Aktualności

Zmiany w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp

4 lutego 2013 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe, · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie nastę­pu­ją­cych zmian w pro­gra­mach hodow­li koni ras m, sp i wlkp, któ­re obo­wią­zu­ją od dnia 1 stycz­nia 2013 r. oraz od 1 stycz­nia 2014 r.

 1. Zapis w regu­la­mi­nie wierz­cho­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów doty­czą­cy powtór­ne­go tre­nin­gu od 2013 r. ma otrzy­mać nastę­pu­ją­ce brzmie­nie:

  „Ogier, któ­ry:

  • (pierw­szy pod­punkt usu­nię­ty)
  • zosta­nie wyco­fa­ny przez wła­ści­cie­la przed koń­cem tre­nin­gu, z inne­go powo­du niż kon­tu­zja i/lub cho­ro­ba
  • nie zda pró­by dziel­no­ści (oce­na nie­do­sta­tecz­na),
  • zda pró­bę dziel­no­ści, ale z wyni­kiem nie­wy­star­cza­ją­cym do wpi­su do księ­gi,

  może przy­stą­pić do ponow­ne­go tre­nin­gu i pró­by w roku następ­nym, ale jedy­nie w ZT o tym samym pro­fi­lu w jakim był pod­da­wa­ny tre­nin­go­wi pier­wot­nie, pod warun­kiem, że speł­nia wyma­ga­nia doty­czą­ce wie­ku. W takim wypad­ku wła­ści­ciel ogie­ra jest zobo­wią­za­ny pokryć cał­ko­wi­te kosz­ty ponow­ne­go tre­nin­gu. Wynik koń­co­wy pró­by dziel­no­ści ogie­ra po dru­gim sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu jest obni­ża­ny o 10% i jest wyni­kiem osta­tecz­nym (nawet jeśli jest gor­szy od wyni­ku uzy­ska­ne­go po pierw­szym sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu). Właściciel, któ­ry bez uza­sad­nio­nych przy­czyn, zaak­cep­to­wa­nych przez PZHK, wyco­fa przed koń­cem tre­nin­gu ogie­ra, jest zobo­wią­za­ny opła­cić całość kosz­tów tre­nin­gu.”

 2. Od 2013 r. próg boni­ta­cji wyma­ga­nej przy wpi­sie kla­czy do księ­gi rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi zosta­nie obni­żo­ny z 75 do 72 punk­tów.
 3. Od 2013 r. zosta­nie wpro­wa­dzo­na pró­ba dziel­no­ści kla­czy po sta­cjo­nar­nym 60-dniowym tre­nin­gu zaprzę­go­wym, na wzór tre­nin­gu i pró­by kla­czy ślą­skich.
 4. Od 2013 r. wpro­wa­dzo­ny zosta­nie nastę­pu­ją­cy zapis do pro­gra­mów hodow­li ras szla­chet­nych:

  „Za zgo­dą Komisji Księgi stad­nej, pocho­dze­nie konia może być potwier­dzo­ne na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych (DNA) wyko­na­nych na koszt wła­ści­cie­la konia”.

  Zapis doty­czy:

  1. koni opi­sy­wa­nych po ter­mi­nie okre­ślo­nym w roz­po­rzą­dze­niu 504/2008, nie u hodow­cy i posia­da­ją­cych „Świadectwo pokry­cia kla­czy”;
  2. źre­biąt, któ­rych ojciec w momen­cie kry­cia nie był wpi­sa­ny do księ­gi, a uzy­skał to pra­wo po uro­dze­niu źrebięcia.Po uisz­cze­niu opła­ty okre­ślo­nej przez pro­wa­dzą­ce­go księ­gę koń otrzy­ma rodo­wód, któ­ry zosta­nie dołą­czo­ny do pasz­por­tu.
 5. Od 2014 r., podob­nie jak w rasie wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, prze­sta­ną obo­wią­zy­wać ogra­ni­cze­nia wie­ko­we doty­czą­ce kla­czy rasy mało­pol­skiej zda­ją­cych sta­cjo­nar­ne i polo­we pró­by dziel­no­ści, a od wyni­ku koń­co­we­go pró­by dziel­no­ści nie będą odej­mo­wa­nie punk­ty ze wzglę­du na wiek.
 6. Od 2014 r. klacz rasy mało­pol­skiej pre­ten­du­ją­ca do wpi­su do księ­gi nie musi posia­dać źre­bię­cia ani być źreb­na.

Uzasadnienie

Dotychczasowy prze­pis doty­czą­cy obni­że­nia wyni­ku pró­by dziel­no­ści ogie­ra powta­rza­ją­ce­go tre­ning z powo­du kon­tu­zji sta­wiał go na rów­ni z ogie­ra­mi, któ­re zosta­ły wyco­fa­ne przez wła­ści­cie­la przed koń­cem tre­nin­gu, nie zda­ły pró­by dziel­no­ści lub zda­ły pró­bę z wyni­kiem nie­wy­star­cza­ją­cym do wpi­su do księ­gi. Należy sko­ry­go­wać ten zapis, aby roz­róż­nić ogie­ry powta­rza­ją­ce tre­ning z powo­du sła­bej jako­ści od koni dobrych, powta­rza­ją­cych pró­bę z przy­czyn nie­za­leż­nych.
Zmiany doty­czą­ce sta­cjo­nar­nych i polo­wych prób dziel­no­ści kla­czy mają na celu upo­wszech­nie­nie prób wśród hodow­ców.
Możliwość uzna­nia za hodow­la­ne źre­bię­cia bez świa­dec­twa pokry­cia kla­czy zosta­je wpro­wa­dzo­na na proś­bę hodow­ców i wła­ści­cie­li koni bio­rą­cych udział w spo­rcie, dla któ­rych pocho­dze­nie konia sta­no­wi dużą war­tość, w związ­ku z czym są goto­wi speł­nić dodat­ko­we wyma­ga­nia, pozwa­la­ją­ce otrzy­mać pasz­port z rodo­wo­dem. Ponadto potwier­dze­nie pocho­dze­nia konia bada­nia­mi DNA nie nara­ża OZHK i PZHK na poświad­cze­nie nie­praw­dzi­we­go pocho­dze­nia, co jest moż­li­we w przy­pad­ku „Świadectw pokry­cia kla­czy”.

Hodowca i Jeździec