Aktualności

Zmiany w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp

4 lutego 2013 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe, · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało wprowadzenie następujących zmian w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r.

 1. Zapis w regulaminie wierzchowej próby dzielności ogierów dotyczący powtórnego treningu od 2013 r. ma otrzymać następujące brzmienie:

  „Ogier, który:

  • (pierwszy podpunkt usunięty)
  • zostanie wycofany przez właściciela przed końcem treningu, z innego powodu niż kontuzja i/lub choroba
  • nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),
  • zda próbę dzielności, ale z wynikiem niewystarczającym do wpisu do księgi,

  może przystąpić do ponownego treningu i próby w roku następnym, ale jedynie w ZT o tym samym profilu w jakim był poddawany treningowi pierwotnie, pod warunkiem, że spełnia wymagania dotyczące wieku. W takim wypadku właściciel ogiera jest zobowiązany pokryć całkowite koszty ponownego treningu. Wynik końcowy próby dzielności ogiera po drugim stacjonarnym treningu jest obniżany o 10% i jest wynikiem ostatecznym (nawet jeśli jest gorszy od wyniku uzyskanego po pierwszym stacjonarnym treningu). Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn, zaakceptowanych przez PZHK, wycofa przed końcem treningu ogiera, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu.”

 2. Od 2013 r. próg bonitacji wymaganej przy wpisie klaczy do księgi rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi zostanie obniżony z 75 do 72 punktów.
 3. Od 2013 r. zostanie wprowadzona próba dzielności klaczy po stacjonarnym 60-dniowym treningu zaprzęgowym, na wzór treningu i próby klaczy śląskich.
 4. Od 2013 r. wprowadzony zostanie następujący zapis do programów hodowli ras szlachetnych:

  „Za zgodą Komisji Księgi stadnej, pochodzenie konia może być potwierdzone na podstawie badań markerów genetycznych (DNA) wykonanych na koszt właściciela konia”.

  Zapis dotyczy:

  1. koni opisywanych po terminie określonym w rozporządzeniu 504/2008, nie u hodowcy i posiadających „Świadectwo pokrycia klaczy”;
  2. źrebiąt, których ojciec w momencie krycia nie był wpisany do księgi, a uzyskał to prawo po urodzeniu źrebięcia.Po uiszczeniu opłaty określonej przez prowadzącego księgę koń otrzyma rodowód, który zostanie dołączony do paszportu.
 5. Od 2014 r., podobnie jak w rasie wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi, przestaną obowiązywać ograniczenia wiekowe dotyczące klaczy rasy małopolskiej zdających stacjonarne i polowe próby dzielności, a od wyniku końcowego próby dzielności nie będą odejmowanie punkty ze względu na wiek.
 6. Od 2014 r. klacz rasy małopolskiej pretendująca do wpisu do księgi nie musi posiadać źrebięcia ani być źrebna.

Uzasadnienie

Dotychczasowy przepis dotyczący obniżenia wyniku próby dzielności ogiera powtarzającego trening z powodu kontuzji stawiał go na równi z ogierami, które zostały wycofane przez właściciela przed końcem treningu, nie zdały próby dzielności lub zdały próbę z wynikiem niewystarczającym do wpisu do księgi. Należy skorygować ten zapis, aby rozróżnić ogiery powtarzające trening z powodu słabej jakości od koni dobrych, powtarzających próbę z przyczyn niezależnych.
Zmiany dotyczące stacjonarnych i polowych prób dzielności klaczy mają na celu upowszechnienie prób wśród hodowców.
Możliwość uznania za hodowlane źrebięcia bez świadectwa pokrycia klaczy zostaje wprowadzona na prośbę hodowców i właścicieli koni biorących udział w sporcie, dla których pochodzenie konia stanowi dużą wartość, w związku z czym są gotowi spełnić dodatkowe wymagania, pozwalające otrzymać paszport z rodowodem. Ponadto potwierdzenie pochodzenia konia badaniami DNA nie naraża OZHK i PZHK na poświadczenie nieprawdziwego pochodzenia, co jest możliwe w przypadku „Świadectw pokrycia klaczy”.

Hodowca i Jeździec