5. zosta­ła opra­co­wa­na nowa ska­la ocen koń­co­wych polo­wej pró­by dziel­no­ści kla­czy sp i wlkp od 2014 r.:
  wyb. 45 – 50 pkt.
  bdb. 40 – 44,99 pkt.
  dobra 35 – 39,99 pkt.
  dost. 30 – 34,99 pkt.
  mier­na 25 – 29,99 pkt.
  ndst. poni­żej 25 pkt.
 6. klacz, któ­ra otrzy­ma oce­nę nie­do­sta­tecz­ną może pró­bę polo­wą powta­rzać bez ogra­ni­czeń cza­so­wych
 7. aby klacz zosta­ła wpi­sa­na do księ­gi musi ukoń­czyć polo­wą pró­bę z min. wyni­kiem mier­nym (min. 25 pkt.). Minimum to doty­czy kla­czy, któ­re będą pod­le­ga­ły obli­ga­to­ryj­nym pró­bom dziel­no­ści (od 2014 r.)
 8. aby klacz zosta­ła wpi­sa­na do księ­gi musi ukoń­czyć sta­cjo­nar­ną pró­bę z min. wyni­kiem dosta­tecz­nym (min. 45 pkt.). Ocena ta doty­czy tych kla­czy, któ­re będą pod­le­ga­ły obli­ga­to­ryj­nym pró­bom dziel­no­ści (od 2014 r.)
 9. klacz hodow­li zagra­nicz­nej od roku 2014 pod­le­ga takim samym zasa­dom wpi­su do księ­gi sp lub wlkp jak klacz pol­skiej hodow­li. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Komisje Księgi sp i wlkp mogą odstą­pić od tej zasa­dy, jeże­li dana klacz zosta­ła pozy­tyw­nie spraw­dzo­na na potom­stwie.
 10. aby ogier uzy­skał wpis do księ­gi na pod­sta­wie wyni­ku zaprzę­go­wej pró­by dziel­no­ści musi uzy­skać nastę­pu­ją­ce mini­mal­ne wyni­ki koń­co­we z pró­by (obo­wią­zu­je od 15 czerw­ca 2012 r.):
  • ogie­ry maści „kolo­ro­wych” – 75 pkt.
  • ogie­ry maści­ste – 85 pkt,
  • ogie­ry hodow­li zagra­nicz­nej – 90 pkt.
  • oce­na ruchu w stę­pie – nor­ma cza­su 4′00″ (7,5 km/h), czas dłuż­szy = dys­kwa­li­fi­ka­cja. Komisja oce­nia stęp w zaprzę­gu w ska­li od 1 do 10 pkt.
  • oce­na ruchu w kłu­sie – nor­ma cza­su 3′30″ (17,1 km/h), czas dłuż­szy = dys­kwa­li­fi­ka­cja. Komisja oce­nia kłus w zaprzę­gu w ska­li od 1 do 10 pkt.
  • w pró­bie wytrzy­ma­ło­ści – mini­mum 500 m sta­no­wi pod­ło­że piasz­czy­ste
 11. Ogier hodow­li nie­miec­kiej w wie­ku od 3 do 6 lat (bądź nasie­nie), któ­ry zdał wła­ści­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści w kra­ju uro­dze­nia lub pocho­dze­nia i na tej pod­sta­wie został dopusz­czo­ny do roz­ro­du, może uzy­skać w Polsce wpis do księ­gi na pod­sta­wie wyni­ków pró­by dziel­no­ści. Za wła­ści­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści uzna­je się pró­bę po 70-dniowym tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym. Próbę tę ogie­ry muszą ukoń­czyć z wyni­kiem min. 120 pkt. indek­su war­to­ści hodow­la­nej sko­ko­wej lub ujeż­dże­nio­wej.
 12. Komisje sp, wlkp i m zde­cy­do­wa­ły, iż od roku 2017 księ­gi wstęp­ne dla koni tych ras będą zamknię­te dla kla­czy od matek NN. Prawo wpi­su będą mia­ły jedy­nie kla­cze po ogie­rach wpi­sa­nych do ksiąg, od matek po ogie­rach wpi­sa­nych do ksiąg.
 13. do księ­gi może zostać wpi­sa­ny koń, któ­ry w momen­cie opi­su pocho­dzi od kla­czy nie­wpi­sa­nej do księ­gi, pod warun­kiem, że klacz ta zosta­ła wpi­sa­na do księ­gi przed ukoń­cze­niem przez tego konia (jej potom­ka) 36 mie­się­cy życia.

Uzasadnienie

Wyzwaniem dla wszyst­kich pol­skich hodow­ców, wła­ści­cie­li koni, ale tak­że Polskiego Związku Hodowców Koni są obli­ga­to­ryj­ne pró­by dziel­no­ści dla przy­szłych kla­czy sp i wlkp, wpro­wa­dza­ne od 2014 roku. Przedsięwzięcie to jest nie­mal nie­spo­ty­ka­ne w Europie i dla­te­go PZHK pró­bu­je zmo­dy­fi­ko­wać pro­gra­my prób dziel­no­ści kla­czy, tak, aby rze­tel­nie pozwa­la­ły spraw­dzić przy­szłe klacze-matki, ale jed­no­cze­śnie nie znie­chę­cać hodow­ców do dal­szej dzia­łal­no­ści hodow­la­nej, mimo cza­sów kry­zy­su.
Po ana­li­zach prze­pro­wa­dzo­nych przez PZHK oraz roz­mo­wach z człon­ka­mi Komisji Ksiąg Stadnych próg uzna­wa­nia ogie­rów po pró­bie zaprzę­go­wych został pod­wyż­szo­ny, aby do roz­ro­du nie tra­fia­ły prze­cięt­ne ogie­ry, jak to mia­ło miej­sce dotych­czas.
Minimalna popraw­ka doty­czą­ca uzna­wa­nia ogie­rów zagra­nicz­nych (lub nasie­nia) w wie­ku 3 – 6 lat jest zwią­za­na z nie­wiel­ką korek­tą prze­pi­sów doty­czą­cych roz­gry­wa­nia prób dziel­no­ści w Niemczech.

Hodowca i Jeździec