Aktualności

Zmiany w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp – dotyczy kategoryzacji ogierów

4 lutego 2013 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie nastę­pu­ją­ce­go zapi­su do pro­gra­mów hodow­li koni ras m, sp i wlkp, któ­ry obo­wią­zu­je od dnia 1 stycz­nia 2012 r.:

„Ogiery, któ­re nie uzy­ska­ły kate­go­rii B, decy­zją Komisji Księgi Stadnej mają pra­wo pozo­stać w roz­ro­dzie w tzw. rezer­wie hodow­la­nej. Komisja Księgi Stadnej podej­mu­je decy­zję kie­ru­jąc się wzglę­da­mi hodow­la­ny­mi, a w szcze­gól­no­ści cen­nym rodo­wo­dem, ponad­prze­cięt­nym wyni­kiem pró­by dziel­no­ści w ZT lub fak­tem użyt­ko­wa­nia w spo­rcie jeź­dziec­kim. Ogiery prze­su­nię­te do rezer­wy hodow­la­nej mogą być użyt­ko­wa­ne w roz­ro­dzie przez kolej­ne 4 lata, przy czym po 4 latach będą pod­le­ga­ły kate­go­ry­za­cji. Aby otrzy­mać kate­go­rię B, muszą w tym cza­sie zgro­ma­dzić 50 punk­tów hodow­la­nych.”

Hodowca i Jeździec